Skip to main content
Skip table of contents

Manuell användning

I en installation utan trådlös gateway (552-00001) kan du använda det smarta uttaget för att för att slå på och av den inkopplade enheten genom att trycka på LED-knappen på det smarta uttaget.

Koppla strömförsörjningen till installationen.

Beteende  hos det smarta uttaget

Tryck på LED-knappen på det smarta uttaget för att slå på och av det smarta uttaget.

  • I manuell användning kan du inte avaktivera den lokala brytarknappen på det smarta uttaget (t.ex. kan någon stänga av din frys av en olyckshändelse). I ansluten användning kan du avaktivera den lokala brytarknappen via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
  • När du trycker på LED-knappen 3 gånger eller fler inom 6 s övergår det smarta uttaget till anslutningsläge (LED-lampan blinkar blått ) i max. 300 s. Denna process kan inte avbrytas av användaren.

LED-beteende på det smarta uttaget

LED-lampan blir vit när det smarta uttaget är på.

LED-lampan släcks när det smarta uttaget är av.

Mätning av energiförbrukning

Efter driftsättning börjar det smarta uttaget ackumulera energiförbrukningsdata för den inkopplade enheten. Du kan tillgå denna förbrukningsdata när det smarta uttaget är anslutet till en Niko Home Control-installation. För mer information, se ansluten användning.

Skyddsmekanism

Det smarta uttaget har ett inbyggt standardskydd mot övertemperatur och överström.

Det smarta uttaget stängs automatiskt av och LED-knappen blir röd i följande fall:

  • En felfungerande inkopplad enhet orsakar en överström som överskrider 16 A i mer än 10 s.
  • En intern övertemperatur hos det smarta uttaget inträffar.

Avlägsna alltid den felfungerande inkopplade enheten innan det smarta uttaget återaktiveras. Tryck på LED-knappen en gång för att återaktivera det smarta uttaget.

Efter en temperaturöverbelastning tar det upp till 5 min innan du kan återaktivera det smarta uttaget (termisk hysteres-mekanism).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.