Skip to main content
Skip table of contents

LED-beteende på DALI-2-broadcastmodulen

LED

LED-status

Betyder

Föreslagen åtgärd

status-LED

LED AV

Modulen har installerats och fungerar korrekt
Modulen har inte anslutits.

Anslut modulen.Något är fel med DALI-bussen.

Kontrollera DALI-bussen och dess ledningar.


LED kontinuerligt PÅ

  • Systemet eller modulen är i TEST-läge.

  • TEST-knappen på den anslutna kontrollenheten har tryckts in.

  • Vänta i två minuter.

  • Om LED-lampan inte har släckts vid det laget kontaktar duNikos support. Modulen kanske är defekt.


LED-lampa blinkar

Modulen har fel programvaruversion.

LED 1/LED 2

LED-lampan blinkar långsamt (varannan sekund)

DALI-bussfel (kortslutning eller ingen spänning på bussen)


LED-lampan blinkar snabbt

Modulen fungerar inte korrekt.

  • Kontrollera modulens strömförsörjning

  • Överhettningsskyddet är aktivt. Stäng av nätströmmen och låt modulen svalna av.

  • Modulen kanske är defekt.

  • Kontakta Nikos kundtjänst.

LED 1 eller LED 2 + status-LED

LED på i 30 sekunder

LED-lamporna tänds i 30 sekunder när knappen har tryckts ned (alla DALI-enheter på den kanalen är inställda till PÅ eller AV)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.