Skip to main content
Skip table of contents

Smart použitie

Budete mať k dispozícii pokročilejšie možnosti, ak použijete bezdrôtový smart hub (552-00001) a programovací softvér Niko Home Control alebo aplikáciu Niko Home.

Toto zariadenie môže byť takisto použité v elektroinštalácii pre zbernicovú kabeláž s wireless bridgeom pre Niko Home Control (550-00640).

Požiadavky

 • Máte nainštalovaný bezdrôtový smart hub (pozrite si Bezdrôtový smart hub).

 • Bezdrôtový smart hub je pripojený na domácu sieť (pozrite si Bezdrôtový smart hub).

 • Máte zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránkemynikohomecontrol.niko.eu.

 • Spravili ste aspoň jedno z nasledujúceho:

  • Máte nainštalovanú aplikáciu Niko Home na mobilnom zariadení a ste prihlásený.

  • Máte na počítači nainštalovaný programovací softvér Niko Home Control (OS Windows alebo Mac).

Programovanie

Smart zásuvku môžete naprogramovať pomocou aplikácie Niko Home.


Správanie smart zásuvky

Na spínanie smart zásuvky (ZAP/VYP) môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:

 • Stlačiť LED tlačidlo na smart zásuvke.

 • Cez aplikáciu Niko Home. Použitím tlačidiel v Niko Home Control v akciách a režimoch Niko Home Control (svetelné scény, časovače, kalendáre, podmienky).

V oboch prípadoch aplikácia Niko Home zobrazí stav smart zásuvky.Smart spínateľná zásuvkaSmart spínateľná zásuvka • V programovacom softvéri Niko Home Control alebo aplikácii Niko Home si môžete vybrať možnosť, aby smart zásuvky zostali vždy zapnuté (napr. pre chladničku). V takom prípade nebude možné smart zásuvku vypnúť pomocou LED tlačidla na zariadení alebo cez akcie.

 • Ak ovládate viaceré smart zásuvky cez jednu akciu alebo režim v Niko Home Control (napr. základné všetko VYP), správanie smart zásuviek sa prejaví postupne (jedna zásuvka za druhou). Nezabúdajte, že môže dochádzať k oneskoreniu.

Správanie LED kontrolky na smart zásuvke

LED kontrolka sa rozsvieti nabielo, keď je smart zásuvka zapnutá.

LED kontrolka sa vypne, keď sa smart zásuvka vypne.

Pri smart použití môžete deaktivovať biele LED kontrolky na smart zásuvke (napr. v spálňach) cez programovací softvér Niko Home Control alebo aplikáciu Niko Home.

Meranie spotreby energie

Po pripojení na zdroj napájania začne smart zásuvka zbierať údaje o spotrebe energie pripojených zariadení.  Po nainštalovaní smart zásuvky a priradení adresy si môžete tieto údaje o spotrebe prezerať a kontrolovať ako referenciu v záložke „Energie“ v aplikácii Niko Home.

Pre každú smart zásuvku budú k dispozícii nasledujúce údaje:

 • Protokol s históriou spotreby za deň, týždeň, mesiac a rok (v kWh)

 • Súčet celkovej spotreby (v kWh)

 • Aktuálna spotreba (vo W alebo kW)

 • Ak dôjde k prerušeniu pripojenia medzi bezdrôtovým smart hub a smart zásuvkou, smart zásuvka bude ukladať 15-minútové vzorky údajov o spotrebe počas 25 hodín. Smart zásuvka odošle údaje do bezdrôtového smart hub po obnovení pripojenia.

 • Ak smart zásuvka zostane odpojená od bezdrôtového smart hub po dobu dlhšiu ako 25 hodín alebo ak ste medzitým odpojili smart zásuvku, meradlo celkovej spotreby bude i tak naďalej zaznamenávať celkovú spotrebu. Nebudú však zaznamenané priebežné hodnoty každých 15 minút. Toto spôsobí skok v grafoch, ale nedôjde k strate žiadnej celkovej spotreby.

 • Ak je smart zásuvka chybná, údaje o spotrebe, ktoré neboli odoslané na bezdrôtový smart hub, budú stratené.

 • Na novej (práve rozbalenej) smart zásuvke môže byť v protokole o spotrebe zaznamenaných niekoľko kWh (približne 7 kWh) už aj pri prvom zapojení do elektroinštalácie Niko Home Control. Deje sa tak v dôsledku továrenského testu na meracom mechanizme. V prípade potreby môžete túto hodnotu odstrániť tak, že na smart zásuvke obnovíte továrenské nastaveniaa znovu ju pripojíte k elektroinštalácii.

Prahové hodnoty spotreby energie

Smart zásuvka môže spúšťať akcie a režimy Niko Home Control po dosiahnutí istej úrovne spotreby, a takisto môže pripravovať hlásenia. Sú podporované až 3 prahové hodnoty (iba pri smart použití).

Použite programovací softvér Niko Home Control na nastavenie prahových hodnôt. Prahové hodnoty sa nastavujú pri vytváraní  príslušnejpodmienenej akcie.

Po dosiahnutí istej úrovne spotreby smart zásuvka môže:

 • Pripraviť hlásenie pre vaše mobilné zariadenie a/alebo dotykovú obrazovku. Hlásenie upravíte v príslušnej podmienenej akcii pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Ďalšie informácie o podmienených akciách nájdete v softvérovom manuáli Niko Home Control II > Vytvoriť ponuku - Podmienená akcia.

 • Spustiť ďalšiu akciu alebo režim Niko Home Control.

 • Vypnite smart zásuvku.

V súčasnosti nie je možné naprogramovať prahové hodnoty pre spotrebu na smart zásuvke cez aplikáciu Niko Home. Prosím, kontrolujte aktualizácie pre aplikáciu Niko Home týkajúce sa dostupnosti tejto funkcie.

Hlásenia o bezpečnostných mechanizmoch

Smart zásuvka má zabudovanú ochranu proti prehrievaniu a nadprúdu (pozrite si návod k použitiu). Ak sa jeden z týchto ochranných mechanizmov aktivuje pri smart použití, na vaše mobilné zariadenie a/alebo dotykovú obrazovku bude odoslané hlásenie, ktoré vás informuje o prehrievaní/nadprúde.

Najprv musíte odstrániť chybné zapojené zariadenie, až potom môžete znovu zapnúť smart zásuvku. Na opätovné zapnutie smart zásuvky stlačte jedenkrát LED tlačidlo.

V prípade prehrievania bude trvať min. 5 minút, kým budete môcť znovu aktivovať smart zásuvku (mechanizmus tepelnej hysterézy). Týchto 5 minút je štandardná doba zablokovania pred opätovným zapnutím. Súčasne sa aktivuje chladiaci mechanizmus, ktorý takisto znemožní okamžité opätovné zapnutie po prehriatí. Doba chladenia nie je presne špecifikovaná, toto totiž nie je možné v dôsledku nepredvídateľných okolitých podmienok.

Aktuálne obmedzenia

 • V súčasnosti nie je možné pripojiť smart zásuvku do elektroinštalácie Niko Home Control so zbernicovou kabelážou. Spoločnosť Niko pracuje na riešení a bude zverejnené na stránke hneď, ako bude k dispozícii.

 • V súčasnosti nie je možné naprogramovať prahové hodnoty (podmienenú akciu) pre spotrebu na smart zásuvke cez aplikáciu Niko Home. Prosím, kontrolujte aktualizácie pre aplikáciu Niko Home týkajúce sa dostupnosti tejto funkcie.

 • Max. počet smart zásuviek pre jednu elektroinštaláciu Niko Home Control je 25.

 • Naraz môžete adresovať/nastavovať iba jednu smart zásuvku. Ak adresujete viaceré smart zásuvky súčasne, nie je možné predvídať, ktorá adresovaná smart zásuvka bude ako prvá priradená do aplikácie Niko Home alebo programovacieho softvéru Niko Home Control.

 • Počas adresovania/nastavovania smart zásuvky môže dôjsť k rušeniu s inými adresovacími požiadavkami (napr. zo susedných bytov, kde v tom istom čase ako vy adresujú vlastné elektroinštalácie Niko Home Control).

 • V programovacom softvéri Niko Home Control verzie 2.7.2 nie je možné readresovať smart zásuvku, u ktorej je naprogramované nepretržité zapnutie. Pred readresovaním zariadenia musíte obnoviť továrenské nastavenia smart zásuvky.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.