Skip to main content
Skip table of contents

Pripojenie zariadenia Digital black, 230 V na elektroinštaláciu Niko Home Control

Pri pripájaní zariadenie Digital black na elektroinštaláciu Niko Home Control sa riaďte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Skontrolujte, či máte všetko pripravené.

 2. Uveďte zariadenie Digital black do prevádzky.

 3. Aktualizujte zariadenie Digital black.

Požiadavky

Uvedenie zariadenia Digital black, 230 V do prevádzky

 • Musíte prepojiť zariadenie Digital black s elektroinštaláciou Niko Home Control cez aplikáciu Niko Home. Tento proces sa nazýva „uvedenie do prevádzky“. Aplikácia Niko Home vás prevedie cez kroky uvedenia do prevádzky.

 • V programovacom softvéri Niko Home Control sa zariadenie Digital black neadresuje.

 • Zapnite napájanie zo siete (230 V).

 • Zariadenie Digital black môžete uviesť do prevádzky a nakonfigurovať pomocou aplikácie Niko Home (verzia 2.8 alebo vyššia). Na konfiguráciu Digital black potrebuje aplikácia Niko Home prístup k vašej polohe. Skontrolujte nastavenia aplikácie. Ak sa vám stále nedarí integrovať Digital black, preinštalujte aplikáciu Niko Home.

 • Do prevádzky môžete súčasne uvádzať iba jedno zariadenie Digital black pomocou aplikácie Niko Home na smartfóne. Spoločnosť Niko pracuje na riešení a bude zverejnené na stránke hneď, ako bude k dispozícii.

 • Musíte zvoliť akcie pre každé jedno zariadenie Digital black samostatne.

Skôr ako začnete s uvádzaním do prevádzky, uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je dostatočne nabité. V istej chvíli tohto procesu sa zariadenie Digital black pripojí priamo cez sieť WiFi na vaše mobilné zariadenie. WiFi pripojenie si vyžaduje dostatočne nabitú batériu. Ak batéria nie je dostatočne nabitá, nemusí sa vám podariť uviesť zariadenie Digital black do prevádzky.


 1. Zapnite Digital black a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka s QR kódom.
  Ak sa namiesto obrazovky s QR kódom zobrazí spínacia obrazovka, potiahnite prstom doľava, aby ste zobrazili obrazovku s QR kódom. 2. Ak aplikácia ešte nie je nainštalovaná, naskenujte QR kód, aby ste nainštalovali aplikáciu Niko Home na mobilné zariadenie. 3. Na displeji stlačte tlačidlo Ďalej . 4. Otvorte aplikáciu Niko Home a prihláste sa pomocou svojich inštalačných údajov. Informácie o svojich inštalačných údajoch nájdete tu: Návod k softvéru Niko Home Control II > Niekoľko konceptov > Registrovanie elektroinštalácie.

 5. Digital black pridáte do svojej elektroinštalácie nasledujúcim spôsobom:

  1. Cez rozbaľovaciu ponuku > Nastavenia > Zariadenia > Digital black.

  2. V miestnosti > stlačte tlačidlo „+“ > Pridať zariadenie > Digital black.

 6. Aplikácia Niko Home vás prevedie cez ďalšie kroky uvedenia do prevádzky.

 7. Naskenujte QR kód pomocou mobilného zariadenia, aby ste prepojili Digital black s elektroinštaláciou Niko Home Control.

 8. Počas uvádzania do prevádzky držte mobilné zariadenie blízko zariadenia Digital black.

Ak nebolo možné uviesť Digital black do prevádzky, pozrite si stránku Nastavenia siete WiFi.

Aktualizovanie zariadenia Digital black, 230 V

 • Potrebujete aktívne pripojenie na internet, aby ste mohli aktualizovať softvér zariadenia Digital black.

 • Aktualizovanie zariadenia Digital black trvá len niekoľko minút.

 • Počas tejto aktualizácie nie je možné ovládať akcie cez Digital black.

 • Niektoré štandardné Android hlásenia a obrazovky sa zobrazia aj počas aktualizácie.

 • Aktualizácia sa dokončí automatickým reštartom zariadenia Digital black a Digital black sa vráti do normálneho prevádzkového režimu.

Zariadenie Digital black vyhľadá aktualizácie v priebehu 5 minút po prvotnom uvedení do prevádzky.

 1. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hornej časti displeja sa zobrazí vyskakovacie okno so správou. 2. Stlačte tlačidlo Aktualizovať, čím stiahnete aktualizáciu. 3. Stlačte tlačidlo Aktualizovať, ak chcete aktualizovať okamžite. Aktualizácia zariadenia Digital black trvá len niekoľko minút.

  Zariadenie Digital black neresetujte ani neodpájajte od napájania počas aktualizácie. Mohli by ste tak zariadenie Digital black zablokovať.

 4. Zariadenie Digital black sa reštartuje automaticky po úspešnej aktualizácii a vráti sa do normálneho prevádzkového režimu.
  Ak aktualizácia zlyhá, poistný mechanizmus vráti zariadenie Digital black na predchádzajúcu verziu softvéru.

  Ďalšie informácie o aktualizovaní zariadenia Digital black nájdete na stránke Aktualizovanie zariadenia Digital black, 230 V.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.