Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a odstraňovanie problémov pre inteligentnú zástrčku

Reset

Zapnite napájanie zo siete.

Nastavenia inteligentnej zástrčky môžete zmeniť na továrenské nastavenia.

Reset inteligentnej zástrčky spôsobí:

 • Odstránenie konfigurácie Niko Home Control
 • Odstránenie akumulovanej energie
 • Odpojenie inteligentnej zástrčky od inštalácie Niko Home Control
 • Zapnutie inteligentnej zástrčky (predvolený stav)

Výmena chybnej inteligentnej zástrčky

 1. Odstráňte chybnú inteligentnú zástrčku a nainštalujte novú.
 2. Pridanie novej inteligentnej zástrčky do elektroinštalácie Niko Home Control:
  • Pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control: 
   Priraďte adresu novej inteligentnej zástrčke v záložke „Adresovanie“.
   Upozornenie: Nemusíte odstrániť adresu chybnej inteligentnej zástrčky zo záložky „Adresovanie“, keďže bude automaticky prepísaná pri priraďovaní adresy novej inteligentnej zástrčky.
  • Pomocou aplikácie Niko Home: 
   1. Odstráňte/vymažte chybnú inteligentnú zástrčku pomocou rozbaľovacej ponuky > nastavenia > zariadenia > inteligentné zástrčky.
   2. Pridajte novú inteligentnú zástrčku pomocou rovnakej ponuky.
 3. Pridajte novú inteligentnú zástrčku v požadovaných akciách alebo režimoch.

Aktualizácia inteligentnej zástrčky

Ak bude k dispozícii aktualizácia, budete na to upozornení cez  programovací softvér Niko Home Control alebo cez aplikáciu Niko Home. Počas aktualizácie nebude k dispozícii žiadne vizuálne upozornenie a inteligentná zástrčka bude naďalej funkčná. Všetky inteligentné zástrčky sa automaticky aktualizujú jedna po druhej. Aktualizácia inteligentných zástrčiek sa spustí počas max. 6 hodín po aktualizácii bezdrôtového smart hubu.

Ak aktualizácia zlyhá, budete na to upozornený cez programovací softvér Niko Home Control alebo aplikáciu Niko Home. Inteligentná zástrčka bude naďalej funkčná s použitím už nainštalovanej verzie.

LED kontrolka vašej inteligentnej zástrčky počas aktualizácie bliká nazeleno. Inteligentná zástrčka sa aktualizuje tak, aby to bolo zreteľné, a zostáva funkčná aj počas aktualizovania. Pozrite si stránku správania LED kontrolky .

Čo sa stane s inteligentnou zástrčkou, ak musím vymeniť alebo reštartovať bezdrôtový smart hub?

Keďže bezdrôtový smart hub je v elektroinštalácii Niko Home Control master, budete musieť znovu načítať adresy pre inteligentné zástrčky po reštarte alebo výmene.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

Pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control postupne znovu načítajte a priraďte adresy pre všetky inteligentné zástrčky v záložke „Adresovanie“.

Pomocou aplikácie Niko Home:

 1. Prepojte postupne všetky inteligentné zástrčky pomocou rozbaľovacej ponuky > nastavenia > zariadenia > inteligentné zástrčky.
 2. V prípade, že ste nainštalovali nový bezdrôtový smart hub, pridajte každú inteligentnú zástrčku k požadovanej akcii alebo režimu cez tú istú ponuku.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.