Skip to main content
Skip table of contents

Zobrazenie podrobností o spotrebe

Zobrazenie nameraných hodnôt

1. Pre rozsvietenie displeja kliknite na jedno z tlačidiel. Ak sa displej nepoužíva, zhasne, aby šetril energiou. Zobrazí sa nasledujúca úvodná obrazovka: Vľavo dole 

 

na príslušnej obrazovke nájdete miesto pre zobrazenie spotreby el. energie. V hornom riadku je spotreba el. energie uvádzaná vo W alebo kW. Počas montáže a programovania inštalácie inštalatér nastaví, pre ktorý obvod sa zobrazí spotreba. V spodnom riadku je zobrazená týždenná spotreba za posledných 7 dní v eurách.

2. Na prezeranie jednotlivých meraní stláčajte stredné tlačidlo. Počet obrazoviek, ktoré môžu byť zobrazené, zavisí od počtu meraní vykonaných inštaláciou.

Obrazovka s 

 zobrazuje množstvo energie vyprodukovanej solárnymi panelmi v kW a množstvo energie vyprodukovanej za týždeň v eurách.

Obrazovka s 

 zobrazuje spotrebu plynu v m³ na deň a týždennú spotrebu v eurách.

Obrazovka s 

 zobrazuje spotrebu vody v m³ na deň a týždennú spotrebu v eurách.

Inštalatér nastaví jazyk a menu ešte počas programovania inštalácie. Tieto nastavenia nebudete môcť upraviť v tejto ponuke.Prezeranie sadzieb a ich úpravy


1. V prípade potreby sa dotknite jedného z tlačidiel, aby sa rozsvietil displej. Zobrazí sa úvodná obrazovka.

2. Držte stlačené stredné tlačidlo, až kým sa neotvorí ponuka nastavení. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

3. Stlačte stredné tlačidlo pre potvrdenie možnosti SADZBY. Uvidíte obrazovku, kde si môžete vybrať medzi možnosťami ELEKTRINA, PLYN alebo VODA.

4. Na prezeranie zoznamu stlačte horné alebo spodné tlačidlo a svoj výber potvrďte stlačením stredného tlačidla. Zobrazí sa zvolená sadzba.

5. V prípade potreby upravte sadzbu nasledujúcim spôsobom:

•  V prípade, že je možné uplatniť viaceré sadzby, vyberte priemernú hodnotu (dennú/nočnú sadzbu alebo variabilnú sadzbu);

• Na zvýšenie alebo zníženie danej hodnoty stlačte horné alebo dolné tlačidlo. Podržaním tlačidla zvýšite alebo znížite hodnotu rýchlejšie;

• Pre potvrdenie upravenej hodnoty stlačte stredné tlačidlo. Automaticky sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku;

• Pomocou horného tlačidla vyberte možnosť späť a potvrďte svoj výber stlačením stredného tlačidla.

Vrátite sa do ponuky nastavení.

Zobrazenie dátumu a času

Dátum a čas inštalácie Niko Home Control sú centrálne ovládané. Tieto údaje môžete nastaviť v používateľskom softvéri. Dátum a čas môžete zobraziť nasledujúcim spôsobom:


1. V prípade potreby sa dotknite jedného z tlačidiel, aby sa rozsvietil displej. Zobrazí sa úvodná obrazovka.

2. Držte stlačené stredné tlačidlo, až kým sa neotvorí ponuka nastavení. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

3. Stlačte dolné tlačidlo, aby ste zvolili možnosť DÁTUM.

4. Pre potvrdenie výberu stlačte stredné tlačidlo. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s časom, dňom, mesiacom a rokom.

5. Stlačte horné tlačidlo, ak sa chcete vrátiť späť, a svoj výber potvrďte stlačením stredného tlačidla. Vrátite sa do ponuky nastavení.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.