Skip to main content
Skip table of contents

Používanie tlačidla Ovládanie

 1. Kliknite na tlačidlo Ovládanie 
  .
  Zobrazí sa prevádzková obrazovka so zoznamom všetkých miestností vo vašej inštalácii. Poradie v tomto zozname je určené podľa poradia, ktoré je nastavené v programovacom softvéri. Tu môžete takisto nastaviť miestnosti a akcie, ktoré sa nemajú zobraziť.
 2. Kliknite na ikonu miestnosti, pre ktorú chcete zobraziť dostupné akcie/spotrebiče.
  Uvidíte všetky spotrebiče/akcie dostupné v tejto miestnosti. Ak kliknete na ikony viacerých miestností, rozšírite zoznam o akcie/spotrebiče z týchto miestností. Keď znovu kliknite na miestnosť, zoznam zmizne.
 3. Kliknite na ikonu akcie/spotrebiča, ktorý/-ú chcete ovládať.
  Ikona zobrazí požadovanú spätnú väzbu o stave daného spotrebiča/akcie. Pre niektoré akcie sa zobrazí dodatočná obrazovka, čo vám umožní upraviť špecifické nastavenia. Ak otvoríte inú akciu, táto dodatočná obrazovka sa zatvorí.


V ďalšej kapitole nájdete zhrnutie rôznych typov aktivít a ich správanie.

Ovládanie akcií

1. Spustenie/zastavenie akcie

Ak má akcia nastavené správanie spustenia a zastavenia (ZAP/VYP), toto správanie aktivujete kliknutím na ikonu. Pre zastavenie akcie znovu kliknite na ikonu.

Ak je ikona...tak akcia je...Ikona
sivá,nie je aktivovaná.

žltá,aktivovaná.

2. Ovládač svetelných scén

Pre aktivovanie kliknite na ikonu svetelných scén. Aktivovaná ikona svetelných scén je zobrazená v odlišnej farbe.

Pre deaktivovanie zvolenej svetelnej scény musíte vybrať inú svetelnú scénu v rovnakej miestnosti, alebo deaktivovať všetky príslušné spotrebiče.

3. Ovládač stmievania

Farba ikony ovládača stmievania indikuje stav svetla.

Ak je farba ikony...potom...Ikona
svetlo-žltá,svetlo je zapnuté a pracuje na nízkom výkone z max. možného výkonu.

tmavo-žltá,svetlo je zapnuté a pracuje na vysokom výkone z max. možného výkonu.

sivá,stmievatel'né svetlo je vypnuté.

Kliknite na ikonu ovládača stmievania, ak chcete nastaviť intenzitu svetla. Zobrazí sa obrazovka, v ktorej môžete stmievať svetlo (+/-) pomocou posuvného nastavovača.

Stlačte tlačidlo ZAP/VYP pre zapnutie alebo vypnutie svetla.

Správanie ovládača stmievania bude odlišné, ak bola pamäťová funkcia aktivovaná pri vytváraní programovacieho softvéru.

Ak pamäťová funkcia ovládača stmievania...potom...
je aktivovaná,po vypnutí a opätovnom zapnutí bude svetlo pracovať s naposledy nastavenou intenzitou svetla.
nie je aktivovaná,po vypnutí a opätovnom zapnutí bude svetlo pracovať s maximálnou intenzitou svetla.

4. Ovládanie ventilácie

Ventilačný systém sa nedá nikdy úplne vypnúť. Je nepretržite aktivovaný (aspoň na najnižšej možnej úrovni).

Ikona je vždy purpurová.

Kliknite na ikonu ovládača ventilácie pre nastavenie úrovne ventilácie. Zobrazí sa obrazovka, v ktorej si môžete vybrať medzi úrovňami nízka, stredná, vysoká a turbo. Symbol v ikone ventilačného systému ukazuje, ktorá úroveň je aktivovaná.

Aktívna úroveňIkona
nízka

stredná

vysoká

turbo


Ak si vyberiete úroveň turbo, ventilačný systém bude pracovať na max. výkon počas stanovenej doby (nastavuje sa v programovacom softvéri). Po uplynutí tohto prednastaveného času sa ventilačný systém automaticky prepne na úroveň, na ktorej sa nachádzal pred aktivovaním úrovne turbo.

5. Ovládanie roliet

Farba ikony ovládania roliet zobrazuje stav roliet.

Ak je farba ikony...potom sú rolety...Ikona
svetlo-purpurová,úplne otvorené.

tmavo-purpurová,

funguje na vysoké percento svojej kapacity.

sivá,je vypnuté.


Ak chcete rolety zatvoriť alebo otvoriť, kliknite na ikonu ovládania roliet. Zobrazí sa obrazovka, v ktorej môžete rolety otvoriť alebo zatvoriť pomocou posuvného nastavovača.

Ak chcete rolety úplne otvoriť alebo zatvoriť, stlačte tlačidlo Otvoriť alebo Zatvoriť.

6. Ovládanie žalúzií

Žalúzie môžete ovládať rovnako ako rolety. Jediný rozdiel je v tom, ako vyzerá ikona.

7. Ovládanie markíz

Markízy môžete ovládať rovnako ako rolety. Jediný rozdiel je v tom, ako vyzerá ikona.

8. Termostat

Programovanie termostatu nemôžete upraviť prostredníctvom dotykovej obrazovky. To sa vykonáva na samotnom termostate.

Termostaty sú znázornené ako akcie. Teplota v ikone je aktuálna teplota. Teplota v malom krúžku je požadovaná teplota

Ak farba požadovanej teploty   je...

potom požadovaná   teplota je...

Ikona

červená,

vyššia ako aktuálna teplota.

modrá,

nižšia ako aktuálna teplota.

Kliknutím na ikonu termostatu. Zobrazí sa obrazovka v ktorej môžete dočasne zvýšiť predprogramovanú teplotu (= až do ďalšieho spustenia cyklu) alebo si vybrať iný program pre termostat  .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.