Skip to main content
Skip table of contents

Programovanie tlačidlového prevodníka

Funkcia tlačidla

Použite programovací softvér Niko Home Control na priradenie základnej akcie alebo režimu ku každému tlačidlu, ktoré je pripojené na vodič okruhu tlačidlového prevodníka. 

Správanie LED spätnej väzby (550-20025)

Nakonfigurujte správanie LED spätnej väzby pre základnú akciu v programovacom softvéri Niko Home Control. Môžete ho upraviť tak, aby:

  • poskytovalo priamu alebo inverznú spätnú väzbu pre základnú akciu/režim

  • fungovalo ako orientačné osvetlenie (= „Vždy ZAP“)

  • 'Always ON' („Vždy ZAP“)

  • 'Always OFF' („Vždy VYP“)

Predvolené správanie pre LED spätnej väzby určuje typ základnej akcie/režimu prepojenej s tlačidlom akcie.
Nezabúdajte, že niektoré vyhradené režimy majú pevne stanovené správanie LED.

Adresovanie fyzických tlačidiel

Každý fyzický tlačidlový prevodník má jedinečnú adresu a musí byť priradený k tlačidlu, ktoré bolo vytvorené v programovacom softvéri.
Táto adresa sa zaregistruje počas fázy adresovania, po stlačení jedného z tlačidiel akcií.
Po nahraní je uložená na module connected controller na ďalšie použitie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.