Skip to main content
Skip table of contents

Správanie LED kontrolky v module Danfoss Icon Zigbee

LED

Príčina

Akcia

Počas prevádzky

Bežná prevádzka


Prebieha aktualizácia firmvéru hlavného ovládača Danfoss.

Počkajte, kým aktualizácia neskončí.

Došlo ku komunikačnej chybe medzi modulom Danfoss IconTM Zigbee® a bezdrôtovým smart hub.

 • Vykonajte ping test. Ak test zlyhá, mohlo dôjsť k problému s dosahom.

  • Umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

  • Pridajte opakovacie zariadenie Zigbee

 • Bezdrôtový smart hub nie je zapnutý. Zapnite zariadenie.

 • Došlo k problému s modulom Danfoss Icon Zigbee. Kontaktujte svojho inštalatéra HVAC, aby vymenil zariadenie.

Hlavný ovládač Danfoss nie je kompatibilný s modulom Danfoss Icon Zigbee.

Kontaktujte svojho inštalatéra HVAC.

Počas párovania Zigbee

2-krát/s počas 30 s

Prebieha párovanie modulu Danfoss Icon Zigbee s bezdrôtovým smart hub.

 • Trvanie: 30 s

 • Počkajte, kým sa párovanie dokončí. LED sa rozsvieti nazeleno na pár sekúnd, a potom sa vypne.

na 3 minúty

5-krát

Modul Danfoss Zigbee a bezdrôtový smart hub sú mimo dosahu.

 1. Zatvorte obrazovku uvedenia do prevádzky v aplikácii Niko Home alebo okno prehľadu adries v programovacom softvéri Niko Home Control.

 2. Skontrolujte vzdialenosť medzi modulom a bezdrôtovým smart hub.

  1. Umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

  2. Pridajte opakovacie zariadenie Zigbee

 3. Vykonajte obnovu továrenských nastavení na module Danfoss Icon Zigbee.

 4. Ak sa problém vyrieši, reštartujte proces uvedenia do prevádzky/adresovania.

 5. Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte svojho inštalatéra HVAC a vymeňte modul Danfoss Icon Zigbee.

2-krát/s počas 30 s

5-krát

Párovanie Zigbee sa začalo, ale nebolo úspešné.

 1. Zatvorte obrazovku uvedenia do prevádzky v aplikácii Niko Home alebo okno prehľadu adries v programovacom softvéri Niko Home Control.

 2. Skontrolujte, či je bezdrôtový smart hub zapnutý. Ak nie je, zapnite zariadenie.

 3. Vykonajte obnovu továrenských nastavení na module Danfoss Icon Zigbee.

 4. Skontrolujte vzdialenosť medzi modulom a bezdrôtovým smart hub.

  1. Umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

  2. Pridajte opakovacie zariadenie Zigbee

 5. Ak sa problém vyrieši, reštartujte proces uvedenia do prevádzky/adresovania.

Postup uvedenia do prevádzky sa ešte nezačal.

Začnite proces uvedenia do prevádzky/adresovania predtým, ako spárujete modul Danfoss Zigbee s bezdrôtovým smart hub.

Počas ping testu

Ping test je úspešný.


Ping test zlyhal.

 • Ak test zlyhá, mohlo dôjsť k problému s dosahom:

  • Umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

  • Pridajte opakovacie zariadenie Zigbee

 • Bezdrôtový smart hub nie je zapnutý. Zapnite zariadenie.

 • Došlo k problému s modulom Danfoss Icon Zigbee. Kontaktujte svojho inštalatéra HVAC, aby vymenil zariadenie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.