Skip to main content
Skip table of contents

Termostat HVAC

Opis

Termostat HVAC umožňuje ovládať systém klimatizácie  (systém HVAC) v zóne alebo miestnosti. Termostat HVAC a systém klimatizácie komunikujú cez rozhranie HVAC (CoolMaster). Viď. Tlačidlá s displejom.

Termostat HVAC je možné ovládať priamo alebo diaľkovo cez dotykovú obrazovku, smartfón alebo tablet. Na rozdiel od termostatu HVAC, termostat ako je popísané v časti 6.1 môže fungovať v kombinácii s modulom pre kúrenie/ chladenie. Viď Modul pre kúrenie/chladenie.

K jednej inštalácii Niko Home Control je možné pripojiť až 20 HVAC termostatov. 

Prehl'ad 

Prevádzka

Každý termostat HVAC môže byť naprogramovaný samostatne. Na výber sú k dispozícii tri teplotné nastavenia (DEŇ, NOC a VOLITEĽNÉ ) a dva týždenné programy. Použiť môžete buď predprogramované nastavenia alebo zadať vlastné. Každé teplotné nastavenie má dve hodnoty v závislosti od prevádzkového režimu, ktorý bol aktivovaný (CHLADENIE alebo KÚRENIE).

Okrem toho existujú tri možnosti stavu (ECO, PROTECT a ON/OFF) ako aj možnosť zadať teplotu podľa vášho výberu. Stavy EKO a PROTECT (ochrana) nie je možné zvoliť cez termostat HVAC. Pri výbere jedného z teplotných nastavení alebo predprogramovaných týždenných programov postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Pre rozsvietenie displeja sa dotknite jedného z tlačidiel. Ak sa displej nepoužíva, tak stmavne, aby sa šetrila spotreba energie.
 2. Pre zobrazenie ponuky stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
 3. Podľa potreby prejdite na týždenný program alebo teplotné nastavenie a stlačte tlačidlo "C".

V systéme sú od výrobcu predprogramované nasledovné teplotné nastavenia:

TEPLOTNÉ NASTAVENIA

KÚRENIE

CHLADENIE 

DEŇ

21 °C

24 °C

NOC

18 °C

27 °C

VOLITEĽNÉ

19 °C

25 °C

V systéme sú od výrobcu predprogramované nasledovné týždenné programy: 

PROG1Pracovný deň:

6:00 => 22:00 DEŇ

22:00 => 6:00 NOC


Víkend:

6:00 => 22:00 DEŇ

22:00 => 6:00 NOC


PROG2Pracovný deň:

6:00 => 8:00 DEŇ

8:00 => 16:00 NOC

16:00 => 18:00 CUSTOM

18:00 => 22:00 DEŇ

22:00 => 6:00 NOC


Víkend:

8:00 => 22:00 DEŇ

22:00 => 8:00 NOC


V systéme sú pre HVAC termostat predprogramované nasledovné teplotné nastavenia:

Používatelia môžu upravovať tieto nastavenia podľa svojich potrieb.

Zmena teplotných nastavení

Teplotné nastavenie pre CHLADENIE ako aj teplotné nastavenie pre KÚRENIE je možné zmeniť. Ak chcete zmeniť jednu z nastavených teplôt:

 1. Držte stlačené tlačidlo „C“, až kým sa neobjaví nasledovná obrazovka:
 2. Stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
 3. Prejdite na nastavenie teploty, ktoré chcete zmeniť. Stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
 4. Prejdite na hodnotu teplotného nastavenia, ktorú chcete upraviť (CHLADENIE alebo KÚRENIE). Stlačte tlačidlo „C“.
 5. Pomocou navigačných tlačidiel zadajte vami požadované teplotné nastavenie. Stlačte tlačidlo „C“.

Nové teplotné nastavenie je teraz uložené. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, zvoľte späť.

Medzi hodnotou zvolenou pre chladenie a hodnotou zvolenou pre kúrenie je vždy minimálne jeden stupňový rozdiel. Každé teplotné nastavenie má dve hodnoty v závislosti od prevádzkového režimu, ktorý bol aktivovaný (CHLADENIE alebo KÚRENIE).
Upravenie týždenných programov

Týždenné programy obsahujú jeden alebo viac denných programov. Tie je možné individuálne meniť alebo pridávať. Výber denného programu:

 1. Držte stlačené tlačidlo „C“, až kým sa neobjaví nasledovná obrazovka:
 2. Stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
 3. Prejdite na týždenný program, ktorý chcete zmeniť (PROG1 alebo PROG2). Stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

  Na tejto obrazovke, horný riadok bodiek jantárovej farby reprezentuje dni v týždni, zatiaľ čo spodný riadok reprezentuje víkendové dni.
 4. Vyberte jeden z existujúcich denných programov a prispôsobte ho. Zvoľte pridať, ak chcete pridať nový denný program.
 5. Stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa denný program:

Teraz môžete upraviť alebo odstrániť denný program a pridať nové nastavenia času a teploty.

Zmena denného programu:
 1. Vyberte týždeň alebo víkend a stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
 2. Na prechádzanie medzi jednotlivými dňami v týždni použite navigačné tlačidlá. Na aktiváciu alebo deaktiváciu zvolených dní stlačte tlačidlo „C“.
 3. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na späť a stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
 4. Vyberte nastavenie času a teploty, ktoré chcete zmeniť a stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
 5. Vyberte nové nastavenie času a stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

  Pomocou navigačných tlačidiel nastavte nový čas. Po dokončení nastavenie stlačte tlačidlo „C“.
 6. Nastavte novú teplotu a stlačte tlačidlo „C“. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

  Ak nenastavíte teplotu, systém automaticky nastaví možnosť OFF (vyp.).
  Nové teplotné nastavenie je teraz uložené. Automaticky sa vrátite na úvodnú obrazovku.
 7. Vyberte späť až kým sa nedostanete na nasledovnú obrazovku:
 8. Opakujte kroky 4 až 7 pre všetky časové a teplotné nastavenia, ktoré chcete zmeniť alebo pridať.
Zmena teplotného nastavenia na určitý čas

Teplotné nastavenia môžete na určitý čas zmeniť. Ak chcete zmeniť nastavenú teplotu:

 1. Na rozsvietenie displeja sa dotknite jedného z tlačidiel.
 2. Stlačte akékoľvek navigačné tlačidlo. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
 3. Zvýšte alebo znížte nastavenú hodnotu teploty pomocou navigačných tlačidiel. Stlačte tlačidlo „C“. Nové teplotné nastavenie je teraz uložené.
 4. Pomocou navigačných tlačidiel nastavte nový čas. Stlačte tlačidlo „C“. Nové nastavenie teploty je teraz uložené a budete presmerovaný na úvodnú obrazovku.
Skontrolujte dátum a čas
 • Dátum a čas inštalácie Niko Home Control sú centrálne ovládané.
 • Údaje môžete upraviť v používateľskom softvéri Niko Home Control .
 • Údaje zobrazené na termostate sú len informatívneho charakteru.
 1. Na nasledovnej obrazovke vyberte DATE (dátum):
 2. Zobrazia sa Vám nastavenia pre rok, mesiac, deň, hodiny a minúty.
 3. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku zvoľte späť.

Zmena rýchlosti ventilácie

Ventilátory vo vnútorných jednotkách majú k dispozícii tri stupne rýchlosti. Pre zmenu rýchlosti ventilácie:

 1. Na nasledovnej obrazovke zvoľte FAN (ventilátor):
 2. Zvýšte alebo znížte rýchlosť ventilácie pomocou tlačidla „C“. Nová rýchlosť ventilácie je teraz uložená.
 3. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku zvoľte späť.
Zmena prevádzkového režimu (chladenie alebo kúrenie)

Pre zmenu prevádzkového režimu:

 1. Na nasledovnej obrazovke zvoľte MODE (režim):
 2. Zmeňte prevádzkový režim pomocou tlačidla „C“. Nový prevádzkový režim je teraz uložený.
 3. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku zvoľte späť.
Vypnutie termostatu HVAC


 • Po vypnutí termostatu HVAC dôjde taktiež k vypnutiu všetkých vnútorných jednotiek v zóne termostatu HVAC.
 • Ak je termostat HVAC vypnutý, na displeji bude zobrazená iba teplota. Hodnota je načítaná zo systému HVAC. Teplota nebude zobrazená v prípade, ak ju nie je možné načítať.


Vypnutie termostatu HVAC:

 1. Na nasledovnej obrazovke zvoľte POWER (napájanie):
 2. Stlačte tlačidlo „C“. Rôzne možnosti na tejto obrazovke už nie je možné zvoliť:
 3. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku zvoľte späť.

Inštalácia

Termostat HVAC môže byť namontovaný do akejkoľvek miestnosti vybavenej vnútornými jednotkami a systémom HVAC. Je určený na ovládanie kúrenia alebo klimatizácie miestnosti, v ktorej je namontovaný. Termostat HVAC pracuje správne iba v prípade ak sa dá teplota v miestnosti presne zmerať. Snažte sa eliminovať čo najviac faktorov, ktoré môžu brániť schopnosti termostatu presne ovládať teplotu miestnosti. 


Termostat HVAC nemontujte:

 • na miesto s priamym slnečným svetlom.
 • na vonkajšie steny.
 • v bezprostrednej blízkosti zdroja tepla (ohrievač, radiátor, atď.) alebo elektrického zariadenia, ktoré môže vyžarovať teplo (TV. počítač, atď.).
 • za záves. Zabráňte cirkulácii vzduchu za termostatom. V prípade potreby zatvorte otvory v zápustnej montážnej krabici.

Viď. Inštalácia na Ovládače s displejom.


Technické údaje

 • podsvietený farebný displej
 • prevádzkové napätie 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
 • prevádzková teplota: 5 až 40 °C
 • rozmery displeja: 45 x 45 x 32 mm (V x Š x H)
 • hĺbka zapustenia: 20 mm
 • denné/týždenné programy
 • 2 režimy: chladenie a vykurovanie
 • 3 teplotné nastavenia s hodnotou pre chladenie a hodnotou pre vykurovanie
 • 3 stavy: eko, ochrana a zap/vyp
 • presnosť programovania: 1°C
 • v súlade s IEC 60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 a EN 50090-2-3
 • stupeň ochrany: IP20
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.