Skip to main content
Skip table of contents

Vytváranie a upravovanie profilov dotykovej obrazovky

Východiskový bod

Vytvorenie profilu dotykovej obrazovky

  1. Kliknite na položku Pridať profil.
  2. V časti Všeobecné zadajte názov profilu.
  3. V časti okna Bezpečnosť nastavíte, či profil má byť aktívny, alebo nie a takisto nastavíte heslo pre daný profil..
  4. časti okna Funkcie môžete aktivovať alebo deaktivovať vstupové systémy, monitorovanie energií a upozornenia.
  5. V časti okna Miestnosti, základné akcie a režimy môžete na dotykovej obrazovke zobraziť alebo skryť miestnosti a/alebo základné akcie a/alebo režimy.
  6. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, čím sa vrátite do okna Informačný panel.

Upravenie profilu dotykovej obrazovky

  1. Kliknite na profil dotykovej obrazovky.
  2. Vykonajte potrebné úpravy; ak chcete vedieť ako, pozrite si kroky 2 až 5 vo vyššie uvedenom postupe.
  3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, čím sa vrátite do okna Informačný panel.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.