Skip to main content
Skip table of contents

Connected controller (pripojený riadiaci modul)

Opis


Modul connected controller je ústredným modulom každej inštalácie Niko Home Control. Zahŕňa všetky základne funkcie, na ktorých je inštalácia Niko Home Control založená. Medzi základné funkcie patrí:

 • Inteligencia riadiaca inštaláciu Niko Home Control. Pomocou programovacieho softvéru sa logika lokálne uloží na daný riadiaci modul.

 • Napájací modul zabezpečuje vstupné napätie o hodnote 26 V pre zbernicu, moduly v rozvádzači a riadiace moduly. V závislosti od veľkosti inštalácie je možné pridať samostatné napájacie zdroje. Pre dodatočné informácie o potrebnom počte napájacích zdrojov si pozrite Dodatočný napájací zdroj.

 • Pripojenie na IP zariadenia inštalácie Niko Home Control, ako napr. dotykové obrazovky a/alebo vonkajšie video jednotky. Zabudovaný router používateľovi umožňuje pripojiť max. 3 zariadenia priamo na modul connected controller. S dodatočným spínačom je možné pripojiť aj viac zariadení.

 • Pripojenie na domácu sieť a internet. Toto používateľovi umožňuje ovládať inštaláciu v interiéri aj v exteriéri (prostredníctvom mobilných sietí ako 3G, 4G, GPRS alebo WiFi hotspotu) pomocou mobilných zariadení (smartfónov a tabletov s operačným systémom iOS alebo Android). Takisto to zabezpečuje, že budete môcť použiť používateľský softvér Niko Home Control na počítači/Macu a takisto aj rovnomennú aplikáciu na mobilných zariadeniach.

Prehľad

Prevádzka

Tento modul obsahuje tlačidlo TEST, slúžiace na overenie správneho fungovania a stavu všetkých ostatných modulov.

Po zaregistrovaní na registračnej stránke https://mynikohomecontrol.niko.eu môžete ovládať inštaláciu pomocou smartfónu alebo tabletu (prostredníctvom mobilných sietí, ako je 3G, 4G, GPRS alebo hotspotu Wi-Fi) a užívať si služby Aktualizovanie a Diagnostikovanie pre elektroinštaláciu Niko.

Inštalácia

Schéma zapojenia

Montážne pokyny

Každá inštalácia musí obsahovať jeden modul connected controller. Pre namontovanie modulu connected controller postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Uistite sa, že inštalácia je odpojená od elektrickej siete.

 • Tento výrobok musí byť v rozvádzači zabezpečený max. 6 A ističom (MCB).


 1. Riadiaci modul zacvaknite na DIN lištu, v ideálnom prípade vľavo dole do rozvádzača v mieste určenom pre Niko Home Control.

 2. Teraz namontujte ostatné moduly na lištu, postupujte zľava doprava.  Do blízkosti modulu connected controller (či už nad, pod alebo vedľa) neumiestňujte žiadne stmievacie moduly. Ak ja lište už nie je žiadne miesto, alebo je na lište namontovaných 12 zariadení, čo je maximálny dovolený počet, jednoducho budete ďalšie zariadenia montovať na lištu, ktorá sa nachádza nad touto lištou. Každá ďalšia lišta musí na začiatku (zľava) mať lištovú spojku alebo dodatočný zdroj napájania, ak je potrebný (pozrite si Dodatočný napájací zdroj).

 3. Modul connected controller prepojte s modulom, ktorý sa nachádza vedľa neho. To urobíte tak, že posuvný kontakt riadiaceho modulu posuniete doprava, až kým nezacvakne. Tým sa zabezpečí prepojenie napájania a zbernice.

 4. Sieťový kábel pripojte k bráne WAN modulu connected controller a pripojte ho na internetový modem alebo router používateľa. Používajte tienené sieťové káble, najvhodnejšie sú káble typu STP, a zabezpečte, že sú oddelené od 230 V káblov, aby nedochádzalo k rušeniu. Sieťové káble namontujte napríklad pozdĺž káblov SELV. Používateľ musí zabezpečiť, aby bola sieť bezpečná.

 5. IP zariadenia inštalácie Niko Home Control, ako dotykové obrazovky a/alebo vonkajšie video jednotky, pripojte na zvyšné tri porty. Ak potrebujete pripojiť viac ako tri IP zariadenia, môžete použiť ethernetový prepínač (nie router!).

 6. Pripojte fázový vodič L a nulový vodič N na príslušné skrutkové svorky L a N a zapnite napájanie zo siete.

Nezabudnite používateľovi poskytnúť informácie uvedené na nálepke, alebo nálepku umiestniť na dobre viditeľné miesto na module connected controller alebo do rozvádzača. Na nálepke je uvedená MAC adresa a sériové číslo (SN) modulu connected controller. Používateľ potrebuje tieto informácie, aby sa mohol zaregistrovať prostredníctvom stránky https://mynikohomecontrol.niko.eu .

Dimenzovanie zdroja napájania

Podľa veľkosti a rozloženia inštalácie, budú dodatočne nainštalované až dva zdroje napájania, ktoré budú dopĺňať zabudovaný zdroj napájania v module connected controller. Ak chcete zistiť, či potrebujete dodatočný zdroj, môžete uskutočniť nasledujúcu rýchlu kontrolu: Zdrojom napájania zabudovanom do riadiaceho modulu môže byť až 24 modulov skriniek a 70 ovládacích prvkov (z ktorých je 20 s indikačnou LED). Pre väčšie inštalácie si pozrite kapitolu s príslušným výpočtom, pozrite si Dodatočný napájací zdroj. Každý ovládací prvok a modul spotrebuje určité množstvo energie. Táto spotreba je vyjadrená v bodoch. Na každých ďalších 800 bodov je potrebný dodatočný zdroj napájania.

Skontrolujte stav inštalácie.

Používanie indikačných LED kontroliek na riadiacom module

Ak elektroinštalácia Niko Home Control funguje normálne, bude na module connected controller svietiť len SERVER LED (serverová LED kontrolka). Zvyšné LED nebudú svietiť za účelom šetriť elektrickú energiu.

Ak sa vyskytne chyba, jednoducho prepnite inštaláciu do testovacie režimu, aby ste mohli skontrolovať stav modulov. Najprv stlačte tlačidlo TEST, nachádzajúce sa na riadiacom module, ktorým riadiaci modul prepnete do testovacieho režimu. STATUS LEDS (stavové LED kontrolky) indikujú stav každého modulu a každého výstupu. Testovací režim bude zapnutý osem hodín.

Na riadiacom module sa nachádzajú tri LED kontrolky, ktoré poskytujú dodatočné informácie o riadiacom module a inštalácii:

LED

Stav

Informácie

Možné príčiny a nasledovné postupy

STATUS LED (stavová LED)

Zelená LED kontrolka svieti bez prerušenia

Inštalácie funguje správne.

/

Zelená LED kontrolka zabliká

Inštalácia sa spúšťa, alebo práve prebieha aktualizácia.

Po približne jednej minúte, sa tento stav automaticky ukončí. Za žiadnych okolností inštaláciu nevypínajte.

Oranžová LED kontrolka svieti bez prerušenia

Vyskytol sa problém.

Pre dodatočné informácie si v programovacom softvéri pozrite diagnostickú stránku (pozrite si Používanie diagnostickej stránky).

Červená LED kontrolka svieti bez prerušenia

Vyskytol sa závažný problém.

Pre dodatočné informácie si v programovacom softvéri pozrite diagnostickú stránku (pozrite si Používanie diagnostickej stránky na strane).

LED kontrolka nie je zapnutá

Riadiaci modul je chybný alebo zo zdroja napájania neprijíma potrebné napätie.

Skontrolujte, či je nie je zapnutý testovací režim. Odmerajte napájacie napätie. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Niko.

PROGRAM LED (programovacia LED kontrolka)

Zelená LED kontrolka svieti bez prerušenia

Riadiaci modul je v manuálnom programovacom režime.

V inštalácii naprogramovanej pomocou programovacieho softvéru 2.0 nemá táto LED žiadnu funkciu

SERVER LED (serverová LED kontrolka)

Zelená LED kontrolka svieti bez prerušenia

Spojenie so serverom spoločnosti Niko funguje správne a inštalácia bola správne zaregistrovaná.

/

Oranžová LED kontrolka svieti bez prerušenia

Spojenie so serverom spoločnosti Niko funguje správne, ale inštalácia ešte nebola zaregistrovaná.

Použite informácie o riadiacom module (MAC adresu a sériové číslo SN, ktoré nájdete na riadiacom module a pribalenom štítku), pomocou ktorých zaregistrujete inštaláciu na stránke https://mynikohomecontrol.niko.eu .

Červená LED kontrolka svieti bez prerušenia

Nie je možné nadviazať komunikáciu so serverom spoločnosti Niko. Pripojenie na internet bolo prerušené alebo server spoločnosti Niko nie je dostupný.

Prosím, skontrolujte pripojenie na internet. Ak pripojenie na internet funguje správne, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Niko.

Používanie diagnostickej stránky

Výhodou inštalácii s modulom connected controller je možnosť detailného monitorovania prostredníctvom diagnostickej stránky. Môžete si ju pozrieť cez programovací softvér.

Diagnostická stránka je veľmi hodnotný nástroj pre elektroinštalatéra, pomocou ktorého môže vyhľadávať chyby. Umožňuje rýchlo analyzovať správne fungovania a nastavenia inštalácie. Napr. môžete monitorovať aktuálnu komunikáciu zbernice a skontrolovať, ktoré ovládacie prvky a/alebo moduly ešte neboli naprogramované na zbernici.

Programovanie inštalácie

Inštaláciu naprogramujte pomocou najaktuálnejšej verzie programovacieho softvéru (dostupné na stránke www.niko.eu ) a nahrajte ju do modulu connected controller. Ak do inštalácie pridáte ďalšie moduly, budete musieť znovu naprogramovať inštaláciu, aby moduly fungovali.

Pre naprogramovanie inštalácie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zapojte inštaláciu do elektrickej siete.

 2. Stlačte tlačidlo TEST a skontrolujte, či sa rozsvietila STATUS LED (stavová LED kontrolka) každého modulu. Takto si môžete byť istý, že všetky posuvné ovládacie prvky medzi modulmi sa správne zatvorili.

K inštalácii pripojte počítač:

 • Ak je router súčasťou domácej siete, tak môžete:

  • pripojiť počítač k voľnému portu na routeri.

  • ak ide o WiFi router, môžete počítač prepojiť s inštaláciou aj bezdrôtovo. Vďaka tomu budete môcť chodiť po dome/byte popritom, ako budete adresovať vstupy. Ak chcete programovanie nahrať do inštalácie, odporúčame použiť pripojenie pomocou kábla a voľného portu, keďže takéto pripojenie je spoľahlivejšie ako WiFi pripojenie.

 • Ak sieť ešte neobsahuje router, môžete počítač pripojiť priamo k WAN portu modulu connected controller. Keďže IP adresa je priradená automaticky s daným pripojením, môže to trvať až 2 minúty, kým bude pripojenie s modulom connected controller zrealizované.

 1. Spustite programovací softvér a otvorte Váš inštalačný projekt.

 2. V lište ponuky kliknite na „Vytvoriť“ a postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke, až kým nesplníte všetky kroky programovacieho postupu.

 3. Odpojte počítač od inštalácie.

Všetky naprogramované výstupy sú teraz uložené v riadiacom module. Toto programovanie si môžete kedykoľvek pozrieť prostredníctvom riadiaceho modulu. Vytvorte si zálohu v počítači. Záloha sa tiež ukladá aj do modulu connected controller.

 

Špecifikácie pripojenia k internetu

Modul connected controller je pripojený na domácu sieť používateľa prostredníctvom portu WAN. Router siete k modulu connected controller priradí IP adresu. Modul connected controller komunikuje prostredníctvom tohto prepojenia s programovacím softvérom Niko Home Control (aby vykonal zmeny inštalácie). Bezdrôtové zariadenie, ako napríklad smartphone alebo tablet, môže komunikovať s inštaláciou a riadiť ju, pokiaľ má inštalácia aktívne internetové pripojenie a bola zaregistrovaná na stránke mynikohomecontrol.niko.eu. 

Tento port je DHCP klient, a preto nepriradí IP adresy k iným IP zariadeniam.

Nastavenia routera, ktoré sú potrebné na vytvorenie tohto pripojenia, korešpondujú so štandardnými nastaveniami nového WiFi routera:

 • pre DNS prístup musí byť otvorený výstupný port 53

 • pre prenos údajov musia byť otvorené výstupné porty 80, 443 a 22

 • pre (S)NTP musí byť otvorený výstupný port 123.

Registrovanie inštalácie

Pripravte si MAC adresu a sériové číslo (SN) modulu connected controller (tieto údaje sú vytlačené na riadiacom module a takisto ich nájdete aj na pribalenom štítku). Prejdite na stránku https://mynikohomecontrol.niko.eu a pomocou tejto MAC adresy a sériového čísla zaregistrujte elektroinštaláciu. Zadajte údaje zákazníka, alebo ho poproste, aby ich zadal on.

Riadenie inštalácie môže prebiehať teraz pomocou smartfónu a/alebo tabletu a inštalácia je sprístupnená aktualizáciam a zásahom zákazníckeho servisu spoločnosti Niko.

 

Technické údaje

 • vybavená trvalou pamäťou na uloženie programovania

 • uložené programovanie/nastavenia si môžete kedykoľvek pozrieť

 • rozmery: DIN 6E

 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište

 • vstupné napätie: 230 Vac ± 10%, 50 Hz

 • výstupné napätie: 26 Vdc, 400 mA (SELV, bezpečné nízke napätie)

 • 1 RJ45 port pre pripojenie na domácu sieť a internet

 • 3 RJ45 porty pre sieť inštalácie Niko Home Control (pripojenie IP zariadení ako napr. dotykových obrazoviek, vonkajších video jednotiek alebo ethernetového prepínača, ktorý ich zoskupuje)

 • 4 zásuvné bezskrutkové svorky na vrchnej časti slúžiace na prepojenie modulu s lištovou spojkou na vedľajšej DIN lište

 • 4 zásuvné bezskrutkové svorky, ktoré pre modul zabezpečujú 230Vac napájacie napätie; v prípade potreby môžu byť reťazovo zapojené (do série)

 • CE zhoda

 • prevádzková teplota: 0 až 45°C

 • ochrana proti skratu, prepätiu a prehriatiu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.