Skip to main content
Skip table of contents

Zoom / Vyhľadať / Filter / Multivýber

Funkcie Zoom/Vyhľadať/Filter/Multivýber nájdete dolu na lište s ponukou.

Zoom

Funkciu zoom použite na priblíženie alebo oddialenie zo stredu oblasti nákresu alebo ak chcete priblížiť alebo oddialiť špecifický prvok (v takom prípade umiestnite kurzor na daný prvok, a potom použite funkciu zoom na priblíženie alebo oddialenie).

Priblížiť alebo oddialiť môžete nasledujúcimi spôsobmi:

 • pomocou lišty funkcie zoom v spodnej časti obrazovky

 • pomocou kolieska myši

 • pomocou 2 prstov na touchpade.

 • Môžete priblížiť až na dvojnásobok pôvodnej veľkosti oblasti nákresu.

 • Môžete odďaľovať, až kým nebude vidieť celú oblasť nákresu.

 • Takisto môžete presúvať oblasť nákresu.

Vyhľadať

Použite funkciu vyhľadať ak chcete v oblasti nákresu nájsť ovládače, zariadenia, základné akcie, režimy alebo podmienky.

Výsledok vyhľadávania bude viditeľný v zozname a v oblasti nákresu. Ovládače, zariadenia alebo akcie, ktoré sa nezobrazujú vo výsledku vyhľadávania sú zobrazené nasivo.

Prosím, prečítajte si a 'Vyhľadávanie ... v oblasti nákresu'.

Kliknite na šípku vpravo hore v okne vyhľadávania, ak chcete zobraziť alebo skryť výsledky vyhľadávania.

Filter

V predvolených nastaveniach nie je aktivovaný žiaden filter.

Funkciu filtra môžete použiť pri vyberaní ovládačov, zariadení alebo akcií istého typu, napr. ak chcete zobraziť len spínané svetelné okruhy alebo iba základné akcie.

Funkciu filtra môžete takisto použiť, ak chcete nájsť:

 • nepoužívané ovládače a zariadenia (v základnej akcii, režime alebo podmienke)

 • nepriradené zariadenia, ktoré nie sú prepojené s modulom v rozvádzači.

Funkciu filtra môžete skombinovať s funkciou vyhľadať, ak sa pri vyhľadávaní zobrazí priveľa výsledkov.

Prosím, prečítajte si aj „Filter podľa typu ... v oblasti nákresu“.

Kliknite na šípku vpravo hore v okne filtrov, ak chcete zobraziť alebo skryť zoznam filtrov.

     

Multivýber

Funkciu multivýber použite, ak v oblasti nákresu chcete súčasne vybrať viaceré ovládače, zariadenia a/alebo akcie a pridať ich do:

 • základnej akcie

 • režimu

 • podmienky

Multivýber je aktivovaný len vtedy, keď môžete k základnej akcii alebo režimu pridať prvky.

Ak chcete vybrať prvky, pretiahnite myš cez oblasť nákresu. Ak chcete, môžete tento proces zopakovať, aby ste vybrali dodatočné prvky.

V otázke zo sprievodcu, týkajúcej sa režimu môžete vybrať len také ovládače a zariadenia, ktoré môžu byť odpoveďou na danú otázku.

Prosím, prečítajte si aj „Multivýber pri vytváraní akcie“.

Opakovaným pretiahnutím obdĺžnika do oblasti nákresu môžete vybrať dodatočné prvky.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.