Skip to main content
Skip table of contents

Ansluten användning

Mer avancerade alternativ är tillgängliga om du använder en trådlös gateway (552-00001) och Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen.

Den här enheten kan också användas i en installation med bussledningar ihop med den trådlösa bryggan för Niko Home Control (550-00640).

Förutsättningar

 • Du anslöt den trådlösa gatewayen (se Trådlös gateway).

 • Du anslöt den trådlösa gatewayen till ditt hemnätverk (se Trådlös gateway).

 • Du registrerade Niko Home Control-installationen på mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du gjorde något av följande:

  • Du installerade Niko Home-appen på din mobila enhet och loggade in.

  • Du installerade Niko Home Control-programvaran på din dator (Windows eller Mac).

Programmering

Du kan programmera det smarta uttaget med Niko Home-appen.


Beteende hos det smarta uttaget

För att slå på och av det smarta uttaget kan du göra något av följande:

 • Tryck på LED-knappen på det smarta uttaget.

 • I Niko Home-appen; använd Niko Home Control-knapparna i Niko Home Control åtgärder och rutiner (stämningar, timers, kalendrar, logik)

I båda fallen visar Niko Home-appen status för det smarta uttaget.Mitt smarta vägguttagMitt smarta vägguttag • I Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen kan du välja att behålla det smarta uttaget på hela tiden (t.ex. för ett kylskåp). I det här fallet kan det smarta uttaget inte stängas av med LED-knappen på enheten eller i åtgärder.

 • Vid styrning av flera smarta uttag i en Niko Home Control-åtgärd eller -rutin (t.ex. basic allt-av) kommer de smarta uttagen att styras ett åt gången. Tänk på att en viss fördröjning kan förekomma.

LED-beteende på det smarta uttaget

LED-lampan lyser vitt när det smarta uttaget är på.

LED-lampan släcks när det smarta uttaget är av.

I ansluten användning kan du avaktivera den vita LED-lampan på det smarta uttaget (t.ex. i sovrum) via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen.

Mätning av energiförbrukning

Efter driftsättning börjar det smarta uttaget ackumulera energiförbrukningsdata för den inkopplade enheten. När ett smart uttag finns installerat och har adresserats kan du tillgå denna förbrukningsdata som en mätningskanal under fliken ”Energi” på Niko Home-appen.

Per smart uttag är följande data tillgängliga:

 • Historisk förbrukning per dag, vecka, månad och år (i kWh)

 • Ackumulerat värde hos total förbrukning (i kWh)

 • Direkt förbrukning (i W eller kW)

 • Om anslutningen mellan den trådlösa gatewayen och det smarta uttaget bryts lagrar det smarta uttaget 15-minutersperioder av energidatan i 25 timmar. Det smarta uttaget skickar datan till den trådlösa gatewayen när anslutningen återupprättas.

 • Om det smarta uttaget förblir frånkopplat från den trådlösa gatewayen i mer än 25 timmar eller om du tog det smarta uttaget ur drift under tiden fortsätter den globala förbrukningsräknaren att aggregera all förbrukning. Men de mellanliggande 15 minuters-värdena går förlorade. Det här ger ett hopp i tabellerna men ingen övergripande förbrukning går förlorad.

 • Om det smarta uttaget är defekt går energidatan som inte har skickats till den trådlösa gatewayen förlorad.

 • Ett nytt (direkt från förpackningen) smart uttag kan visa en initial historisk förbrukning på några kWh (runt 7 kWh) första gången det ansluts till Niko Home Control-installationen. Det här beror på en fabrikstestning av mätfunktionen. Om så behövs kan detta värde tas bort genom att man utför en fabriksåterställning av det smarta uttaget innan det återansluts till installationen.

Energiförbrukningströsklar

Det smarta uttaget kan starta Niko Home Control-åtgärder och -rutiner när det når en viss energiförbrukningsnivå och det kan generera meddelanden. Stöd finns för upp till 3 tröskelnivåer (endast i ansluten användning).

Använd Niko Home Control-programmeringsprogramvaran för att ställa in tröskelnivåer för energiförbrukning. Du ställer in tröskelnivåerna vid skapandet av de motsvarande logikfunktionerna.

När en viss förbrukningsnivå har uppnåtts kan det smarta uttaget:

 • Generera en notis på din mobila enhet och/eller pekskärm. Du kan definiera notisen i den motsvarande logikfunktionen med hjälp av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. För mer information om logikfunktioner, se Programvarumanual Niko Home Control II > Menyn Skapa − Logikfunktion.

 • Starta en annan Niko Home Control-åtgärd eller -rutin.

 • Stäng av det smarta uttaget.

Det går för tillfället inte att programmera förbrukningströsklar för ett smart uttag med hjälp av Niko Home-appen. Håll ett öga på uppdateringarna i Niko Home-appen med avseende på den här funktionens tillgänglighet.

Skyddsmekanismnotis

Det smarta uttaget har ett inbyggt skydd mot övertemperatur och överström (se manuell användning). Endast i ansluten användning; om en av dessa skyddsmekanismer utlöses skickas en notis till din mobila enhet och/eller pekskärm för att informera dig om denna överbelastningssituation.

Avlägsna alltid den felfungerande inkopplade enheten innan det smarta uttaget återaktiveras. Tryck på LED-knappen en gång för att återaktivera det smarta uttaget.

Efter en temperaturöverbelastning tar det upp till minst 5 min innan du kan återaktivera det smarta uttaget (termisk hysteres-mekanism). Före återaktivering föreligger en standardblockeringsperiod om 5 min. Parallellt finns det en temperaturavkylningsmekanism som gör att återaktivering efter övertemperatur undviks. Avkylningsperioden är inte specificerad på grund av de oförutsägbara miljöbetingelserna.

Kända begränsningar

 • För tillfället går det inte att ansluta ett smart uttag tillsammans med en Niko Home Control-installation för bussledningar. Niko arbetar  på en lösning och kommer att uppdatera den här sidan så snart den finns tillgänglig.

 • Det går för tillfället inte att programmera förbrukningströsklar (= en logikfunktion) för ett smart uttag med hjälp av Niko Home-appen. Håll ett öga på uppdateringarna i Niko Home-appen med avseende på den här funktionens tillgänglighet.

 • Det maximala antalet smarta uttag per Niko Home Control-installation är 25.

 • Du kan endast adressera/koppla ett smart uttag åt gången. När du adresserar flera smarta uttag åt gången går det inte att förutsäga vilken smart uttagsadress som kommer att tas emot först av Niko Home-appen eller Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 • Vid adressering/koppling av ett smart uttag kan störningar förekomma med andra adresseringsförfrågningar (t.ex. från intilliggande lägenheter där Niko Home Control-installationen adresseras på samma gång).

 • I Niko Home Control programmeringsprogramvara v. 2.7.2 går det inte att omadressera ett smart uttag som är programmerat för att vara på alltid. En fabriksåterställning av det smarta uttaget krävs innan du kan omadressera enheten.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.