Skip to main content
Skip table of contents

Programovanie tlačidla s LED a senzormi komfortu

Snímač teploty a vlhkosti

Snímač teploty môžete naprogramovať ako vstup pre ovládanie multizóny (kúrenie/chladenie a ventilácia), vďaka čomu zvýšite svoju energetickú účinnosť a zároveň si ponecháte doterajšiu úroveň komfortu.
Okrem toho môžete použiť hodnoty teploty ako vstup v podmienke. Od verzie sw 2.20 je možné používať aj hodnoty vlhkosti.
Stačí pridať jednu (alebo obe) hodnotu(-y) do podmienky IF (AK).

Od verzie 2.20 programovacieho softvéru si môžete zobraziť hodnotu teploty/vlhkosti cez aplikáciu Niko Home. 
Stačí aktivovať vizualizáciu pre profil mobilnej aplikácie v ponuke „Informačný panel“.
Táto funkcia umožňuje vizualizáciu teploty, ak ešte nebolo pridané tlačidlo do režimu „ovládanie teploty“.

Hodnotu zo snímača teploty alebo vlhkosti pre konkrétne tlačidlo si môžete zobraziť na jednotke Digital black.
Pomocou aplikácie Niko Home si môžete vybrať toto zobrazenie v nastaveniach vizualizácie pre danú jednotku Digital black.

Funkcia tlačidla

Použite programovací softvér Niko Home Control na priradenie základnej akcie alebo režimu ku každému tlačidlu akcie. 

Správanie LED spätnej väzby

Nakonfigurujte správanie LED spätnej väzby pre základnú akciu v programovacom softvéri Niko Home Control. Môžete ho upraviť tak, aby:

  • poskytovalo priamu alebo inverznú spätnú väzbu pre základnú akciu/režim

  • fungovalo ako orientačné osvetlenie (= „Vždy ZAP“)

  • 'Always ON' („Vždy ZAP“)

  • 'Always OFF' („Vždy VYP“)

Predvolené správanie pre LED spätnej väzby určuje typ základnej akcie/režimu prepojenej s tlačidlom akcie.
Nezabúdajte, že niektoré vyhradené režimy majú pevne stanovené správanie LED.

Adresovanie fyzických tlačidiel

Každé tlačidlo akcie má jedinečnú adresu a musí byť priradené k tlačidlu, ktoré bolo vytvorené v programovací softvéri.
Táto adresa sa zaregistruje počas fázy adresovania , po stlačení jedného z tlačidiel akcií.
Po nahraní je uložená na module connected controller na ďalšie použitie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.