Skip to main content
Skip table of contents

Dimmeraktor universal

Beskrivning


Universaldimmeraktorn har två kanaler för dimring av belysningskretsar. Denna dimmer är utrustad med ett störningsskydd mot PLC-signale.

Översikt

Drift

Kontrollenhetens sändningssignal aktiverar en eller flera utgångar på dimmeraktorn. Dessa utgångar kan också
aktiveras eller avaktiveras manuellt med hjälp av knapparna på dimmeraktorn. Kom ihåg att aktiveringen eller
avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation.

Efter ett strömavbrott kommer dimmeraktorn att återställa inställningarna från före strömavbrottet.


Du kan välja vilken typ av belysning du vill dimma genom att justera DIP-switcharna på framsidan av modulen. Använd
potentiometern för att välja den lägsta ljusstyrkan för varje kanal på aktorns framsida.


Tillåtna belastningar

I tabellen nedan visas maximal belastning för varje typ av belysning vid en omgivningstemperatur på 45 °C.


Använd inte dimmeraktorn för att justera motorer som används i installationen.


Dimmern har en termisk skyddsanordning. Om temperaturen stiger för mycket på grund av överbelastning stänger dimmern
automatiskt av sig själv. Om det händer ska du:

 • verifiera att belastningen inte överskrider den maximalt tillåtna belastningen. Kom ihåg att ta hänsyn till den reaktiva effekten hos ferromagnetiska transformatorer.
 • kontrollera temperaturen inuti elcentralen (högst 45 ℃).
 • kontrollera om blandade laster används.
 • verifiera att inställningen för den lägsta ljusstyrkan inte är för låg.
 • kontrollera om korrekt typ av belysning har valts.

PLC-störningsskydd

Denna dimmer har ett störningsskydd mot PLC-signaler. Detta inbyggda störningsskydd tar bort så många störande signaler som möjligt från nätet så
att de flesta lamporna kan lysa optimalt utan att flimra eller surra.
Obs! På grund av tekniska begränsningar är det inte möjligt att uppnå samma kvalitet som industriella PLC-filter


Installation

Kopplingsschema


 • Kontrollera att installationen är bortkopplad från elnätet när du installerar elcentralen.
 • Följ alla krav och regler för anslutning av lasten.
 • Placera helst dimmeraktorerna längst ner i elcentralen, men inte under, ovanför eller nära värmekänsliga element som connected controllern eller en extra strömförsörjningsmodul.
 • Kontrollera temperaturen inuti elcentralen. Sörj för extra ventilation om temperaturen överstiger 35 °C. Installera en fläkt vid behov. Se till att all luft ventileras tillräckligt överst i elcentralen.Följ stegen nedan för att installera aktorn:

 1. Tryck fast dimmeraktorn på DIN-skenan tills den klickar på plats.
 2. Anslut fasledaren och neutralledaren till L- respektive N-skruvplinten.
 3. Anslut kretsarna du vill dimma till utgångarna.
 4. Anslut dimmeraktorn till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i dimmeraktorn. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.


Välja belysningstyp

Justera DIP-switchens position för att manuellt välja typen av belysning som du vill dimma. Följ anvisningarna i
schemat nedan.

 

(*) Dessa lampprofiler är försedda med en boostfunktion. Det innebär att lampan
lyser starkt när den tänds, innan den går till önskad dimringsnivå.


Välj profil för LED-lampor

Välj rätt profil för de placerade LED-lamporna så här:

 • Prova profilerna LED 1 och LED 2 efter varandra. Om en av dessa profiler fungerar korrekt fortsätter du till Ställa in lägsta nivå nedan.
 • Om ingen av dem fungerar provar du profilen ”Glödlampa” följt av profilen ”Halogenlampa med elektronisk transformator”. Om en av dessa profiler fungerar korrekt behöver du inte göra något mer.
 • Om inte behöver de placerade LED-lamporna mycket energi för att starta. Därför ska du välja profil LED 3 eller LED 4. Dessa profiler har en boostfunktion som ser till att lamporna får tillräckligt med ström vid uppstart så att de går till önskad dimringsnivå.


Nedan anges ett exempel på fördelar och nackdelar med de två sista alternativen:


Profil

Glödlampa eller Halogenlampa med
elektronisk transformator

LED 3 eller LED 4
Fördel

Lampan lyser inte starkt en kort stund
när den tänds

Lampan kan dimmas till dess lägsta nivå
Nackdelar
 • Lampan kan inte dimmas till dess lägsta nivå
 • I vissa fall är skillnaden i ljusflöde som kan uppnås begränsad

Lampan lyser starkt en kort stund när den tänds
, om en låg dimringsnivå har valts


Slå av och på dimmern efter inställning av den lägsta nivån. Om lampan inte är tänd ska du välja en lampprofil med boostfunktion
(CFLi1, CFLi2, LED 3 eller LED 4).


Ställa in lägsta nivå

För att uppnå det (optimala) maximala intervallet för varje lampa kan den lägsta nivån justeras. Använd en skruvmejsel för att manuellt
justera den lägsta nivån. Vrid potentiometern åt höger för att höja nivån. Vrid åt vänster för att sänka nivån.
Följ anvisningarna i schemat nedan.

Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer
LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Tabellen nedan ger en översikt över alla
felkoder.

LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA ORSAKER
STATUS-LED

Blinkar – en puls per två
sekunder.

Programvarufel

Fel programvaruversion.
Ladda ner den senaste programvaruversionen från
Nikos webbplats för att uppgradera modulen.

KANAL-LED

Blinkar – en puls per två

sekunder.

Överspänning

Nätspänningen är bortkopplad.
Lasten är bortkopplad.
Effekten är för hög.
Lampan eller kabeln som används är defekt.
Det termiska skyddet har aktiverats.
Det finns ingen sändningssignal.
Den lägsta nivån är för lågt inställd.
Dimringsprofilen är fel.
En kombination av ovanstående.

Blinkar – två pulser per två
sekunder.

Kortslutning

Blinkar – tre pulser per två
sekunder.

Överbelastning

Blinkar – fyra pulser per två
sekunder.

Överhettning
Blinkar snabbt.ModulfelTekniska data

 • ingångsspänning: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C
 • för användning på platser med icke-kondenserande luftfuktighet (30–70 %)
 • dimeffekt per kanal: 5–400 VA (vid 45 °C) eller 5–500 VA (vid 35 °C)
 • lägsta ljusstyrka och fasstyrning eller bakkantsstyrning kan justeras manuellt
 • 2 x 4 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • i överensstämmelse med EN 60669-2-1
 • kortslutnings- och överhettningsskydd
 • CE-märkt
 • storlek: DIN 4E
 • Utrustad med störningsskydd mot PLC-signaler


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.