Skip to main content
Skip table of contents

Skapa en energimätning med en elmätare

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Lägg till kontroller och enheter.
  Resultat: Panelen Lägg till kontroller och enheter öppnas och visar kategorierna som kontrollerna och enheterna har delats upp i.

 2. Du har nu valet:

  • Om du markerar valrutan Hoppa över detaljerade parametrar för varje kontroll eller enhet kan du snabbt lägga till flera kontroller eller enheter genom att klicka på dem. Då måste du emellertid ange namn och parametrar för varje kontroll eller enhet efteråt.

  • Om du avmarkerar kryssrutan Hoppa över detaljerade parametrar för varje kontroll eller enhet kan du ställa in namn eller parametrar för den aktuella kontrollen eller enheten omedelbart.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Sensorer.

 4. Välj önskat rum överst i panelen eller klicka inuti rummet där du vill placera elmätaren.

 5. I avsnittet Energimätningar väljer du önskad elmätning (enfasig elmätning eller trefasig elmätning).
  Resultat: Den valda kontrollen placeras i det valda rummet.

 6. Om du vill kan du ändra namnet på kontrollen.

 7. Ställ in parametrarna.

  1. För parametern Avläsningstyp kan du välja mellan:

   1. global mätning: mäter förbrukningen från elnätet

   2. undermätning av förbrukning: t.ex. mätning av förbrukningen hos en viss enhet, som en värmepump

   3. växelriktare (produktion, batteri): mäter en hybridväxelriktare. En hybridväxelriktare konverterar solkraftsgenererad el till ström som går att använda i hemmet (produktion). Den hanterar också energilagring i batterier och kan interagera med elnätet (batteri).

  2. För parametern Typ av strömtransformator kan du välja mellan:

   1. typ 63a: medföljer elmätaren

   2. typ 120a: medföljer inte elmätaren, beställs separat (550-00809).

  3. För parametern Mätenhetens riktning kan du välja mellan:

   1. Normal (default)

   2. Inverterad: Ställ in parametern till inverterad när fliken Energi på menyn Diagnostik visar ett negativt värde och du inte kan ändra mätenheterna fysiskt.

 8. Dra kontrollen till rätt plats på planritningen.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Lägg till kontroller och enheter .

 10. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Skapa.

Du måste också göra följande:

Om du drar en kontroll eller en enhet till ett annat rum kommer fältet Rum i panelen att uppdateras automatiskt.

Om spänningen vid strömförsörjningen hos Niko Home Control-installationen avbryts kommer inga data att loggas även om elektricitet fortfarande förbrukas eller produceras av kopplingskretsarna som mäts.

Du förlorar alla data i en kanal om du gör något av följande:

 • tar bort kanalen.

 • ändrar typen av mätning.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.