Skip to main content
Skip table of contents

Ansluten kontrollenhet

Beskrivning


Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar:

 • Intelligensen som styr Niko Home Control-installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på controllern.
 • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V DC till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningsmoduler läggas till. Mer information om antalet strömförsörjningsmoduler som krävs finns i Ytterligare strömförsörjningsenhet.
 • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och/eller videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till tre enheter direkt till controllern. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas.
 • Anslutningen till hemnätverket och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G, 4G, GPRS eller en WiFi-hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Control-programvara för användarinställningar på PC/Mac och på appen i mobila enheter.

Översikt

Drift

Denna modul har en TEST-knapp för att verifiera att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status.

Efter registrering på registreringssidan https://mynikohomecontrol.niko.eu kan du styra din installation med din smartphone eller surfplatta (via mobila nätverk som 3G, 4G, GPRS eller en Wi-Fi-hotspot) och ta del av uppgraderings- och diagnostiktjänster för installationen.

Installation

Kopplingsschema

Monteringsanvisningar

Varje installation måste bestå av en ansluten kontrollenhet Följ stegen nedan för att montera en ansluten kontrollenhet:

 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet.
 • Den här produkten måste säkras med en säkring (MCB) på max. 6 A i elcentralen.


 1. Klicka fast kontrollenheten på DIN-skenan, helst nedtill till vänster i Niko Home Control-delen i elcentralen.
 2. Montera sedan de andra modulerna på skenan, från vänster till höger.  Placera inga dimmermoduler precis bredvid, över eller under controllern. När det inte finns någon plats kvar på skenan eller det maximala antalet på 12 enheter per skena har nåtts fortsätter du på skenan ovanför. Varje efterföljande skena måste starta till vänster med en spårkoppling eller en extra strömförsörjning om så behövs (se Ytterligare strömförsörjningsenhet).
 3. Anslut kontrollenheten till modulen som är placerad bredvid den genom att föra kontrollenhetens slidingkontakt åt höger tills den klickar. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.
 4. Anslut nätverkskabeln till kontrollenhetens WAN-gateway och anslut den till den boendes internet-modem eller router. Använd en skärmad nätverkskabel, helst en STP-nätverkskabel, och håll den åtskild från 230 V-kablar för att undvika överhörning. Lägg till exempel nätverkskabeln längsmed SELV-kablarna. Den boende måste säkerställa att nätverket är säkert.
 5. Anslut installationens Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och/eller externa videoenheter till de andra tre portarna. Om du måste ansluta mer än tre IP-enheter kan du använda en Ethernet-switch (ingen router!).
 6. Anslut fasledaren och neutralledaren till L- respektive N-skruvplinten och slå på strömförsörjningen.

Kom ihåg att ge den boende informationen som anges på etiketten eller att placera etiketten på en tydligt synlig plats på kontrollenheten eller inuti elcentralen. På etiketten anges MAC-adressen och serienumret (SN) för kontrollenheten. Den boende behöver denna information för att registrera sig via https://mynikohomecontrol.niko.eu.

Strömförsörjningens dimensionering

Beroende på installationens storlek och struktur installeras upp till två extra strömförsörjningar bredvid den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten. Som en tumregel för att avgöra om du behöver extra kraft kan du använda följande snabba kontroll: Den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten kan vara upp till 24 centralmoduler och 70 kontroller (av vilka 20 med indikatorlampa). För större installationer ska du använda poängberäkningen, se Ytterligare strömförsörjningsenhet. Varje kontroll och modul förbrukar en viss mängd energi. Denna förbrukning uttrycks i poäng. En ytterligare strömförsörjning är nödvändig från och med 800 poäng.

Kontrollera installationens status

Använda LED-lamporna på kontrollenheten

Om Niko Home Control-installationen fungerar normalt lyser endast SERVER-lampan på kontrollenheten. De andra LED-lamporna lyser inte, för att spara energi.

Om ett fel inträffar ska du byta till installationens TEST-läge för att kontrollera modulernas status. Tryck först på TEST-knappen på kontrollenheten för att byta till installationens TEST-läge. STATUS-lamporna anger status för varje modul och varje utgång. TEST-läget är aktivt i åtta timmar.

På kontrollenheten finns tre LED-lampor som ger mer information om controllern och installationen:

LED

Status

Information

Möjliga orsaker och åtgärder

STATUS-lampa

Den gröna LED-lampan lyser kontinuerligt

Installationen fungerar normalt.

/

Den gröna lampan blinkar

Installationen initieras eller uppdateras.

Efter ungefär en minut avslutas denna status automatiskt. Under inga omständigheter ska installationen stängas av.

Den orange LED-lampan lyser kontinuerligt

Ett problem har upptäckts.

Mer information finns på diagnostiksidan i programmeringsprogramvaran (se Använda diagnostiksidan).

Den röda LED-lampan lyser kontinuerligt

Ett allvarligt problem har upptäckts.

Mer information finns på diagnostiksidan i programmeringsprogramvaran (se Använda diagnostiksidan på sidan).

LED-lampan är släckt

Kontrollenheten får ingen försörjningsspänning eller är defekt.

Kontrollera om TEST-läget är aktivt. Mät försörjningsspänningen. Kontakta Nikos kundtjänst om problemet kvarstår.

PROGRAM-lampa

Den gröna LED-lampan lyser kontinuerligt

Kontrollenheten är i manuellt programläge

I en installation som är programmerad med programmeringsprogramvara 2.0 har denna LED-lampa ingen funktion

SERVER-lampa

Den gröna LED-lampan lyser kontinuerligt

Anslutningen till Niko-servern fungerar som den ska och installationen har registrerats korrekt.

/

Den orange LED-lampan lyser kontinuerligt

Anslutningen till Niko-servern fungerar som den ska men installationen har ännu inte registrerats.

Använd kontrollenhetens information (MAC-adressen och serienumret som anges på kontrollenheten och den medföljande etiketten) för att registrera installationen på https://mynikohomecontrol.niko.eu.

Den röda LED-lampan lyser kontinuerligt

Ingen kommunikation möjlig med Niko-servern. Internetanslutningen avbröts eller Niko-servern är inte tillgänglig.

Kontrollera internetanslutningen. Kontakta Nikos kundtjänst om internetanslutningen fungerar som den ska.

Använda diagnostiksidan

Fördelen med installationer med en ansluten kontrollenhet är att de kan övervakas i detalj med diagnostiksidan. Du får åtkomst till den via programmeringsprogramvaran.

Diagnostiksidan är ett värdefullt verktyg som installatören kan använda för att upptäcka fel. Den gör det möjligt att snabbt analysera om installationens funktioner och inställningar fungerar korrekt. Du kan till exempel övervaka busskommunikationen i realtid och kontrollera vilka kontroller och/eller moduler som ännu inte har programmerats på bussen.

Programmera installationen

Programmera installationen med den senaste versionen av programmeringsprogramvaran (tillgänglig på www.niko.eu) och ladda den till kontrollenheten. Om du lägger till ytterligare moduler i installationen måste du programmera om installationen för att modulerna ska fungera.

Följ stegen nedan för att programmera installationen:

 1. Anslut installationen till elnätet.
 2. Tryck på TEST-knappen och verifiera att STATUS-lampan på varje modul tänds. På så sätt vet du säkert att alla slidingkontakter mellan modulerna har stängts ordentligt.

Anslut datorn till installationen:

 • Om det redan finns en router för hemnätverket kan du:
  • ansluta datorn till en fri port på routern.
  • ansluta datorn till installationen trådlöst om det är en WiFi-router. Fördelen med detta är att du kan gå omkring i hemmet samtidigt som du adresserar ingångarna. För att ladda upp programmeringen till installationen rekommenderar vi att använda en kabelanslutning till en fri port på routern eftersom en sådan anslutning är mer pålitlig än en WiFi-anslutning.
 • Om det ännu inte finns någon router kan du ansluta datorn direkt till WAN-porten på kontrollenheten. Eftersom en IP-adress tilldelas automatiskt med denna anslutning kan det ta upp till 2 minuter innan anslutningen till kontrollenheten upprättas.
 1. Starta programmeringsprogramvaran och öppna ditt installationsprojekt.
 2. Klicka på "Skapa" på menyfältet och följ anvisningarna på skärmen tills alla steg i programmeringsprocessen har slutförts.
 3. Koppla loss datorn från installationen.

Alla programmerade utgångar är nu lagrade i kontrollenheten. Programmeringen kan när som helst avläsas på kontrollenheten. Spara en säkerhetskopia på datorn. Säkerhetskopior lagras även på kontrollenheten.

 

Specifikationer för internetanslutning

Kontrollenheten är ansluten till den boendes hemnätverk via en WAN-porten. En IP-adress kommer att tilldelas till kontrollenheten av nätverksroutern. Kontrollenheten kommunicerar via denna anslutning med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran (för att göra tillägg till eller ändringar av installationen). En trådlös enhet som en smartphone eller surfplatta kan kommunicera med installationen och styra den så länge som installationen har en aktiv internetanslutning och har registrerats på mynikohomecontrol.niko.eu. 

Denna port är en DHCP-klient och kommer därför inte att tilldela IP-adresser till andra IP-enheter.

Router-inställningarna som krävs för att upprätta denna anslutning motsvarar standardinställningarna för en ny WiFi-router:

 • för DNS-åtkomst måste utgående port 53 öppnas
 • för datatrafik måste utgående port 80, 443 och 22 öppnas
 • för (S)NTP måste utgående port 123 öppnas.

Registrera installationen

Ha MAC-adressen och serienumret (SN) för kontrollenheten till hands (dessa uppgifter står på kontrollenheten och den medföljande etiketten). Gå till https://mynikohomecontrol.niko.eu och registrera installationen med MAC-adressen och serienumret. Mata in kundens uppgifter eller be kunden fylla i dem.

Installationen kan nu användas med en smartphone och/eller surfplatta och är tillgänglig för uppgraderingar och ingripanden från Nikos kundtjänst.

 

Tekniska data

 • utrustad med ett permanent minne för att spara programmeringen
 • den sparade programmeringen kan avläsas när som helst
 • storlek: DIN 6E
 • slidingkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • ingångsspänning: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
 • utgångsspänning: 26 V DC, 400 mA (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • 1 RJ45-port för anslutning till hemnätverket och internet
 • 3 RJ45-portar för Niko Home Control-nätverket (anslutning av IP-enheter som pekskärmar, videodörrstationer eller Ethernet-switch som grupperar dem)
 • 4 insticksterminaler överst för att ansluta modulen till spårkopplingen på nästa DIN-skena
 • 4 insticksterminaler för att förse modulen med 230 V AC-försörjningsspänning; seriekopplad om det behövs
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C
 • skydd mot kortslutning, överspänning och överhettning
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.