Skip to main content
Skip table of contents

Modul pre ventiláciu

Opis

Modul pre ventiláciu ovláda centrálny ventilačný systém prostredníctvom inštalácie Niko Home Control. Modul je vhodný pre
systémy typu C (mechanická odvetrávacia ventilácia) alebo systémy typu D (mechanické privádzanie a odvetrávanie
s rekuperáciou tepla). Ventilačný systém pripojte
k tomuto modulu, na rozdiel od troj alebo štvornásobného spínača dodávaného so systémom. Niektoré ventilačné systémy majú
modul, kotrý je dostupný samostatne, a ktorý ich ovláda pomocou systému domácej autorizácie.

Prehľad


Prevádzka

Signál zbernice vyslaný z modulu connected controller aktivuje jeden z výstupov na module pre ventiláciu. Každý výstup zodpovedá jednému nastaveniu ventilačnej jednotky: nízke (eko), normálne alebo vysoké. Výstupy môžu byť taktiež aktivované manuálne pomocou tlačidiel na module pre ventiláciu. Majte prosím na pamäti, že aktivácia je len dočasná a bude potlačená ďalšou komunikáciou zbernice.

Výstupy sú aktivované alebo deaktivované v module pomocou bistabilných relé s nízkou spotrebou energie.

Na ovládanie ventilačného systému v dome použite špeciálne na to určené ventilačné tlačidlá (pozrite Nástenné dosky s plošnými spojmi a tlačidlá). Ovládanie nastavení môže byť súčasťou nastavení atmosféry.


Inštalácia

Pred začatím procesu inštalácie najprv kontaktujte inštalatéra HVAC. Obráťte sa na výrobcu týchto systémov a získajte viac informácií o spôsobe úpravy nastavení.

Schéma zapojenia


Pri inštalácii modulu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Uistite sa, že je inštalácia odpojená od elektrickej siete.
 • Pozrite si návod ventilačnej jednotky, aby ste zistili, či má byť zapojená dvojvodičovým alebo trojvodičovým ovládaním.


Ventilačnú jednotku možno pripojiť dvoma spôsobmi:

 • Pri dvojvodičovom ovládaní pripojíte spoločnú svorku od ventilačnej jednotky medzi dva vodiče. Ak nie je zvolený žiadny ovládací vodič, ventilačný systém bude pracovať na najnižšom nastavení.*
 • Pri trojvodičovom ovládaní pripojíte spoločnú svorku ventilačnej jednotky medzi trojvodičové ovládanie. Každý ovládací vodič reprezentuje jedno špecifické nastavenie ventilácie.


Nastavenie ventilácietrojvodičovédvojvodičové
nízke(eko)kontakt 1*
normálnakontakt 2kontakt 2
vysokékontakt 3kontakt 3


 1. Zatlačte modul na DIN lištu, až kým nezapadne na miesto.
 2. Pripojte nastavenia ventilácie „nízke“ (eko) na skrutkovú svorku 1" (iba systémy s trojvodičovým ovládaním), „normálne“ na skrutkovú svorku 2" a „vysoké“ na skrutkovú svorku 3".
 3. Pripojte spoločnú svorku ventilačnej jednotky na L skrutkové svorky.
 4. Pripojte modul pre ventiláciu k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do modulu pre ventiláciu. Tým sa zabezpečí prepojenie napájacieho zdroja a zbernice.

Programovanie modulu pre ventiláciu

Použite programovací softvér pre nastavenie toho, kedy a na ako dlho má ventilačný systém zostať aktivovaný pre jednotlivé nastavenia, t.j. „nízke“ (eko), „stredné“ a „vysoké“. Môžete taktiež nastaviť, na ako dlho ma zostať najvyššie nastavenie aktivované v režime turbo. Okrem toho môže byť ovládanie ventilácie integrované do iných funkcií systému Niko Home Control, akými je napríklad funkcia eko alebo kalendárové funkcie.


Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých chybových hlásení.


LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ RIEŠENIA
STAVOVÁ LEDBliká – jeden impulz za dve sekundySoftvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru.*

*Stiahnite najnovšiu verziu softvéru

z web stránky Niko, aby ste aktualizovali modulTechnické údaje

 • maximálna záťaž: 230 V – 16 A na výstup
 • skrutkové svorky pre ovládanie 3 nastavení: nízke (eko), normálne alebo vysoké
 • 2 x 4 skrutkové svorky pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • rozmery: DIN 2E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • CE označenie
 • prevádzková teplota: 0 až 45°C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.