Skip to main content
Skip table of contents

Vlastná rutina

Čo je Vlastná rutina?

Režim Vlastná rutina , je nepreddefinovaná rutina na vykonávanie programovania Niko Home Control. Ak medzi existujúcimi rutinami nenájdete vhodnú možnosť, môžete si ju vytvoriť sami pomocou Vlastnej rutiny.
Vlastná rutina uvedie jedno alebo viaceré zariadenia do pevne nakonfigurovaného stavu. Ak stlačíte pripojené tlačidlo, aktivuje sa spustenie rutiny. Ak opätovne stlačíte tlačidlo, aktivuje sa zastavenie rutiny.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste napr. nasledujúce ovládače a zariadenia:

  • ventilačný systém

  • tlačidlo s LED

  • spínaný svetelný okruh

  • všetky zariadenia, ktoré chcete použiť v tejto rutine.

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Rutina.
  Výsledok:
  Objaví sa okno Rutina.

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • V oblasti nákresu kliknite na miestnosť alebo ju vyberte z rozbaľovacieho zoznamu. 

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Ľubovoľná funkcia.

 4. Kliknite na Vlastná rutina.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládače, pomocou ktorých spustíte a ukončíte režim.

  Kliknite na znamienka plus pri tých ovládačoch, ktoré chcete pridať do režimu.

  BVyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať pomocou ovládačov zo správania A.

  1 Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.
  V tomto príklade použijeme spínané svetlo a ventilačný systém.

  2 V sekcii ŠTART môžete zadefinovať správanie, ktoré musí zariadenie vykonať, keď sa režim spustí, alebo môžete opakovane použiť toto zariadenie.
  V tomto príklade zapneme svetlo a ventilačný systém nastavíme na najvyšší výkon.

  3 V sekcii STOP môžete zadefinovať ukončovacie správanie pre každé zariadenie.
  V tomto príklade sa svetlo okamžite vypne a ventilačný systém sa po 10 minútach prepne na stredný výkon.


 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  ParametreVýberOpisPríklad
  Správanie signalizačnej LED

  LED kontrolka a/alebo ikona aplikácie svieti:
  keď všetky zariadenia zo správania B prijali hodnotu spúšťacieho správania
  -pri spustení režimu.
  Spätná väzba, keď je spúšťacie správanie aktivované

  Text


  Sem pridajte text, ktorý sa má zobraziť spolu s ikonou aplikácie. 
  Max. 20 znakov
  Štandardný text: Aktivované
  Spätná väzba, keď spúšťacie správanie nie je aktivované

  Text


  Sem pridajte text, ktorý sa má zobraziť spolu s ikonou aplikácie. 
  Max. 20 znakov
  Štandardný text: Deaktivované
  Automatické ukončenie režimu po určitom časeZAP/VYP
  1 min. - 23 hod. 59 min. 59 sek.
  Nastavte čas.
  Automatické spustenie režimu po určitom časeZAP/VYP
  1 min. - 23 hod. 59 min. 59 sek.
  Nastavte čas.

Každé správanie (A aj B) si vyžaduje aspoň jeden ovládač alebo zariadenie. Ak nepridáte tento ovládač alebo zariadenie, symbol režimu zobrazí varovanie. Pod správaním sa zobrazí nasledujúce hlásenie: musíte pridať aspoň jeden ovládač alebo zariadenie, aby ste dokončili režim.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/1HZjvMYsgrk


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.