Skip to main content
Skip table of contents

Pripojené používanie bezdrôtového, batériou napájaného spínača Zigbee® (jednoduchý)

Konfigurácia

Môžete použiť jednoduchý bezdrôtový, batériou napájaný spínač Zigbee® s wireless bridgom (550-00640) alebo smart hubom (552-00001) na aktivovanie pokročilých funkcií. Konfigurácia sa vykonáva pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home.

Požiadavky

 • Nainštalovali ste bezdrôtový smart hub (552-00001) alebo wireless bridge (550-00640) pre Niko Home Control. Pozrite si aj: Inštalovanie Smart Hubu

 • Máte sieť pripojenie na internet a bezdrôtový smart hub (552-00001) alebo wireless bridge (550-00640) je pripojený k vašej domácej sieti 

 • Máte zaregistrovanú inštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu. Budete potrebovať mac adresu a sériové číslo uvedené na connected controlleri alebo smart hube. Pozrite si Register installation

 • Spravili ste aspoň jedno z nasledujúceho:

Stiahnite si programovací softvér Niko Home Control:

Aplikáciu Niko Home si stiahnite z obchodu Google Play alebo App Store

Uvedenie do prevádzky


Uvedenie do prevádzky prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control

Akcia

Dodatočné informácie

1

Pripojenie na svoju inštaláciu Niko Home Control môžete vytvoriť:

  • Zapojením kábla UTP z počítača do voľného portu routera pripojeného na connected controller alebo smart hub

  • Zapojením kábla UTP z počítača priamo do WAN portu jednotky connected controller alebo smart hub (ak router nie je k dispozícii)

  •  Svoj počítať môžete takisto pripojiť prostredníctvom Wi-Fi rozhrania

Uistite sa, že počítač je v rovnakej IP sieti ako connected controller alebo smart hub

2

Otvorte programovací softvér Niko Home Control.

 • Možno uvidíte výzvu nainštalovať aktualizáciu softvéru pre vašu inštaláciu Niko Home Control. Spustite aktualizáciu a počkajte, kým sa neukončí

 • Aktualizácia možno bude trvať 5 až 20 minút

 • Aktualizácie softvéru nebudú vyhľadávané po otvorení programovacieho softvéru Niko Home Control, ak nie ste pripojený na inštaláciu Niko Home Control (offline režim)

3

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

  • Otvorte už existujúci projekt Niko Home Control zo svojho počítača (pozrite si Opening a project)

  • Otvorte už existujúci konfiguračný súbor z jednotky connected controller alebo smart hub

  • Vytvorenie nového projektu s požadovanými pôdorysmi (pozrite si Create a project)


4

Otvorte okno Vytvoriť .


5

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

  1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Pridať ovládače a zariadenia.

  2. Vyberte si jedno z nasledujúceho:

   • V hornej časti okna vyberte požadovanú  miestnosť alebo

   • Kliknite do  miestnosti v okne Vytvoriť, čím určíte, kam chcete pridať Zigbee® zariadenie.

Oobvod miestnosti bude zvýraznený.

6

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

  1. V okne Pridať ovládače a zariadenia kliknite na Connected controls.

  2. Vyberte požadovaný batériou napájaný Zigbee® spínač.

 • Dané Zigbee® zariadenie sa zobrazí ako tri ikony v ľavom hornom rohu vybranej miestnosti: A ikona ovládača, ikona zariadenia (žiarovka) a ikona základnej akcie

 • Môžete upraviť názov každej ikony: kliknite na ikonu a upravte pole Názov

 • Môžete pretiahnuť Zigbee® zariadenie do inej miestnosti

 • Pole Prevádzkový režim môžete nastaviť na (pozrite si aj Adjusting the operating mode of a push button):

  • Krátke stlačenie: ak chcete základnú akciu alebo režim aktivovať krátkym stlačením tlačidla (predvolené)

  • Stlačiť a podržať: ak chcete základnú akciu alebo režim aktivovať stlačením a podržaním tlačidla. Nastavte Dobu stlačenia (min. 1 sek. – max. 59 sek.).

  • Režim tlačidla: ak chcete, aby základná akcia alebo režim bol aktivovaný, kým budete držať tlačidlo stlačené

  • Pozrite si aj: Adjusting the operating mode of a push button

 • Pole Funkcia shift môžete nastaviť na Deaktivované (predvolené) alebo Aktivované. Pozrite si aj Create menu - Condition

 • Pre ďalšie informácie si pozrite Creating a control or a device

7

Nastavte parametre zariadenia Zigbee® pre základnú akciurežimpodmienku, alebo časový harmonogram.

 • Môžete zmeniť grafiku ikony základnej akcie. Kliknite na ikonu Grafické zobrazenie a vyberte novú grafiku. Táto ikona bude takisto viditeľná v aplikácii Niko Home

 • Základná akcia:

  • môže byť prepojená s istým časovým úsekom, po ktorom sa základná akcia zastaví. Označte zaškrtávacie pole a nastavte požadovanú hodnotu časovača.

  • sa môže zobrazovať iba v aplikácii Niko Home alebo na dotykovej obrazovke. Označte zaškrtávacie pole Nezabúdajte, že prepojené ovládače budú odstránené!

8

Spárujte Zigbee® zariadenie so svojou inštaláciou Niko Home Control a priraďte ju k adrese.

  1. Otvorte okno Adresa a kliknite na Ovládače a zariadenia. Stav adresovania zvýrazní, koľko zariadení už bolo adresovaných.

  2. Kliknite na znamienka plus pri tých ikonách ovládačov, ktoré chcete pridať do zoznamu v okne.

  3. Postupujte podľa pokynov uvedených v okne Ako nastavím pre spárovanie Zigbee® zariadenia (pozrite si aj obr. uvedené pod touto tabuľkou).

 • Skontrolujte, či dané zariadenie Zigbee® je bezdrôtový batériou napájaný Zigbee® spínač (552-720xx)

Ak bolo zariadenie Zigbee® predtým už nakonfigurované na inú sieť, musíte ho resetovať, až potom môžete spustiť novú sekvenciu uvedenia do prevádzky, pozrite si aj Režim resetovania

 • Odporúča sa adresovať bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač v RF dosahu už adresovaného Zigbee® zariadenia s 230 V napájaním. To umožní „učenie“ v najoptimálnejšej sieti mesh. Možné medzery vo vašej sieti Zigbee® môžete odstrániť pridaním dodatočných smart zásuviek alebo Zigbee® zariadení s 230 V napájaním do mŕtvych zón. Pozrite si aj Zigbee® základné princípy siete.

 • Adresovanie nie je možné vykonať v režime offline Programovací softvér by mal byť pripojený na vašu inštaláciu Niko Home Control

 • Vždy párujte Zigbee® zariadenia postupne. Párovanie a adresovanie Zigbee® zariadení sa vykonáva v tom istom kroku

 • Počas uvádzania do prevádzky nestláčajte prepínacie tlačidlo ani žiadne iné tlačidlá

 • Modrá LED sa po dobu 4 sekúnd nezapne, ak párovanie zlyhalo. V takom prípade sa blikajúce modré LED deaktivuje po 90 sekundách.

 • Zariadenie, ktoré je už adresované, bude zobrazené s adresou

 • Pre ďalšie informácie si pozrite Addressing controls and devices

9

Zopakujte kroky č. 4-8 pre každé Zigbee® zariadenie, ktoré chcete pridať do projektu Niko Home Control. Každé zariadenie, ktoré bolo úspešne pridané a adresované, bude mať vedľa ikony zariadenia zobrazenú žltú šípku.

10

Po dokončení adresovania všetkých Zigbee® zariadení ich nahrajte do svojej inštalácie Niko Home Control.

 • Nahrávanie je možné iba vtedy, keď je vytvorené pripojenie k inštalácii Niko Home Control. Ak sa nenájdu žiadne ovládače „controllers“, zobrazí sa chybové hlásenie

 • Môžu byť k dispozícii nové aktualizácie softvéru inštalácie Niko Home Control

 • Do poľa Opis môžete pridať dodatočné informácie o nahranej verzii

 • Pre ďalšie informácie si pozrite: Uploading


Párovacia sekvencia jednoduchého, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee®spínača

Spustite párovaciu sekvenciu jednoduchého, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbeee®spínača

Jednoduchý, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač je úspešne spárovaný

Niko Zigbee® zariadenie nastavíte do párovacieho režimu pre Niko Home Control (režim EZ) stlačením prepínacieho tlačidla (3-krát behom 6 sekúnd). Modrá LED bude blikať po dobu max. 90 sekúnd, pričom bude vyhľadávať Zigbee® bránu

Párovací režim = LED bliká

Zigbee® zariadenie bolo úspešne pridané do siete Zigbee® Niko Home Control, keď sa modré LED zapne na 4 sekundy a následne sa vypneUvedenie do prevádzky prostredníctvom aplikácie Niko Home


Akcia

Dodatočné informácie

1

Otvorte aplikáciu Niko Home


2

Prejdite do rozbaľovacej ponuky () > Nastavenia > Zariadenia > Spínače


3

Stlačte tlačidlo  Pridať spínač a vyberte miestnosť, v ktorej sa Zigbee® zariadenie má nachádzať

Alebo

  1. Vyberte Náhľad ovládačov a prejdite do požadovanej Miestnosti

  2. Kliknite na ikonu (+) (Pridať zariadenie). Zobrazí sa karta Ovládač

  3. Vyberte možnosť Pridať zariadenie > Spínače.

  4. Kliknite na Pridať spínač.


4

Niko Zigbee® zariadenie pridáte stlačením prepínacieho tlačidla (3-krát behom 6 sekúnd). Modré LED bude blikať max. 90 sekúnd. Zigbee® zariadenie bolo úspešne pridané do siete Zigbee®, keď sa modré LED zapne na 4 sekundy a následne sa vypne

 • Skontrolujte, či dané zariadenie Zigbee® je bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač (552-720xx)

 • Ak bolo zariadenie Zigbee® predtým už nakonfigurované na inú sieť, musíte ho resetovať, až potom môžete spustiť novú sekvenciu uvedenia do prevádzky, pozrite si Režim resetovania

 • Odporúča sa adresovať batériou napájané Zigbee® zariadenie v RF dosahu už adresovaného Zigbee® zariadenia s 230 V napájaním. To umožní „učenie“ v najoptimálnejšej sieti mesh. Možné medzery vo vašej sieti Zigbee® môžete odstrániť pridaním dodatočných smart zásuviek alebo Zigbee® zariadení s 230 V napájaním do mŕtvych zón, pozrite si aj Zigbee® network principle

 • Vždy párujte Zigbee® zariadenia postupne. Párovanie a adresovanie Zigbee® zariadení sa vykonáva v tom istom kroku

 • Počas uvádzania do prevádzky nestláčajte prepínacie tlačidlo ani žiadne iné tlačidlá

 • Modrá LED sa po dobu 4 sekúnd nezapne, ak párovanie zlyhalo. V takom prípade sa blikajúce modré LED deaktivuje po 90 sekundách.

 • MAC adresa, inštalačný kód a QR kód sú potlačené na Zigbee® zariadení. Nezabúdajte, že Niko Home Control nepodporuje uvedenie do prevádzky použitím inštalačného alebo QR kódu

5

Keď je detegované Zigbee® zariadenie, v aplikácii Niko Home sa zobrazí správa. Stlačte tlačidlo Ďalej

Pre ďalšie informácie si pozrite Bezdrôtový batériou napájaný Zigbee® spínač (jedndoduchý) > Potrebné diely

6

Spínač bol úspešne pridaný aj so svetlami.

 • Môžete premenovať ikony ovládača a žiarovky a/alebo zmeniť miestnosť stlačením ikony ceruzky

 • Stlačte tlačidlo Ďalej


7

Vyberte, či tú istú žiarovku majú ovládať iné smart Zigbee® zariadenia:

 • Ak áno, pridajte ďalší spínač, alebo

 • Ak nie, pokračujte s nastavovaním

 • Ak vyberiete možnosť Áno, zopakujte postup ako od kroku č. 3

 • Výber možnosti „Nie“ znamená, že ste dokončili konfiguráciu pre danú miestnosť. Potvrďte kliknutím na tlačidlo Ukončiť. Po úspešnom nahratí môžete začať používať Zigbee® zariadenie

 • V závislosti od veľkosti inštalácie môže nahratie trvať až dve minúty

Konfigurovanie jednoduchého, bezdrôtového, batériou napájaného spínača Zigbee® v inštalácii tretej strany

Pozrite si návod od výrobcu pre ďalšie informácie o tom, ako používať Zigbee® zariadenia tretích strán v ich inštalácii domácej automatizácie. Niko bezdrôtové, batériou napájané Zigbee® zariadenia sa v sietiach tretích strán správajú ako zariadenia domácej automatizácie, ktoré podporujú nevyhnutné Zigbee® skupiny a príkazy.

Zigbee® inštalácie tretích strán, ktoré si vyžadujú súkromné skupiny a/alebo nepovinné skupiny z ich sieťových zariadení, nemusia byť kompatibilné so smart Niko Zigbee® zariadením. Prečítajte si vyhlásenie na stránke www.niko.eu/zigbee.

Režim párovania EZ

Spustite sekvenciu režimu EZ, ktorá je znázornená nižšie, ak chcete pridať bezdrôtové, batériou napájané Zigbee® zariadenie do centralizovanej siete tretej strany. Ak chcete prepojiť konkrétne tlačidlo bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača s aktorom v rámci siete tretej strany, pozrite si softvér tretej strany alebo ich smartfónovú aplikáciu alebo následne použite funkciu párovania Find&Bind.

Spustite párovaciu sekvenciu jednoduchého, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbeee® spínača

Jednoduchý, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee®  spínač je úspešne spárovaný

Niko Zigbee® zariadenie nastavíte do párovacieho režimu pre Niko Home Control (režim EZ) stlačením prepínacieho tlačidla (3-krát behom 6 sekúnd). Modrá LED bude blikať po dobu max. 90 sekúnd, pričom bude vyhľadávať Zigbee® bránu

Párovací režim = LED bliká

 Zigbee® zariadenie bolo úspešne pridané do siete Zigbee® Niko Home Control, keď sa modré LED zapne na 4 sekundy a následne sa vypne • Ak Zigbee® zariadenia boli predtým pripojené k inej sieti, musíte ich všetky resetovať ešte pred vykonaním tohto kroku, pozrite si Resetovanie

 • Uvedenie do prevádzky pomocou inštalačného kódu alebo QR kódu je možné vykonať, ak je podporované sieťou Zigbee® tretej strany. Pozrite si návod na použitie tretej strany. Inštalačný kód, MAC adresa a QR kód sú potlačené na bezdrôtovom, batériou napájanom Zigbee® spínači.

Párovanie Find&Bind

Prepojenie alebo „spárovanie“ špecifického tlačidla bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača so Zigbee® aktorom sa vykonáva prostredníctvom PC softvérovej aplikácie tretej strany alebo smartfónovej aplikácie. Ak nemáte k dispozícii požadovaný konfiguračný softvér alebo smartfónovú aplikáciu, pokračujte podľa sekvencie Find&Bind uvedenej nižšie:

Na 2 sekundy stlačte programovacie tlačidlo na zadnej strane jednoduchého, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee®spínača. Programovacie LED je ZAP

Stlačte tlačidlo jednoduchého, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača 4-krát behom 4 sekúnd, aby ste aktivovali párovanie Find&Bind. Programovacie LED bude opakovane blikať frekvenciou 4-krát za sebou po dobu 90 sekúnd. Bude vyhľadávať Zigbee® prijímač v tej istej sieti, ktorý je takisto v režime Find&Bind

Jednoduchý, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač bol úspešne spárovaný s prijímačom Find&Bind, ak sa programovacie LED zapne na 4 sekundy a následne sa vypne

Párovanie Find&Bind funguje iba vtedy, ak všetky Zigbee® zariadenia sú už súčasťou rovnakej siete Zigbee®

Jednoduchý, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač v Zigbee® sieti tretej strany nepoužije funkciu sieťovania mesh, pozrite si Zigbee® základné princípy siete

Špecifické funkcie Niko Home Control nebudú aktivované, ak sú Niko Zigbee® zariadenia pripojené k Zigbee® controlleru/bráne tretej strany. Funkcie, ktoré sú špecifické v rámci ekosystému Niko Home Control, a preto nie sú dostupné v Zigbee® sieťach tretích strán, sú tieto:

 • Možnosť konfigurovať jednoduchý, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač na ľubovoľný aktor

 • Bezdrôtové (OTA) aktualizácie firmvéru

 • Preddefinované akcie a režimy z Niko Home Control

Pripojené použitie

Pozri Bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač (jednoduchý)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.