Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie energetického merania s meračom spotreby elektrickej energie

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Pridať ovládače a zariadenia.
  Výsledok: Zobrazí sa okno Pridať ovládače a zariadenia aj s kategóriami, do ktorých sú ovládače a zariadenia rozdelené.

 2. Teraz si môžete vybrať:

  • Ak zaškrtnete pole Preskočiť podrobné parametre pre každý ovládač alebo zariadenie, môžete rýchlo pridať viaceré ovládače alebo zariadenia. Stačí na ne kliknúť. V takom prípade musíte názov a parametre každého spotrebiča pridať neskôr.

  • Ak odškrtnete pole Preskočiť podrobné parametre pre každý ovládač alebo zariadenie, môžete okamžite nastaviť názov a parametre pre príslušný ovládač alebo zariadenie.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Detektory.

 4. V hornej časti okna vyberte požadovanú miestnosť alebo kliknite do miestnosti, do ktorej chcete umiestniť merač spotreby elektrickej energie.

 5. V časti Energetické merania vyberte požadovaný typ merania elektrickej energie (jednofázové alebo trojfázové meranie elektrickej energie).
  Výsledok: Požadovaný ovládač sa umiestni do vybranej miestnosti.

 6. Ak chcete, môžete upraviť názov ovládača.

 7. Nastavte parametre.

  1. Pre parameter Typ čítania môžete vyberať z nasledujúcich nastavení:

   1. globálne meranie: meranie spotreby zo siete

   2. čiastkové meranie spotreby: meranie spotreby konkrétneho zariadenia napr. tepelného čerpadla

   3. invertor (produkcia energie, batéria): meranie hybridného invertora. Hybridný invertor premieňa elektrinu vyrobenú zo solárnej energie na energiu využiteľnú vo vašej domácnosti (produkcia energie). Takisto slúži na riadenie uskladnenia energie v batériách a dokáže komunikovať s elektrickou sieťou (batéria).

  2. Pre parameter Typ prúdovej svorky môžete vyberať z nasledujúcich nastavení:

   1. typ 63a: je súčasťou merača spotreby elektrickej energie

   2. typ 120a: nie je súčasťou merač spotreby elektrickej energie a je potrebné ho objednať samostatne (550-00809).

  3. Pre parameter Smer merania svorky môžete vyberať z nasledujúcich nastavení:

   1. Normálny (predvolený)

   2. Invertovaný: Nastavte parameter ako invertovaný, ak sa na karte Energie v ponuke Diagnostika zobrazuje záporná hodnota a nemôžete fyzicky otočiť svorky do opačného smeru.

 8. Pretiahnite ovládač na správne miesto v pôdoryse.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Pridať ovládače a zariadenia.

 10. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Musíte takisto vykonať nasledujúce kroky:

 • Pridať príslušný merač spotreby elektrickej energie(1-kanálový alebo 3-kanálový) do rozvádzača.

 • Priradiť typ merania elektrickej energie k modulu.

 • Adresovať modul.

 • Nahrať konfiguračný súbor.

Ak pretiahnete ovládač alebo zariadenie do inej miestnosti, pole Miestnosť v okne sa automaticky aktualizuje.

Ak je prerušené napätie na zdroji napájania inštalácie Niko Home Control, neuložia sa žiadne dáta, a to aj vtedy, ak naďalej prebieha spotreba alebo produkcia elektriny prostredníctvom meraných spínaných okruhov.

Všetky dáta kanála sa stratia, ak použijete jednu z nasledujúcich možností:

 • odstránite kanál.

 • zmeníte typ merania.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.