Skip to main content
Skip table of contents

Manuálne použitie smart stmievača, Zigbee®

Konfigurácia

Pred použitím smart stmievača musíte nakonfigurovať správny profil stmievača a min. úroveň stmievania.

Smart stmievač, Zigbee®, ktorý sa používa v samostatnom režime, nepoužije funkciu sieťovania mesh a nebude sa automaticky aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete v Princíp siete Zigbee®.

Vyberte profil stmievača

Vyberte profil stmievača podľa typu žiarovky, ktorú chcete stmievať. Pozrite si nižšie uvedený prehľad pre ďalšie informácie o správnych nastaveniach.

* Tieto profily stmievača sú vybavené funkciou turbo. To znamená, že po zapnutí bude žiarovka krátko jasne svietiť a potom sa jej intenzita zníži na požadovanú úroveň stmievania. Tieto profily boli špeciálne vytvorené pre žiarovky, ktoré nemôžete znovu zapnúť, keď ich stmievate na príliš nízku úroveň.

Ak chcete zmeniť profil stmievača, stlačte tlačidlo Vybrať profil. Zelené LED viackrát zabliká, čím indikuje číslo profilu stmievača. Blikanie LED sa zopakuje 3-krát. Počet bliknutí LED sa zvýši o 1 pri každom stlačení tlačidla Vybrať profil, keď blikajú zelené LED. To umožňuje prechádzať 8 profilmi stmievača LED 1 až LED 8. Ak chcete uložiť vybraný profil stmievača, uvoľnite tlačidlo Vybrať profil, keď sa blikanie LED zopakuje 3-krát. Predvolený profil stmievača je Profil 5.

Príklad

Ak je tlačidlo Vybrať profil stlačené, zelené LED najprv zabliká 5-krát (profil stmievača LED 5 je aktivovaný). AK znovu stlačíte tlačidlo Vybrať profil, zelené LED zabliká 6-krát. Profil stmievača LED 6, použiteľný pre LED a halogénové žiarovky s fázovým stmievaním, sa uloží po uvoľnení tlačidla Vybrať profil, keď blikanie LED sa zopakuje trikrát.

Nastavenie min. úrovne stmievania

Nastavte min. intenzitu svetla upravením min. úrovne stmievania, aby ste využili optimálny rozsah stmievania žiarovky pripojenej k stmievaču. Minimálnu úroveň stmievania nastavíte nasledujúcim spôsobom:


 1. Zapnite smart stmievač a stmievajte žiarovku na min. úroveň prostredníctvom tlačidla na stmievanie (dlho podržte) nachádzajúceho sa uprostred prístrojového spodku.

 2. Skontrolujte intenzitu svietenia žiarovky:

  1. Ak je žiarovka zapnutá s požadovanou minimálnou úrovňou osvetlenia, stmievač je nakonfigurovaný správne

  2. Ak žiarovka stále svieti príliš jasno, znížte minimálnu úroveň stmievania pomocou tlačidla MIN DIM LEVEL. Pokračujte v stmievaní žiarovky, kým nebude blikať alebo kým sa nevypne

  3. Ak žiarovka bliká alebo sa vypla, stačí, ak zvýšite minimálnu úroveň stmievania rovnakým spôsobom, ktorý je opísaný v bode 2 b.

 3. Uložte nové nastavenie vypnutím a zapnutím stmievača.

Ak sa žiarovka nezapne, nakonfigurujte profil stmievania s funkciou turbo (LED 3, LED 7 alebo LED 8).

Stmievač môžete odteraz používať v samostatnom režime. Ak krátko stlačíte tlačidlo, bude spínať svoj vlastný kontakt a aktivuje príslušný svetelný okruh. Znovu krátko stlačte tlačidlo, ak chcete vypnúť zabudovaný kontakt. Dlhé stlačenie rovnakého tlačidla aktivuje funkciu zosvetľovania. Opakované dlhé stlačenie zmení smer stmievania (stmievanie).

Pamäťová funkcia

Pamäťová funkcia je vždy aktivovaná v samostatnom režime, pričom sa úroveň intenzity svetla uloží, keď sa stmievač vypne. Pamäťovú funkciu nie je možné deaktivovať v samostatnom režime.

LED spätnej väzby

Biele LED spätnej väzby zobrazuje stav zabudovaného kontaktu. Toto LED spätnej väzby je možné manuálne deaktivovať.

Deaktivujte biele LED spätnej väzby

 • Biele LED spätnej väzby je predvolene aktivované.

 • Stlačte a asi 10 sekúnd podržte tlačidlo PROG.

 • Modré LED sa zapne po 2 sekundách a následne sa vypne po 10 sekundách.

 • Biele LED je deaktivované

Aktivujte biele LED spätnej väzby (ak bolo deaktivované)

 • Stlačte a asi 10 sekúnd podržte tlačidlo PROG.

 • Modré LED sa zapne po 2 sekundách a následne sa vypne.

 • Biele LED sa rozsvieti znovu, keď použijete smart stmievač, Zigbee®

Samostatné použitie

Pozri Connected dimmer, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-wire


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.