Skip to main content
Skip table of contents

Smart brug af smart motorstyringen, Zigbee®

Konfiguration

Du kan bruge en smart motorstyring, Zigbee® med en trådløs bridge (550-00640) eller smart hub (552-00001) for at muliggøre mere avancerede funktioner. Konfigurationen udføre med Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen.

Motorstyringen har en intern efterløbstid på 0,5 sekunder ved ændring af kørselsretningen fra 'OP' til 'NED' og omvendt. Denne efterløbstid gør det muligt for motorkondensatoren at aflade sin energi og beskytter motoren mod strømspidser og pludselige ændringer i drejningsmomentet.

Forudsætninger

 • Du har installeret den trådløse bridge (550-00640) eller den trådløse smart hub til Niko Home Control

 • Du har et Wi-Fi-netværk med internetforbindelse og den trådløse smart hub (552-00001) eller trådløse bridge (550-00640) er forbundet til dit hjemmenetværk 

 • Du har registreret din Niko Home Control-installation på mynikohomecontrol.niko.eu. Du skal bruge mac-adressen og serienummeret, der findes på controlleren eller smart hubben. Se Installering af smart hub

 • Du har gennemført ét af følgende:

  • Du har installeret Niko Home-appen på din mobilenhed og logget ind

  • Du har installeret Niko Home Control-programmeringssoftwaren på din computer (Windows eller Mac).

Introduktion

 • Introduktion via Niko Home Control-programmeringssoftwaren

 • Introduktion via Niko Home-appen

 • Konfiguration af en smart motorstyring i en tredjepartsinstallation


Introduktion via Niko Home Control-programmeringssoftwaren

Programmering

Yderligere information

1

Du kan oprette forbindelse til din Niko Home Control-installation ved at:

  • Tilslutte et UTP-kabel fra din computer til en ledig port på routeren, der er forbundet med controlleren eller smart hubben

  • Tilslutte et UTP-kabel fra din computer direkte ind i WAN-porten på controlleren eller smart hubben (hvis der ikke er nogen tilgængelig router)

  •  Du kan også forbinde din computer via Wi-Fi-interface

Sørg for, at computeren er på det samme IP-netværk som controlleren eller smart hubben

2

Åbn Niko Home Control-programmeringssoftwaren.

 • Du kan blive bedt om at installere en softwareopdatering til din Niko Home Control-installation. Kør denne opdatering og vent til den er færdig

 • Opdateringsprocessen kan tage 5 til 20 minutter

 • Softwareopdateringer registreres ikke, når du åbner Niko Home Control-programmeringssoftwaren, hvis der ikke er forbindelse til Niko Home Control-installationen (offlinetilstand)

3

Vælg en af følgende muligheder:

  • Åbn et eksisterende Niko Home Control-projekt fra din PC (se Opening a project)

  • Åbn en eksisterende konfigurationsfil fra controlleren eller smart hubben

  • Opret et nyt projekt med de ønskede etagekort (se Create a project)


4

Åbn oversigtsvinduet Opret.


5
  1. I højre bjælke skal dugå til Tilføj betjeninger og enheder.

  2. Vælg en af følgende:

   • Vælg Rum i toppen af vinduet eller

   • Klik i et Rum i oversigtsvinduet Opret for at angive, om du vil tilføje Zigbee®-enheden.

Rummets perimeterlinje fremhæves.

6
  1. I vinduet Tilføj betjeninger og enheder skal du gå til Betjeninger

  2. Vælg den Zigbee®-enhed, du vil tilføje (Smart afbrydere, Zigbee®, Smart lysdæmpere, Zigbee®, eller Smart motorstyringer, Zigbee®)

  3. Vælg den ønskede Zigbee®-enhed fra listen (med eller uden feedback-LED).

 • Zigbee®-enheden vises som tre ikoner i øverste venstre hjørne af det valgte rum: Et betjeningsikon, et enhedsikon (lampe) og et basisprogrammeringsikon

 • Du kan redigere hvert ikonnavn: Klik på ikonet og foretag ændringer i feltet Navn

 • Du kan trække Zigbee®-enheden til et andet rum

 • FeltetDriftsfunktion kan indstilles (se ogsåAdjusting the operating mode of a push button):

  • Kort tryk: for at aktivere basisprogrammeringen eller scenariet ved at trykke kort på trykket (standard)

  • Tryk og hold: for at aktivere basisprogrammerinegn eller scenariet ved at trykke på trykket i længere tid. Indstil Varighed (minimum 1 sek. - maksimum 59 sek.)

  • Trykfunktion: for at aktivere basisprogrammeringen eller scenariet, så længe trykket holdes nede

 • Feltet Skift funktion kan indstilles til Deaktiveret (standard) eller Aktiveret. Se også Create menu - Condition

 • For yderligere oplysninger henvises til Creating a control or a device

7

Indstil parametrene for Zigbee®-enheden for en basisprogrammeringscenariebetingelse eller tidsplan.

 • Du kan ændre grafikken for ikonet basisprogrammering. Klik på ikonet Visualiseret grafik og vælg en ny. Dette ikon bliver også synligt i Niko Home-appen

 • For at ændre feedback-LED'ens visuelle udtryk for en Zigbee®-enhed med feedback-LED skal du gå til menuen Basisprogrammering og rulle til feltet feedback-LED. Vælg den foretrukne tilstand fra en rullemenu:

  • Normal: feedback-LED er TÆNDT, når enheden er aktiv (standard)

  • Inverteret feedback-LED er SLUKKET, når enheden er aktiv

  • Altid TÆNDT: feedback-LED er altid TÆNDT

  • Altid SLUKKET: feedback-LED er altid SLUKKET

 • Basisprogrammeringen kan:

  • være knyttet til en bestemt periode, hvorefter basisprogrammeringen stoppes. Sæt kryds i afkrydsningsfeltet og indstil den ønskede timerværdi.

  • kun vises på Niko Home-appen eller touchskærmen. Sæt kryds i afkrydsningsfeltet. Bemærk, at de tilknyttede betjeningstryk fjernes!

 • Se Basic action / Routine / Condition, Create menu - Basic action, Create menu - Routine, Create menu - Condition eller Create menu - Time schedule for yderligere oplysninger

8

Par en Zigbee®-enhed med din Niko Home Control-installation og knyt den til en adresse.

  1. Åbn oversigtsvinduet Adresse og gå til Betjeninger og enheder. Adresseringsstatussen fremhæver, hvor mange enheder der allerede er adresseret.

  2. Klik på betjeningsikonets plustegn for at tilføje dem på listen i vinduet.

  3. Følg trinene i vinduet Opsætning for at parre Zigbee®-enheden (se desuden billederne under denne tabel).

 • Under adressering af Zigbee®-enhederne skal du sikre, at den efterfølgende Zigbee®-enhed, der skal adresseres, altid er tættest på en af de tidligere adresserede og strømforsynede enheder. Mulige huller i dit Zigbee®kan afhjælpes ved at tilføje flere smart stikkontakter eller 230 V-drevne Zigbee®-enheder, hvor det er nødvendigt. Se Zigbee®-netværksprincip

 • Adresseringen kan ikke udføres offline. Programmeringssoftwaren skal være tilsluttet din Niko Home Control-installation

 • Kontroller, at Zigbee®-enheden er en smart Zigbee®-enhed (552-xxxxx)

 • Zigbee®-enheden må ikke være forbundet til et andet Zigbee®-netværk. Nulstil din enhed, hvis dette er tilfældet.

 • Kontroller, at Zigbee®-enheden er inden for rækkevidden af den trådløse smart hub eller trådløse bridge

 • Par kun én Zigbee®-enhed ad gangen

 • Tryk ikke på afbryderknappen eller andre tryk under introduktionsproceduren

9

Gentag trin 4-8 for hver Zigbee®-enhed, du ønsker at føje til Niko Home Control-projektet. For hver enhed, der er blevet tilføjet og adresseret, vises en gul pil ved siden af dens enhedsikon.

10

Når samtlige Zigbee®-enheder er blevet adresseret, skal du overføre dem til din Niko Home Control-installation.


Parringssekvensen for en smart motorstyring, Zigbee®

Påbegynd parringssekvensen for en smart motorstyring, Zigbee®

Smart motorstyringen, Zigbee® er blevet parret

Sæt Niko Zigbee®-enheden i parringstilstand ved at trykke på afbryderknappen 3 gange inden for 6 sekunder. Den blå LED begynder at blinke i maks. 5 minutter

Parringsfunktion = LED blinker

Smart motorstyringen er blevet tilføjet i Zigbee®-netværket, når den blå LED lyser i 4 sekunder og derefter slukkes


Introduktion via Niko Home-appen

 • Nulstil Niko Zigbee®-enheden, hvis den allerede er forbundet til et andet netværk, før påbegyndelse af en ny introduktionssekvens, se Nulstillingsfunktion

 • Idriftssættelse med installationskode eller QR-kode er muligt, hvis det understøttes af tredjeparts Zigbee® netværk. Se tredjepartsbrugervejledningen. MAC-adressen, installationskoden og QR-koden er påtrykt Zigbee® enheden


Programmering

Yderligere information

1

Åbn Niko Home-appen.

 • Når du åbner menuen Indstillinger eller Enheder, kan du blive bedt om at udføre en systemopdatering. Kør denne opdatering og vent til den er færdig

 • Opdateringsprocessen kan tage 5 til 20 minutter

2

Gå til menuen (≡) > Indstillinger > Enheder > Afbrydere

3

  1. Vælg rummet, hvor du ønsker at installere Zigbee®-enheden

Eller

  1. Gå til Betjeningsfanebladet i det ønskede Rum 

  2. Klik på ikonet (+) (Tilføj enhed)

  3. Vælg Zigbee®-enhedstypen, du ønsker at tilføje i menuen Enheder (Afbrydere, Belysning eller Pillesikringer og Persienner)


4

  1. Følg introduktionstrinene som præsenteret i Niko Home-appen.

  2. Tilføj Niko Zigbee®-enheden ved at trykke på afbryderknappen 3 gange inden for 6 sekunder. Den blå LED begynder at blinke i maks. 5 minutter. (Se desuden billederne under denne tabel.)

 • Under adressering af Zigbee®-enhederne skal du sikre, at den efterfølgende Zigbee®-enhed, der skal adresseres, altid er tættest på en af de tidligere adresserede og strømforsynede enheder. Mulige huller i dit Zigbee®kan afhjælpes ved at tilføje flere smart stikkontakter eller 230 V-drevne Zigbee®-enheder, hvor det er nødvendigt. Se Zigbee®-netværksprincip

 • Kontroller, at Zigbee®-enheden er en smart Zigbee®-enhed (552-xxxxx)

 • Zigbee®-enheden må ikke i forvejen være forbundet til et andet Zigbee®-netværk. Nulstil din enhed, hvis dette er tilfældet.

 • Kontroller, at Zigbee®-enheden er inden for rækkevidden af den trådløse smart hub eller trådløse bridge

 • Tilføj kun én Zigbee®-enhed ad gangen

 • Tryk ikke på afbryderknappen eller andre tryk under introduktionsproceduren

5

Zigbee®-enheden er blevet føjet til Zigbee®-netværket, når den blå LED lyser i 4 sekunder og derefter slukkes.

Den blå LED lyser ikke i 4 sekunder, hvis parringen mislykkes. I det tilfælde vil den blå LED blive deaktiveret efter 5 minutter, og den hvide LED vil vise udgangens status (TÆNDT = indbygget kontakt lukket, SLUKKET = indbygget kontakt åben)

6

Når Zigbee®-enheden er registreret, vises en meddelelse i Niko Home-appen.

  1. Angiv, om afbryderen er udstyret med en feedback-LED eller ej.

  2. Tryk på Næste.


7

Vælg typen af smart persienner, som du betjener:

 • smart motorstyring til pillesikring

 • smart motorstyring til persienner


8

Tryk på Udført. Du kan bruge Zigbee®-enheden efter vellykket overførsel.

 • Afhængigt af installationsstørrelsen kan overførslen af konfiguration tage op til 2 minutter

Parringssekvensen for en smart motorstyring, Zigbee®

Påbegynd parringssekvensen for en smart motorstyring, Zigbee®

Smart motorstyringen, Zigbee® er blevet parret

Sæt Niko Zigbee®-enheden i parringstilstand ved at trykke på afbryderknappen 3 gange inden for 6 sekunder. Den blå LED begynder at blinke i maks. 5 minutter

Parringstilstand = LED blinker 

Smart motorstyringen er blevet tilføjet i Zigbee®-netværket, når den blå LED lyser i 4 sekunder og derefter slukkes


Konfiguration af en smart motorstyring i en tredjepartsinstallation

Se producentens vejledning og få flere oplysninger om muligheden for at bruge tredjeparts Zigbee®-enheder i dennes boligautomatiseringssystem. Zigbee®-enheder fra Niko fungerer i tredjepartsnetværk som boligautomatiseringsenhedstyper, der understøtter de obligatoriske Zigbee®-grupper og -kommandoer.

Tredjeparts Zigbee®-installationer, der kræver private grupper og/eller ikke-obligatoriske grupper fra deres netværksenheder, er måske ikke kompatible med den tilsluttede Niko Zigbee®-enhed. Se ansvarsfraskrivelse på www.niko.eu/zigbee.

Niko smart motorstyringen, Zigbee® bruger standard EZ-tilstand til parring: tryk på afbryderknappen 3 gange inden for 6 sekunder.

 • Et langt tryk på programknappen udløser ikke parringstilstand.

 • QR-kodescanning (installationskode) understøttes ikke i Niko Home Control, men kan bruges af tredjepartssystemer

En smart motorstyring, Zigbee® i et tredjeparts Zigbee® -netværk anvender meshing-kapaciteten: Se Zigbee®-netværksprincip

Meshing-kapaciteten for smart motorstyringen, Zigbee® er kun aktiv i Zigbee®-netværket, hvor den er konfigureret (intra-netværk). Meddelelser vil således ikke blive dirigeret på tværs af forskellige Zigbee®-netværk.

Specifikke Niko Home Control-funktioner er ikke aktiveret, når Niko Zigbee®-enheder er tilsluttet på en tredjeparts Zigbee® controller/gateway.

Funktioner, der er specifikke inden for Niko Home Control eco-installationen og derfor ikke er tilgængelige i tredjeparts Zigbee®-netværk omfatter:

 • Muligheden for at frakoble betjeningen (og dens kabelforbundne udvidelsesafbrydere) på smart motorstyringen, Zigbee® fra den indbyggede kontakt og konfigurere den til en anden kontakt

 • Over-The-Air (OTA) firmwareopdateringer

 • Konfiguration af feedback-LED: aktiveret, deaktiveret, inverteret

 • Foruddefinerede programmeringer fra Niko Home Control

Smart anvendelse

Se Connected motor control, Zigbee®, 3 A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.