Skip to main content
Skip table of contents

Manuálne použitie inteligentnej zástrčky

V elektroinštalácii bez bezdrôtového smart hubu (552-00001) môžete stlačením tlačidla na inteligentnej zástrčke vypínať alebo zapínať zapojené zariadenie.

Pripojte zdroj napájania k elektroinštalácii.

Správanie inteligentnej zástrčky

Stlačením tlačidla na inteligentnej zástrčke zapnete alebo vypnete inteligentnú zástrčku.

  • LED funkciu na inteligentnej zástrčke nie je možné deaktivovať, ak chcete deaktivovať LED, odporúčame použiť smart spínateľnú zásuvku.

  • Dávajte si pozor, ak je inteligentná zástrčka pripojená k zariadeniam, ktoré by mali byť vypnuté (napr. chladnička alebo mraznička). Ak chcete použiť inteligentnú zástrčku spolu so zariadeniami, ktoré nie je dovolené vypnúť, odporúčame použiť smart spínateľnú zásuvku.

  • Keď stlačíte tlačidlo na viac ako 10 s, inteligentná zástrčka sa resetuje a prejde do režimu pripájania (LED kontrolka striedavo bliká oranžovou a zelenou). Používateľ nemôže tento proces prerušiť.

Správanie LED kontrolky

LED kontrolka je vypnutá, keď inteligentná zástrčka nie je pripojená k vašej inštalácii Niko Home Control.

Meranie spotreby energie

Po pripojení začne inteligentná zástrčka zbierať údaje o spotrebe energie na pripojených zariadeniach. Tieto údaje o spotrebe energie si môžete prezerať v momente, keď je inteligentná zástrčka pripojená k elektroinštalácii Niko Home Control. Pre ďalšie informácie si pozrite smart použitie.

Ochranné mechanizmy

Inteligentná zástrčka má štandardne zabudovaný mechanizmus proti nadprúdu.

Inteligentná zástrčka sa automaticky vypne a LED kontrolka sa rozsvieti načerveno, keď poruchové pripojené zariadenie spôsobí nadprúd vyšší ako 16 A na viac ako 10 s.

Najprv musíte odstrániť chybné zapojené zariadenie, až potom môžete znovu zapnúť inteligentnú zástrčku. Ak chcete znovu aktivovať inteligentnú zástrčku, stlačte tlačidlo raz.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.