Skip to main content
Skip table of contents

Pokročilé použitie smart stmievača, Zigbee®

Konfigurácia

Môžete použiť smart stmievač, Zigbee® s wireless bridgom (550-00640) alebo smart hubom (552-00001) na aktivovanie pokročilých funkcií. Konfigurácia sa vykonáva pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home.
V smart režime je tiež potrebné zvoliť profil stmievača a nastaviť minimálnu úroveň stmievania. Pozrite si Manuálne použitie smart stmievača, Zigbee®

Požiadavky

 • Máte nainštalovaný wireless bridge (550-00640) alebo bezdrôtový smart hub pre Niko Home Control

 • Máte sieť Wi-Fi s pripojením na internet a bezdrôtový smart hub (552-00001) alebo wireless bridge (550-00640) je pripojený k vašej domácej sieti 

 • Máte zaregistrovanú inštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu. Budete potrebovať mac adresu a sériové číslo uvedené na connected controlleri alebo smart hube. Pozrite si Inštalovanie Smart Hubu

 • Spravili ste aspoň jedno z nasledujúceho:

  • Nainštalovali ste si aplikáciu Niko Home na mobilnom zariadení a ste prihlásený

  • Máte na počítači nainštalovaný programovací softvér Niko Home Control (Windows alebo Mac)

Stiahnite si programovací softvér Niko Home Control

Aplikáciu Niko Home si stiahnite z obchodu Google Play alebo App Store

Uvedenie do prevádzky

 • Uvedenie do prevádzky prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control

 • Uvedenie do prevádzky prostredníctvom aplikácie Niko Home

 • Konfigurovanie smart stmievača v inštalácii tretej strany


Uvedenie do prevádzky prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control

Akcia

Dodatočné informácie

1

Pripojenie na svoju inštaláciu Niko Home Control môžete vytvoriť:

  • Zapojením kábla UTP z počítača do voľného portu routera pripojeného na connected controller alebo smart hub

  • Zapojením kábla UTP z počítača priamo do WAN portu jednotky connected controller alebo smart hub (ak router nie je k dispozícii)

  •  Svoj počítať môžete takisto pripojiť prostredníctvom Wi-Fi rozhrania

Uistite sa, že počítač je v rovnakej IP sieti ako connected controller alebo smart hub

2

Otvorte programovací softvér Niko Home Control.

 • Možno uvidíte výzvu nainštalovať aktualizáciu softvéru pre vašu inštaláciu Niko Home Control. Spustite aktualizáciu a počkajte, kým sa neukončí

 • Aktualizácia možno bude trvať 5 až 20 minút

 • Aktualizácie softvéru nebudú vyhľadávané po otvorení programovacieho softvéru Niko Home Control, ak nie ste pripojený na inštaláciu Niko Home Control (offline režim)

3

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

  • Otvorte už existujúci projekt Niko Home Control zo svojho počítača (pozrite si Opening a project)

  • Otvorte už existujúci konfiguračný súbor z jednotky connected controller alebo smart hub

  • Vytvorenie nového projektu s požadovanými pôdorysmi (pozrite si Create a project)


4

Otvorte okno Vytvoriť .


5
  1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Pridať ovládače a zariadenia.

  2. Vyberte si jedno z nasledujúceho:

   • V hornej časti okna vyberte požadovanú  miestnosť alebo

   • Kliknite do  miestnosti v okne Vytvoriť, čím určíte, kam chcete pridať Zigbee® zariadenie.

Oobvod miestnosti bude zvýraznený.

6
  1. V okne  Pridať ovládače a zariadenia kliknite na Connected controls

  2. Vyberte typ zariadenia Zigbee®, ktoré chcete pridať (Smart spínače, Zigbee®, Smart stmievače, Zigbee®, alebo Smart ovládače motora, Zigbee®)

  3. Vyberte požadované Zigbee® zariadenie zo zoznamu (s alebo bez LED spätnej väzby).

 • Dané Zigbee® zariadenie sa zobrazí ako tri ikony v ľavom hornom rohu vybranej miestnosti: A ikona ovládača, ikona zariadenia (žiarovka) a ikona základnej akcie

 • Môžete upraviť názov každej ikony: kliknite na ikonu a upravte pole Názov

 • Môžete pretiahnuť Zigbee® zariadenie do inej miestnosti

 • Pole Prevádzkový režim môžete nastaviť na (pozrite si aj Adjusting the operating mode of a push button):

  • Krátke stlačenie: ak chcete základnú akciu alebo režim aktivovať krátkym stlačením tlačidla (predvolené)

  • Stlačiť a podržať: ak chcete základnú akciu alebo režim aktivovať stlačením a podržaním tlačidla. Nastavte Dobu stlačenia (min. 1 sek. – max. 59 sek.).

  • Režim tlačidla: ak chcete, aby základná akcia alebo režim bol aktivovaný, kým budete držať tlačidlo stlačené

 • Pole Funkcia shift môžete nastaviť na Deaktivované (predvolené) alebo Aktivované. Pozrite si aj Create menu - Condition

 • Pre ďalšie informácie si pozrite Creating a control or a device

7

Nastavte parametre zariadenia Zigbee® pre základnú akciurežimpodmienku, alebo časový harmonogram.

 • Môžete zmeniť grafiku ikony základnej akcie. Kliknite na ikonu Grafické zobrazenie a vyberte novú grafiku. Táto ikona bude takisto viditeľná v aplikácii Niko Home

 • Ak chcete zmeniť zobrazenie LED spätnej väzby pre Zigbee® zariadenie s LED spätnej väzby, otvorte ponuku Základná akcia a prejdite na pole LED spätnej väzby. Vyberte si požadovaný stav z rozbaľovacej ponuky:

  • Normálne: LED spätnej väzby je ZAP, keď je zariadenie aktivované (predvolené)

  • Invertované: LED spätnej väzby je VYP, keď je zariadenie aktivované

  • Vždy ZAP: LED spätnej väzby je vždy ZAP

  • Vždy VYP: LED spätnej väzby je vždy VYP

 • Základná akcia:

  • môže byť prepojená s istým časovým úsekom, po ktorom sa základná akcia zastaví. Označte zaškrtávacie pole a nastavte požadovanú hodnotu časovača.

  • sa môže zobrazovať iba v aplikácii Niko Home alebo na dotykovej obrazovke. Označte zaškrtávacie pole Nezabúdajte, že prepojené ovládače budú odstránené!

 • Pre ďalšie informácie si pozrite Basic action / Routine / Condition, Create menu - Basic action, Create menu - Routine, Create menu - Condition alebo Create menu - Time schedule

8

Spárujte Zigbee® zariadenie so svojou inštaláciou Niko Home Control a priraďte ju k adrese.

  1. Otvorte okno Adresa a kliknite na Ovládače a zariadenia. Stav adresovania zvýrazní, koľko zariadení už bolo adresovaných.

  2. Kliknite na znamienka plus pri tých ikonách ovládačov, ktoré chcete pridať do zoznamu v okne.

  3. Postupujte podľa pokynov uvedených v okne Ako nastavím pre spárovanie Zigbee® zariadenia (pozrite si aj obr. uvedené pod touto tabuľkou).

 • Pri adresovaní Zigbee® zariadení sa uistite, že ďalšie Zigbee® zariadenie, ktoré bude adresované, je vždy to zariadenie, ktoré je najbližšie k zariadeniam, ktoré boli predtým adresované a napájané. Možné medzery vo vašej sieti Zigbee® môžete vyplniť pridaním dodatočných smart zásuviek alebo Zigbee® zariadení s 230 V napájaním tam, kde je to potrebné. Pozrite si Princíp siete Zigbee®

 • Adresovanie nie je možné vykonať v režime offline Programovací softvér by mal byť pripojený na vašu inštaláciu Niko Home Control

 • Skontrolujte, či Zigbee® zariadenie je smart Zigbee® zariadenie (552-xxxxx)

 • Zigbee® zariadenie by nemalo byť pripojené na inú Zigbee® sieť. Inak musíte zariadenie resetovať.

 • Skontrolujte, či Zigbee® zariadenie je v dosahu bezdrôtového smart hubu alebo wireless bridgu

 • Vždy párujte Zigbee® zariadenia postupne

 • Počas uvádzania do prevádzky nestláčajte prepínacie tlačidlo, ani žiadne iné tlačidlá

9

Zopakujte kroky č. 4-8 pre každé Zigbee® zariadenie, ktoré chcete pridať do projektu Niko Home Control. Každé zariadenie, ktoré bolo úspešne pridané a adresované, bude mať vedľa ikony zariadenia zobrazenú žltú šípku.

10

Po dokončení adresovania všetkých Zigbee® zariadení ich nahrajte do svojej inštalácie Niko Home Control.


Spustite sekvenciu párovania smart stmievača, Zigbee®

Smart stmievač, Zigbee® bol úspešne spárovaný

Nastavte Niko Zigbee® zariadenie do režimu párovania stlačením prepínacieho tlačidla (3-krát behom 6 sekúnd). Modré LED bude blikať max. 5 minút

Režim párovania = LED kontrolka bliká

Stmievač bol úspešne pridaný do siete Zigbee®, keď sa modrá LED zapne na 4 sekundy, a potom sa vypne

Konfigurácia rozšírení tlačidiel na smart stmievač, Zigbee®
 • Smart stmievač, Zigbee® má rozširujúce svorky, ktoré je možné pripojiť na bežné tlačidlo napr. 170-x00xx.

 • Upozorňujeme, že ku klasickému tlačidlu nemôžete pridať LED kontrolku, ak ho používate ako Zigbee® rozšírenie pripojených zariadení.

 • Pre ďalšie informácie o tom, ako pridáte rozšírenie tlačidla v programovacom softvéri Niko Home Control II v2.x, si pozrite Creating a push button extension

 • Po pridaní rozšírenia tlačidla stlačte tlačidlo nahrať a pokračujete podľa krokov a pokynov uvedených v okne Nahrať. Nová konfigurácia je pripravená na použitie po úspešnom dokončení nahrávania. Pre ďalšie informácie si pozrite Uploading


Uvedenie do prevádzky prostredníctvom aplikácie Niko Home

 • Ak je zariadenie Niko Zigbee® už pripojené na inú sieť, musíte ho resetovať, až potom budé možné znovu vykonať proces uvedenia do prevádzky, pozrite si Režim resetu

 • Uvedenie do prevádzky pomocou inštalačného kódu alebo QR kódu je možné vykonať, ak je podporované sieťou Zigbee® tretej strany. Pozrite si návod na použitie dodávaný treťou stranou. Inštalačný kód, MAC adresa, a QR kód sú potlačené na ovládači Zigbee®

Akcia

Dodatočné informácie

1

Otvorte aplikáciu Niko Home

 • Po otvorení ponuky Nastavenia alebo Zariadenia, možno budete vyzvaný vykonať aktualizáciu systému. Spustite aktualizáciu a počkajte, kým sa neukončí

 • Aktualizácia môže trvať 5 až 20 minút

2

Prejdite do rozbaľovacej ponuky () > Nastavenia > Zariadenia > Spínače

3
  1. Vyberte miestnosť, do ktorej chcete nainštalovať Zigbee® zariadenie

Alebo

  1. Prejdite na Kartu tej Miestnosti, ktorú ste si vybrali

  2. Kliknite na znamienko (+) ikony (Pridať zariadenie)

  3. Vyberte typ zariadenia Zigbee®, ktoré chcete pridať do ponuky Zariadenia (Spínače, svetlá alebo rolety a žalúzie)


4
  1. Postupujte podľa pokynov pre uvedenie do prevádzky, ktoré sú uvedené v aplikácii Niko Home

  2. Pridajte Niko Zigbee® zariadenie stlačením prepínacieho tlačidla (3-krát behom 6 sekúnd). Modré LED bude blikať max. 5 minút (pozrite si aj obr. uvedené pod touto tabuľkou)

 • Pri adresovaní Zigbee® zariadení sa uistite, že ďalšie Zigbee® zariadenie, ktoré bude adresované, je vždy to zariadenie, ktoré je najbližšie k zariadeniam, ktoré boli predtým adresované a napájané. Možné medzery vo vašej sieti Zigbee® môžete vyplniť pridaním dodatočných smart zásuviek alebo Zigbee® zariadení s 230 V napájaním tam, kde je to potrebné. Pozrite si Princíp siete Zigbee®

 • Skontrolujte, či Zigbee® zariadenie je smart Zigbee® zariadenie (552-xxxxx)

 • Zigbee® zariadenie by nemalo byť pripojené na inú Zigbee® sieť. Inak musíte zariadenie resetovať.

 • Skontrolujte, či Zigbee® zariadenie je v dosahu bezdrôtového smart hubu alebo wireless bridgu

 • Vždy pridávajte Zigbee® zariadenia postupne

 • Počas uvádzania do prevádzky nestláčajte prepínacie tlačidlo, ani žiadne iné tlačidlá

5

Zigbee® zariadenie bolo úspešne pridané do Zigbee® siete, keď sa modré LED zapne na 4 sekundy a znovu sa vypne.

Modré LED sa po dobu 4 sekúnd nezapne, ak párovanie zlyhalo. V takom prípade sa modré LED deaktivuje po 5 minútach a biele LED zobrazí stav výstupu (ZAP = zabudovaný kontakt je zatvorený, VYP = zabudovaný kontakt je otvorený)

6

Keď je Zigbee® zariadenie detekované, v aplikácii Niko Home sa zobrazí hlásenie.

  1. Musíte uviesť, či je spínač vybavený s LED spätnej väzby alebo nie

  2. Stlačte tlačidlo Ďalej


7

Spínač bol úspešne pridaný aj so svetlami.

  1. Môžete premenovať ikony ovládača a žiarovky a/alebo zmeniť miestnosť stlačením ikony ceruzky.

  2. Stlačte tlačidlo Ďalej


8

Vyberte, či tú istú žiarovku majú ovládať iné smart Zigbee® zariadenia:

 • Ak áno, pridajte ďalší spínač, alebo

 • Ak nie, pokračujte s nastavovaním

 • Ak vyberiete možnosť Áno, zopakujte postup ako od kroku č. 3

 • Výber možnosti Nie znamená, že ste dokončili konfiguráciu pre danú miestnosť. Potvrďte výber kliknutím na tlačidlo Dokončiť. Zigbee® zariadenie môžete používať po úspešnom nahratí

 • V závislosti od veľkosti inštalácie môže nahratie trvať až dve minúty

Sekvencia párovania smart stmievača, Zigbee®

Spustite sekvenciu párovania smart stmievača, Zigbee®

Smart stmievač, Zigbee® bol úspešne spárovaný

Nastavte Niko Zigbee® zariadenie do režimu párovania stlačením prepínacieho tlačidla (3-krát behom 6 sekúnd). Modrá LED bude blikať max. 5 minút

Režim párovania = LED bliká 

Stmievač bol úspešne pridaný do siete Zigbee®, keď sa modré LED zapne na 4 sekundy, a potom sa vypne

Konfigurovanie rozširujúceho spínača

Postupujte podľa rovnakých krokov ako pri uvádzaní smart stmievača do prevádzky, Zigbee®


Konfigurovanie smart stmievača v inštalácii tretej strany

Pozrite si návod od výrobcu pre ďalšie informácie o tom, či je možné použiť Zigbee® zariadenia tretích strán v ich inštalácii domácej automatizácie. Niko smart Zigbee® zariadenia sa v sietiach tretích strán správajú ako zariadenia domácej automatizácie, ktoré podporujú nevyhnutné Zigbee® skupiny a príkazy.

Zigbee® inštalácie tretích strán, ktoré si vyžadujú súkromné skupiny a/alebo nepovinné skupiny z ich sieťových zariadení, nemusia byť kompatibilné so smart Niko Zigbee® zariadením. Prečítajte si vyhlásenie na stránke www.niko.eu/zigbee.

Niko smart stmievač, Zigbee® na párovanie používa štandardný režim EZ: musíte stlačiť prepínacie tlačidlo (3-krát behom 6 sekúnd).

 • Dlhé stlačenie programovacieho tlačidla nespustí režim párovania.

 • Skenovanie QR kódu (inštalačného kódu) nie je podporované v Niko Home Control, ale je možné ho použiť v systémoch tretích strán

Smart stmievač, Zigbee® v sieti Zigbee® tretej strany použije funkciu sieťovania: Pozrite si Princíp siete Zigbee®

Funkcia sieťovania smart stmievača, Zigbee® bude aktívna len v rámci siete Zigbee®, v ktorej bola nakonfigurovaná (sieť intra-network). Správy teda nebudú presmerovaná cez rôzne Zigbee® siete.

Nezabúdajte, že špecifické funkcie Niko Home Control nebudú aktivované, keď Niko Zigbee® zariadenia sú pripojené k Zigbee® controlleru/bráne.

Funkcie, ktoré sú vyhradené v rámci eko inštalácie Niko Home Control, a preto nie sú dostupné v Zigbee® sieťach tretích strán zahŕňajú:

 • Možnosť odpojiť ovládač (a jeho vodičom pripojené rozširujúce spínače) od smart stmievača, Zigbee® v zabudovanom kontakte a nakofigurovať ho na iný spínač

 • Bezdrôtové (OTA) aktualizácie firmvéru

 • Konfigurovanie LED spätnej väzby: aktivované, deaktivované, invertované

 • Preddefinované akcie a režimy z Niko Home Control

Smart použitie

Pozri Connected dimmer, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-wire

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.