Skip to main content
Skip table of contents

Používanie EKO tlačidla

Okrem bezpečnostných funkcií môžete z úvodnej obrazovky spustiť aj viaceré funkcie na šetrenie energií. Vďaka tomuto EKO tlačidlu si môžete byť istý, že žiadne zariadenie ani spotrebič nezostanú zbytočne zapnuté potom, ako odídete z domu. Týmto spôsobom nebudete spotrebúvať žiadnu energiu, pokiaľ to nebude nevyhnutné. Inštalatér môže naprogramovať akciu, ktorá bude prepojená s týmto tlačidlom, aby napr. vždy, keď odídete z domu, sa všetky svetlá a zariadenia vypli a aby sa ventilácia a kúrenie prepli na nižší stupeň.


1. V prípade potreby sa dotknite jedného z tlačidiel, aby sa rozsvietil displej. Zobrazí sa úvodná obrazovka.

2. Buď krátko stlačte alebo podržte spodné tlačidlo (podľa toho, čo bolo nastavené ešte počas programovania), aby ste aktivovali režim EKO. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s 

 .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.