Skip to main content
Skip table of contents

Manuell användning av smart pluggen

I en installation utan en trådlös gateway (552-00001) kan du använda knappen på smart pluggen för att slå på och av den inkopplade enheten.

Koppla strömförsörjningen till installationen.

LED-beteende  hos smart pluggen

Tryck på knappen på smart pluggen för att slå på och av smart pluggen.

  • LED-funktionen på smart pluggen kan inte avaktiveras. Om du vill kunna avaktivera LED-funktionen rekommenderar vi att göra det med hjälp av det smarta uttaget.

  • Var försiktig om smart pluggen är kopplad till enheter som inte får stängas av (t.ex. kyl eller frys). Om du vill använda smart pluggen tillsammans med enheter som inte får stängas av rekommenderar vi att använda det smarta uttaget.

  • När du trycker på knappen i mer än 10 sekunder återställs smart pluggen och går över till anslutningsläge (LED-lampan blinkar med orange och grönt sken om vartannat). Denna process kan inte avbrytas av användaren.

LED-beteende

LED-lampan är av när smart pluggen inte är kopplad till din Niko Home Control-installation.

Mätning av energiförbrukning

Efter driftsättning börjar smart pluggen ackumulera energiförbrukningsdata för den inkopplade enheten. Du kan tillgå denna förbrukningsdata när smart pluggen är ansluten till en Niko Home Control-installation. För mer information, se ansluten användning.

Skyddsmekanism

Smart pluggen har ett inbyggt standardskydd mot överström.

Smart pluggen stängs automatiskt av och LED-lampan lyser röd när en felfungerande inkopplad enhet orsakar en överström som överstiger 16 A i mer än 10 sekunder.

Avlägsna alltid den felfungerande inkopplade enheten innan smart pluggen återaktiveras. Tryck på knappen en gång för att återaktivera smart pluggen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.