Skip to main content
Skip table of contents

Komponenty

Východiskový bod

Opis karty Komponenty

Karta Komponenty zobrazuje stav naprogramovaných a/alebo nainštalovaných komponentov. Toto sú fyzické komponenty systému ako ovládače a aj moduly. 

Karta obsahuje nasledujúce komponenty.

Alt text

Kat. č.

Komponent

A

Naprogramované komponenty

B

Nainštalované komponenty

C

Vyhľadať

D

Spustite vyhľadávanie komponentov

E

Zobrazí len tie komponenty, ktoré neboli nájdené

F

Zoznam komponentov

Vyhľadávanie komponentov

Ak chcete zobraziť komponenty inštalácie a skontrolovať ich stav:

  1. Kliknite na požadovanú kartu: Naprogramované komponenty alebo Nainštalované komponenty.

  2. Na zozname vpravo hore kliknite na Spustiť vyhľadávanie komponentov.
    Výsledok: Zoznam sa bude systematicky rozširovať a namiesto tlačidla štart budete vidieť symbol „prebieha načítavanie“. Farebný kód indikuje stav skontrolovaných komponentov.

    Zaškrtnite možnosť Zobraziť len tie komponenty, ktoré neboli nájdené,  ak chcete vidieť len tie komponenty so stavom vyznačeným načerveno. 

Niekoľko príkladov používaných vyhľadávacích výrazov:

  • názov ovládača alebo zariadenia, ako je uvedený v programovacom softvéri

  • adresa ovládača alebo modulu

  • miestnosť

Zoznam komponentov

Zoznam komponentov obsahuje nasledujúce informácie pre každý komponent.

Kat. č.

Komponent a opis

A

Indikátor stavu pre:

B

Názov ovládača alebo zariadenia, ako je uvedený v programovacom softvéri

C

Adresa ovládača alebo modulu

D

Miestnosť, v ktorej sa nachádza ovládač alebo zariadenie (pod rovnakým názvom aký je uvedený v programovacom softvéri)

Indikátor stavu naprogramovaných komponentov

Farba

Význam

Zelená

Komponent bol naprogramovaný a je fyzicky prítomný.

Červená

Komponent bol naprogramovaný, ale nie je možné ho nájsť.

Indikátor stavu nainštalovaných komponentov

Farba

Význam

Sivá

Komponent je fyzicky prítomný, ale nebol naprogramovaný v softvéri.

Červená

Komponent je fyzicky prítomný a bol naprogramovaný v softvéri.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.