Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie globálneho merania pomocou portu P1 na smart/digitálnom merači

Ak nastavíte globálne meranie pomocou portu P1, energetické merania používajúce bezdrôtový merač spotreby alebo merače spotreby v rozvádzači, ktoré boli nakonfigurované prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control, budú potlačené. V aplikácii Niko Home, na dotykovej obrazovke alebo jednotke Digital black sa zobrazia len dáta pre P1.

Východiskový bod

Postup

Pripojte smart/digitálny merač pomocou dodaného kábla P1 na wireless bridge alebo bezdrôtový smart hub.

Výsledok: Globálne merania (spotreba energie zo siete) sa automaticky zobrazí v aplikácii Niko Home, na dotykovej obrazovke a na jednotke Digital black.

  • V programovacom softvéri Niko Home Control nemusíte nič konfigurovať.

  • Skontrolujte, či je port P1 aktívny. Ak nie je, kontaktujte svojho prevádzkovateľa elektrickej siete, aby vám aktivoval port P1 na vašom digitálnom merači. V Belgicku si túto aktiváciu musíte vždy vyžiadať.

  • Ak sú vaše digitálne merače plynu a vody pripojené na digitálny merač elektrickej energie, tak sa všetky tieto merania zobrazia v aplikácii Niko Home, na dotykovej obrazovke a na jednotke Digital black.

Maximálna dĺžka kábla P1 smie byť 2 m. Na zväčšenie dosahu medzi smart/digitálnym meračom a jednotkou wireless bridge alebo bezdrôtovým smart hubom použite dodatočný UTP kábel a P1 súpravu s rozširujúcim modulom (značka Cedel - katalógové číslo P1-VRL-UNV).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.