Skip to main content
Skip table of contents

Modul pre kúrenie/chladenie

Opis

Modul pre kúrenie/chladenie ovláda kúrenie alebo chladenie v štyroch zónach alebo miestnostiach.

Prehľad

Prevádzka

Tento modul má k dispozícii štyri výstupy, ktoré slúžia na ovládanie regulačných ventilov (napr. zónových ventilov pri 230 V AC alebo 24 V DC), elektrických vykurovacích jednotiek alebo
individuálnych chladiacich jednotiek (napr. klimatizačných jednotiek alebo ventilátorových konvektorov) v štyroch rôznych zónach alebo miestnostiach. To umožňuje použiť rôzne
nastavenia kúrenia alebo chladenia pre každú jednu zo štyroch zón alebo miestností, ktoré sú vybavené termostatom Niko Home Control.
Model používa jeden výstup na ovládanie obehového čerpadla alebo chladiaceho systému. Príslušný kontakt sa zopne
, keď modul dostane žiadosť vykurovať alebo chladiť od termostatu Niko Home Control v jednej zo zón alebo
miestností. V inštaláciách s nádržou na horúcu vodu, bude aktivované aj obehové čerpadlo.
Aby v elektroinštalácii nedochádzalo k problémom, modul zohľadňuje časy otvorenia a zatvorenia zónových ventilov ako aj čas oneskorenia systému kúrenia alebo
chladenia.


Modul nemení nastavenia vykurovacieho alebo chladiaceho systému.


Dimenzovanie

Každý modul reguluje kúrenie alebo chladenie v štyroch odlišných zónach alebo miestnostiach.
Na každé ďalšie štyri zóny alebo miestnosti, v ktorých je potrebné regulovať kúrenie alebo chladenie, je potrebný dodatočný modul. Max. je možné vykurovať alebo
chladiť 20 zón alebo miestností. Inými slovami, v inštalácii je možné použiť max. 10 modulov.
V programovacom softvéri môžete určiť, ktorý kontakt (výstupný kontakt 1-4 alebo kontakt H/C) musí byť zopnutý na splnenie konkrétnej
požiadavky na vykurovanie alebo chladenie.


Povolené záťaže

Tento modul je vhodný na spínanie bezpotenciálových kontaktov kotlov. V nižšie uvedenej tabuľke sa nachádza max. záťaž pre
každý typ.

Druh záťažeMaximálny efektívny prúd
Indukčná záťaž (obehové čerpadlá ... )6A
kapacitná záťaž10A
Odporová záťaž (elektrická vykurovacia jednotka …)16A


Inštalácia

Pred začatím procesu inštalácie najprv kontaktujte inštalatéra HVAC. Elektroinštalatér do systému kúrenia alebo chladenia
nainštaluje regulačné ventily (napr. zónové ventily na 230 Vac alebo 24 Vdc na vykurovacích kolektoroch alebo radiátoroch) a overí, aký typ kontaktu sa má použiť
na pripojenie ústredného kotla alebo chladiacej jednotky. Okrem toho Elektroinštalatér zabezpečí, či je možné pripojiť
ústredný kotol alebo chladiacu jednotku (kotol, ovládací alebo telefónny kontakt atď.) alebo obehové čerpadlo. Obráťte sa na výrobcu
týchto systémov a získajte viac informácií, ako správne upraviť nastavenia.

Schémy zapojenia


Uistite sa, že inštalácia je počas montovania do rozvádzača odpojená od siete.
Počas inštalovania modulu postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

 1. Zatlačte spínací modul na DIN lištu, až kým nezacvakne na miesto.
 2. Ku skrutkovým svorkám 1"-4" pripojte regulačné ventily, elektrické vykurovacie jednotky alebo samostatné chladiace jednotky (napr. klimatizačné alebo ventilátorové jednotky). V ideálnom prípade, je pre chladiacu jednotku použitá jednoúčelová ovládacia jednotka.

  • Všetky štyri kontakty musia mať rovnaké napätie. Na rovnakom module nepoužívajte 230Vac aj 24Vdc.
  • Modul môže ovládať maximálne 16 A elektrickej energie. Ak elektrická vykurovacia jednotka potrebuje viac energie, budete musieť použiť externý reléový kontakt.
  • Ak používate elektrické vykurovacie jednotky alebo samostatné chladiace jednotky, tak kontakt H/C nebude spĺňať žiadnu funkciu. Elektrické vykurovacie jednotky je možné pripojiť aj pomocou troj- alebo šesťnásobného spínacieho modulu.
 3. Pripojte obehové čerpadlo, kotol alebo chladiacu jednotku na skrutkové svorky H/C".
 4. V závislosti od systému kúrenia alebo chladenia použitého v dome, je potrebné k skrutkovým svorkám H/C pripojiť bezpečné nízke napätie (SELV) alebo k skrutkovú svorku H/C pripojiť ku skrutkovej svorke, ktorá sa nachádza veľa nej.
 5. Na regulačné ventily, čerpadlá, elektrické vykurovacie jednotky alebo samostatné chladiace jednotky (napr. klimatizačné alebo ventilátorové jednotky) pripojte bezpečné nízke napätie (SELV).

  24 Vdc zónové ventily by nemali byť napájané zo zbernicového napájania.
 6. Pripojte modul pre kúrenie/chladenie k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do modulu pre kúrenie/chladenie. Tým sa zabezpečí prepojenie napájania a zbernice


Programovanie modulu pre kúrenie/chladenie

Pre zmenu nasledovných nastavení modulu pre kúrenie/chladenie použite programovací softvér.

Doba odozvy regulačných ventilov pripojených k výstupom 1-4.
Toto je čo?Čas, ktorý je potrebný na otvorenie alebo zatvorenie regulačných ventilov.
Načo je to potrebné?

Aby nedochádzalo k problémom s ústredným kotlom alebo chladiacou jednotkou.

Modul najprv otvorí regulačný ventil pre zónu špecifikovanú pred aktiváciou

ústredného kotla alebo chladiacej jednotky.

Štandardné nastavenie1 minúta
PodrobnostiAk používate elektrické vykurovacie jednotky alebo samostatné chladiace jednotky, doba odozvy sa musí rovnať nule.
Doba odozvy sa vzťahuje na všetky ventily pripojené k modulu pre kúrenie/chladenie. Pre každý výstup vyberte
podobné ventily.
Čas oneskorenia ústredného kotla alebo chladiacej jednotky
Toto je čo?Čas, ktorý potrebuje ústredný kotol alebo chladiaca jednotka na zastavenie kúrenia alebo chladenia.
Načo je to potrebné?

Na uvoľnenie zvyškového tepla alebo chladu

Regulačný ventil pre danú zónu zostane otvorený počas nastavenej doby, aby

mohli ústredný kotol alebo chladiaca jednotka odovzdať zvyškové teplo alebo chlad

Štandardné nastavenie3 minút
Podrobnosti

Ak používate elektrické vykurovacie jednotky alebo samostatné chladiace jednotky, čas oneskorenia sa musí
rovnať nule.
Ak je ústredná vykurovacia alebo chladiaca jednotka vybavená obehovým čerpadlom, čas oneskorenia sa musí
rovnať nule.


Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám,
LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých
chybových kódov.


LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ RIEŠENIA
STAVOVÁ LEDBliká – jeden impulz za dve sekundySoftvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru.*
**Pre aktualizáciu modulu si stiahnite
najnovšiu verziu softvéru
z internetovej stránky spoločnosti Niko.


Technické údaje

 • Každá zóna alebo miestnosť musí byť vybavená termostatom Niko Home Control.
 • maximálny prúd na modul: 16 A
 • skrutkové svorky slúžiace na ovládanie 4 zónových ventilov pri 230 Vac alebo 24 Vdc (nekombinovať na moduloch)
 • 2 x 7 skrutkových svoriek pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • rozmery: DIN 4E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • CE označenie
 • prevádzková teplota: 0 až 45°C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.