Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a odstraňovanie problémov pre bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač (štvornásobný)

Výmena batérie

Demontujte spínač, pozrite si Demontáž bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača (štvornásobný)

Vysuňte prázdnu mincovú batériu z držiaka na batériu. Batériu dajte do recyklačnej nádoby a uchovávajte ju mimo dosahu detí.

Zasuňte mincovú batériu CR2450 do držiaka na batériu

Znovu zmontujte zostavu, pozrite si Inštalácia, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača (štvornásobný)

Režim resetovania

Štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač môžete resetovať tromi spôsobmi:

Obnovenie továrenských nastavení

Obnovenie továrenských nastavení štvornásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača ho odpojí od vašej inštalácie Niko Home Control alebo systému tretej strany a vymaže všetky údaje na danom zariadení. Pre samostatné alebo pripojené použitie budete musieť znovu spárovať dané zariadenie

Na 2 sekundy stlačte a podržte PROGRAMOVACIE tlačidlo, kým sa neaktivuje modré LED. Uvoľnite PROGRAMOVACIE tlačidlo

Znovu stlačte PROGRAMOVACIE tlačidlo a podržte ho stlačené približne 10 sekúnd. Modré LED začne blikať

Modré LED zostane aktívne po dobu 4 sekúnd a následne sa znovu vypne. Štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač bol úspešne resetovaný

Reštartovanie zariadenia po vypnutí

Reštartovanie zariadenia po vypnutí odpojí štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač od vašej inštalácie Niko Home Control alebo systému tretej strany, ale nevymaže zo zariadenia údaje. Spínač môžete potom znovu použiť v nakonfigurovanej Zigbee® sieti.

Vysuňte mincovú batériu z držiaka na batériu 

Pred zasunutím batérie počkajte aspoň 45 sekúnd alebo niekoľkokrát stlačte prepínacie tlačidlo, aby ste zariadenie zbavili všetkej zvyškovej energie.

Zasuňte mincovú batériu CR2450 späť do držiaka na batériu
Resetovanie siete Zigbee®

Funkcia resetovania siete Zigbee® vymaže celú Zigbee® sieť vrátane kanála siete a ID siete pre aktívne Zigbee® zariadenia.

Od verzie 2.16 pre Niko Home Control 2.16 je možné vykonať reset siete Zigbee® prostredníctvom programovacieho softvéru na stránke diagnostiky: Stránka diagnostiky > Nastavenia siete > Resetovať sieť Zigbee.

Príkaz na resetovanie bude odoslaný len na aktívne Zigbee® zariadenia, ktoré budú potom odstránené zo siete, z ktorej budú vymazané interné konfiguračné údaje. Tieto zariadenia môžete opätovne použiť v inej Zigbee® sieti bez toho, aby ste ich manuálne resetovali

Aktívne zariadenia sú napr. zariadenia s 230 V napájaním, ktoré vždy „počúvajú“ sieť Zigbee®. Bezdrôtové, batériou napájané Zigbee® zariadenia sú aktívne len vtedy, keď sa používajú a nasledujúcich 90 sekúnd. Bezdrôtové, batériou napájané zariadenia nepríjmu príkaz na reset, ak nie sú aktívne. Pred opätovným použitím bezdrôtového, batériou napájaného zariadenia v inej Zigbee® sieti sa odporúča ho manuálne resetovať (pozrite si Obnovenie továrenských nastavení).

Aktualizovanie štvornásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača

Keď je k dispozícii aktualizácia, dostanete upozornenie o najnvojšej verzii prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home. Všetky Zigbee® zariadenia sa postupne a automaticky aktualizujú prostredníctvom funkcie over-the-air (OTA). Aktualizácia Zigbee®zariadení sa spustí do 6 hodín po aktualizácii smart hubu alebo connected controlleru.

Aktuaizácia prostredníctvom funkcie OTA nie je indikovaná cez LED spätnej väzby. Zariadenie bude naďalej fungovať, ak RF pripojenie na smart hub alebo wireless bridge nie je prítomné počas žiadosti OTA. Pre ďalšie informácie si pozrite LED správanie.

Ak aktualizácia zlyhá, budete na to upozornený cez programovací softvér Niko Home Control alebo aplikáciu Niko Home. Zigbee® zariadenie bude naďalej funkčné s použitím predtým nainštalovanej verzie.

Výmena štvornásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača

 1. Odstráňte poškodený štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný spínač a nainštalujte nový. Pozrite si Inštalácia.
 2. Otvorte aplikáciu Niko Home.
 3. Odstráňte/vymažte poškodené Zigbee® zariadenie prostredníctvom rozbaľovacej ponuky (≡) > Nastavenia > Zariadenia. 


  Od verzie Niko Home Control 2.16 je možné odstrániť jednotlivé Zigbee® zariadenia prostredníctvom stránky diagnostiky v programovacom softvéri Niko Home Control (Stránka diagnostiky > Zigbee® zariadenia > Odstrániť). Odstránením jedného Zigbee® zariadenia týmto zariadenie bude vynútené opustiť sieť a bude možné ho obnoviť na továrenské nastavenia. Ak sa Zigbee® zariadenie nachádza mimo dosahu RF signálu, nebude vymazané zo siete a možno sa dokonca znovu zobrazí v diagnostike, ak sa Zigbee® zariadenie znovu dostane do dosahu RF signálu siete Zigbee. Pred opätovným použitím Zigbee® zariadenia v inej sieti odporúčame ho manuálne resetovať.

 4. Nové Zigbee® zariadenie pridáte prostredníctvom rozbaľovacej ponuky (≡) > Nastavenia > Zariadenia. 
 5. Pridajte nové Zigbee® zariadenie do požadovaných akcií alebo režimov.

 6. Spárujte nový štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný spínač s inštaláciou Niko Home Control:

Z karty Adresovanie nemusíte odstrániť adresu poškodeného štvornásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača, pretože sa automaticky prepíše pri adresovaní nového štvornásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača.

FAQ

Čo sa stane so štvornásobným, bezdrôtovým, batériou napájaným Zigbee® spínačom, keď vymením alebo zresetujem bezdrôtový smart hub?

Bezdrôtový smart hub je hlavný pre inštaláciu Niko Home Control. Preto bude v prípade resetu alebo nahradenia potrebné znovu adresovať Zigbee® zariadenia.

Niekedy je možné znovu načítať sieťové nastavenia z poškodeného smart hubu. Kontaktujte zákaznícke služby spoločnosti Niko, ak chcete overiť, či je možno obnoviť predchádzajúce nastavenia.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

 1. Pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control: postupne adresujte všetky Zigbee® zariadenia nachádzajúce sa na karte Adresovanie. (Pozrite si Postup pre uvedenie do prevádzky prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control)
 2. Pomocou aplikácie Niko Home: postupne pripojte všetky bezdrôtové, batériou napájané spínače prostredníctvom rozbaľovacej ponuky (≡)Nastavenia > Zariadenia > Smart spínače. (Pozrite si Postup pre uvedenie Zigbee® zariadenia do prevádzky prostredníctvom aplikácie Niko Home)
 3. Na pripojenie nového bezdrôtového smart hubu pridajte každé Zigbee® zariadenie k požadovanej akcii alebo režimu cez tú istú ponuku.

Čo sa stane so štvornásobným, bezdrôtovým, batériou napájaným Zigbee® spínačom, keď vymením alebo zresetujem wireless bridge?

Štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač nedokáže nájsť sieť, ku ktorej bol predtým pripojený. 

Na pripojenie štvornásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača na nový wireless bridge musíte najprv dvojnásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač obnoviť na továrenské nastavenia. Pozrite si Režim resetovania.


Odstraňovanie problémov

Problém

Príčina

Akcia

Bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač nie je možné nájsť v aplikácii Niko Home alebo v programovacom softvériNapájací zdroj bezdrôtového smart hubu pre Niko Home Control je VYP

Zapnite napájací zdroj bezdrôtového smart hubu pre Niko Home Control

Batéria spínača Zigbee® je vybitá

Varovanie pre stav nedostatočného nabitia batérie bude indikovaný prostredníctvom červeného LED.  Toto varovanie sa zobrazí iba po dlhšom stlačení programovacieho tlačidla (napr.: Reset). Vymeňte mincovú batériu (pozrite si § Výmena batérie). Nezabúdajte, že programovacie LED zostane VYP, keď sa úroveň napätia batérie nachádza pod minimálnou prahovou hodnotou


Prijímač nikdy nereaguje, keď stlačím tlačidlo spínača Zigbee® pri samostatnom použití

Batéria spínača Zigbee® je vybitá

Spínač Zigbee® nie je správne spárovaný s prijímačom

Resetujte batériou napájaný Zigbee® spínač, ak bol už predtým spárovaný s inou sieťou Zigbee®.  Spárujte spínač so samostatným prijímačom (pozrite si § Samostatné použitie), systémom Niko Home Control (pozrite si § Konfigurácia batériou napájaného Zigbee spínača s Niko Home Control), alebo so Zigbee® sieťou tretej strany (pozrite si § Konfigurácia batériou napájaného Zigbee spínača v systéme tretej strany)

Ďalší batériou napájaný spínač Zigbee® je už spárovaný s týmto prijímačom

Batériou napájaný Zigbee® spínač je namontovaný mimo dosahu rádiového signálu prijímača alebo sa niekedy nachádza mimo jeho dosahu

Presuňte Niko Zigbee® batériou napájaný spínač bližšie k prijímaču alebo v rámci systému Niko Home Control alebo sieti tretej strany nainštalujte RF opakovač (Zigbee® 3.0 zariadenie s 230 V napájaním)

V dosahu rádiového signálu sa nachádzajú prekážky, a preto je signál slabý

Premiestnite Niko Zigbee® batériou napájaný spínač alebo v rámci systému Niko Home Control alebo sieti tretej strany nainštalujte RF opakovač (Zigbee® 3.0 zariadenie s 230 V napájaním)

Rušička alebo zdroj rušenia bráni telegramom z batériou napájaného spínača Zigbee®, aby prichádzali do prijímača

Premiestnite Niko Zigbee® batériou napájaný spínač alebo Zigbee® prijímač, odstráňte zdroj rušenia alebo v rámci systému Niko Home Control alebo sieti tretej strany nainštalujte RF opakovač (Zigbee® 3.0 zariadenie s 230 V napájaním)

Batériou napájaný spínač Zigbee® je chybný

Vymeňte spínač. Spárujte nový batériou napájaný Zigbee® spínač s prijímačom. Možno bude potrebné zariadenia najprv resetovať

Prijímač nezareaguje vždy, keď stlačím batériou napájaný spínač Niko Zigbee®


Prijímač je umiestnený na okraji oblasti s rádiovým pokrytím

Nainštalujte Niko Zigbee® batériou napájaný spínač bližšie k prijímaču alebo v rámci systému Niko Home Control alebo sieti tretej strany nainštalujte RF opakovač

Rušička alebo zdroj rušenia bráni telegramom z batériou napájaného spínača Niko Zigbee®, aby prichádzali do prijímača

Premiestnite Niko Zigbee® batériou napájaný spínač alebo prijímač, odstráňte zdroj rušenia alebo v rámci systému Niko Home Control alebo sieti tretej strany nainštalujte RF opakovač

Vymenil som batériou napájaný Easywave spínač za batériou napájaný Zigbee® spínač a moja inštalácia prestala fungovať


Konfigurácia Zigbee® spínača nebola správne vykonaná

Resetujte Zigbee® spínač a zopakujte postup párovania. Uistite sa, že batériou napájaný spínač Zigbee® je v dosahu rádiového signálu Zigbee® zariadenia s 230 V napájaním

Batériou napájaný Zigbee spínač je mimo dosahu rádiového signálu Zigbee zariadenia s 230 V napájaním

Umiestnite batériou napájaný Zigbee® spínač v rámci dosahu rádiového signálu (max 10 m) Zigbee® zariadenia s 230 V napájaním, zresetujte spínač a vykonajte sekvenciu párovania

Pridajte jeden alebo viaceré Zigbee® opakovače (Zigbee® zariadenie s 230 V napájaním), ak je vzdialenosť medzi dvomi Zigbee® zariadeniami väčšia ako 10 m, alebo ak rádiový signál bude mať viaceré prekážky v podobe stavebných materiálov. Pridaním viacerých opakovačov v budove vytvoríte systém so sieťou mesh, ktorý zabezpečí dostatočné pokrytie a vytvorí robustnú a stabilnú bezdrôtovú sieť.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.