Skip to main content
Skip table of contents

Párovanie a uvedenie do prevádzky s aplikáciou Niko Home


Východiskový bod

  • Bezdrôtový smart hub je zapnutý.

  • LED kontrolka na module Danfoss IconTM Zigbee® je vypnutá. Ak nie, pozrite si správanie LED kontrolky.


Termostaty Danfoss sa počas procesu uvedenia do prevádzky v aplikácii Niko Home automaticky zobrazujú ako všeobecné vykurovacie zariadenia.


Postup

  1. Párovanie modulu Danfoss Icon Zigbee s bezdrôtovým smart hub.

  2. Uvedenie do prevádzky termostatu Danfoss vo vašej inštalácii.

Ak zaznamenáte akékoľvek problémy počas procesu uvedenia do prevádzky, pozrite si časť Riešenie problémov.


Párovanie modulu Danfoss Icon Zigbee s bezdrôtovým smart hub.

  • Počas procesu párovania ostáva obrazovka uvedenia do prevádzky aplikácie Niko Home rovnaká.

  • Ak sa prevádzka LED kontrolky odlišuje od opisu uvedeného nižšie, pozrite si LED správanie počas párovania Zigbee.

1. Aktivujte proces uvedenia do prevádzky v aplikácii Niko Home.

A. Prejdite do Nastavenia - Zariadenia - Všeobecný Zigbee termostat.

B. Stlačte tlačidlo Pridať všeobecný termostat.

C. Vyberte alebo pridajte miestnosť, v ktorej je inštalovaný termostat.

D. Vyberte možnosť Danfoss.

E. Vyberte možnosť Icon.

  

2. Krátko stlačte tlačidlo na module Danfoss Icon Zigbee, aby ste spárovali modul s bezdrôtovým smart hub.
LED kontrolka na module krátko zasvieti nazeleno.

   

3. Proces párovania sa začne a počas procesu LED kontrolka na module zabliká 2-krát/s. Proces trvá približne 30 sekúnd (v závislosti od veľkosti vašej inštalácie).

4. Proces párovania je úspešne dokončený, keď zelená LED kontrolka prestane blikať a kontinuálne bude svietiť počas 3 minút. LED kontrolka sa potom vypne. Obrazovka uvedenia do prevádzky aplikácie Niko Home ostáva rovnaká.

   


Uvedenie termostatov Danfoss do prevádzky

Ak prerušíte proces uvedenia do prevádzky termostatov Danfoss, môžete kedykoľvek pokračovať v procese tým, že znovu otvoríte obrazovku uvedenia do prevádzky v aplikácii Niko Home. Modul Danfoss Icon Zigbee a bezdrôtový smart hub ostanú spárované.

1. Zmeňte stanovenú hodnotu teploty na prvom termostate Danfoss a postupujte podľa sprievodcu v aplikácii Niko Home.

   

2. Postup pre pridanie ďalšieho termostatu:

A. Prejdite do Nastavenia - Zariadenia - Všeobecný Zigbee termostat.

B. Stlačte tlačidlo Pridať všeobecný termostat.

C. Vyberte alebo pridajte miestnosť, v ktorej je inštalovaný termostat.

D. Vyberte možnosť Danfoss.

E. Vyberte možnosť Icon.

F. Zmeňte stanovenú hodnotu teploty na termostate, ktorý chcete pridať.

  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.