Skip to main content
Skip table of contents

Manuálne použitie

V elektroinštalácii bez bezdrôtového Smart Hub (552-00001) môžete použiť smart zásuvku na spínanie (ZAP/VYP) zapojených zariadení stlačením LED tlačidla na smart zásuvke.

Pripojte zdroj napájania k elektroinštalácii.

Správanie smart zásuvky

Stlačte LED tlačidlo na smart zásuvke, ak chcete smart zásuvky zapnúť alebo vypnúť.

  • Pri manuálnom použití nemôžete deaktivovať lokálne spínacie tlačidlo alebo smart zásuvku (v takom prípade by niekto mohol napr. omylom vypnúť chladničku). Pri smart použití môžete deaktivovať lokálne spínacie tlačidlo cez programovací softvér Niko Home Control.
  • Ak počas 6 sekúnd stlačíte LED tlačidlo 3 alebo viackrát, smart zásuvka prejde do pripojovacieho režimu (LED kontrolka začne blikať namodro) počas max. 300 sekúnd. Používateľ nemôže tento proces prerušiť.

Správanie LED kontrolky na smart zásuvke

LED kontrolka sa rozsvieti nabielo, keď je smart zásuvka zapnutá.

LED kontrolka sa vypne, keď sa smart zásuvka vypne.

Meranie spotreby energie

Po pripojení na zdroj energie začne smart zásvuka zbierať údaje o spotrebe energie na pripojených zariadeniach. Tieto údaje o spotrebe energie si môžete prezerať v momente, ako je smart zásuvka pripojená k elektroinštalácii Niko Home Control. Pre ďalšie informácie si pozritesmart použitie.

Ochranné mechanizmy

Smart zásuvka má štandardne zabudovanú ochranu proti prehrievaniu a nadprúdu.

Smart zásuvka sa automaticky vypne aLED tlačidlo sa rozsvieti načerveno v nasledujúcich prípadoch:

  • Chybné zapojené zariadenie spôsobujúce nadprúd nad 16 A počas 10 sekúnd.
  • Smart zásuvka sa prehrieva.

Musíte odstrániť chybné zapojené zariadenie, až potom môžete znovu zapnúť smart zásuvku. Na opätovné zapnutie smart zásuvky stlačte jedenkrát LED tlačidlo.

V prípade prehrievania bude trvať 5 minút, kým budete môcť znovu aktivovať smart zásuvku (mechanizmus tepelnej hysterézy).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.