Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a odstraňovanie problémov na smart zásuvke

Reset

Zapnite napájanie zo siete.

Smart zásuvku môžete resetovať na továrenské nastavenia.

Reštartovanie smart zásuvky spôsobí:

 • Odstránenie konfigurácie Niko Home Control
 • Odstránenie akumulovanej energie
 • Odpojte zásuvku od inštalácie Niko Home Control
 • Zapnutie zásuvky (predvolený stav)

1.

2.

3.

4.

Výmena chybnej smart spínateľnej zásuvky

 1. Odstráňte chybnú smart spínateľnú zásuvku a nainštalujte novú.
 2. Pridanie novej smart zásuvky do elektroinštalácie Niko Home Control:
  • Pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control:
   Priraďte adresu novej smart zásuvke v záložke „Adresovanie“.
   Upozornenie: Nemusíte odstrániť adresu chybnej smart zásuvky zo záložky „Adresovanie“, keďže bude automaticky prepísaná pri priraďovaní adresy novej smart zásuvky.
  • Pomocou aplikácie Niko Home: 
   1. Odstráňte/vymažte chybnú smart zásuvku prostredníctvom rozbaľovacej ponuky > Nastavenia > Zariadenia > Smart zásuvky.
   2. Pridajte novú smart zásuvku cez tú istú ponuku.
 3. Pridajte novú smart zásuvku do požadovaných akcií a režimov.

Aktualizovanie smart spínateľných zásuviek

Ak bude k dispozícii aktualizácia, budete na to upozornený cez programovací softvér Niko Home Control alebo cez aplikáciu Niko Home. Počas aktualizácie nebude k dispozícii žiadne vizuálne upozornenie a smart zásuvka bude naďalej funkčná. Všetky smart zásuvky sa postupne a automaticky zaktualizujú. Aktualizácia smart zásuviek sa spustí počas max. 6 hodín po aktualizácii bezdrôtového Smart Hub.

Ak aktualizácia zlyhá, budete na to upozornený cez programovací softvér Niko Home Control alebo aplikáciu Niko Home. Smart zásuvka bude naďalej funkčná s použitím už nainštalovanej verzie.

Počas aktualizácie sa môže stať, že LED na smart zásuvke bude blikať namodro. Táto funkcia bola implementovaná v pôvodných smart zásuvkách počas výroby. V neskorších softvérových verziách však táto funkcia blikania počas aktualizovania bola odstránená. Smart zásuvka sa aktualizuje tak, aby to bolo zreteľné, a zostáva funkčná aj počas aktualizovania.

Čo sa stane so smart spínateľnou zásuvkou, ak musím vymeniť alebo reštartovať bezdrôtový Smart Hub?

Keďže bezdrôtový Smart Hub je v elektroinštalácii Niko Home Control master, budete musieť znovu načítať adresy pre smart zásuvky, po reštarte alebo výmene.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

Pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control postupne znovu načítajte a priraďte adresy pre všetky smart zásuvky v záložke „Adresovanie“.

Pomocou aplikácie Niko Home:

 1. Postupne načítajte a priraďte všetky smart zásuvky cez rozbaľovaciu ponuku > Nastavenia > Zariadenia > Smart zásuvky.
 2. V prípade, že ste nainštalovali nový bezdrôtový Smart Hub, pridajte každú smart zásuvku k požadovanej akcii alebo režimu cez tú istú ponuku.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.