Skip to main content
Skip table of contents

Energie (Diagnostika)

Východiskový bod

Opis karty Energie

Karta Energie zobrazuje stav:

Karta obsahuje statické informácie, kliknite na Obnoviť údaje, ak chcete znovu načítať stránku.

Alt text

 

Kliknite na tlačidlo Exportovať údaje, ak chcete vytvoriť súbor .csv, ktorý obsahuje vašu spotrebu energie za deň alebo štvrťrok.

Pripojenie na digitálny merač P1

Časť pripojenia digitálneho merača P1 obsahuje nasledujúce komponenty:

Komponent

Opis

Pripojenie

Indikátor pripojenia:

  • pripojené: digitálny merač je pripojený cez kábel P1 na bezdrôtový smart hub

  • odpojené: digitálny merač nie je pripojený na bezdrôtový smart hub

Posledná komunikácia

Časová pečiatka poslednej komunikácie digitálneho merača s modulom bezdrôtový smart hub

Protokol

  • DSMR 2.2, 3, 4 z 5 (NL)

  • Fluvius, Ores, Resa, Sibelga (BE)

Neplatný/celkový počet hlásení

Poskytuje prehľad stavu komunikácie medzi digitálnym meračom a bezdrôtovým smart hubom:

  • vysoký počet neplatných hlásení = zlá komunikácia

  • nízky počet neplatných hlásení = dobrá komunikácia

Dostupné merania

  • Typ údajov dostupných na porte P1

  • Sériové číslo vášho digitálneho merača

Invertor fotovoltických panelov

Časť invertora fotovoltických panelov obsahuje nasledujúce komponenty:

Komponent

Opis

Pripojenie

Indikátor pripojenia:

  • pripojené: invertor fotovoltaických panelov je pripojený na connected controller alebo bezdrôtový smart hub

  • odpojené: invertor fotovoltaických panelov nie je pripojený na connected controller alebo bezdrôtový smart hub

Posledná komunikácia

Časová pečiatka poslednej komunikácie invertora fotovoltaických panelov s modulom connected controller alebo bezdrôtový smart hub

Dodávateľ

SMA, príslušný dodávateľ od verzie v2.10

Sériové číslo

Sériové číslo invertora fotovoltaických panelov

Chybové hlásenie

Informácie pre vášho SMA inštalatéra alebo inštalatéra fotovoltaických panelov v prípade problémov

Pripojenie MODBUS

Informácie pre vášho SMA inštalatéra alebo inštalatéra fotovoltaických panelov v prípade problémov

Heslo inštalatéra

Informácie pre vášho SMA inštalatéra alebo inštalatéra fotovoltaických panelov v prípade problémov

Energetické merania

Časť pre energetické merania obsahuje nasledujúce komponenty:

Komponent

Opis

Šípka

Ak chcete diagnostikovať energetické meranie, kliknite na šípku, ktorá sa pri tomto meraní nachádza.

Názov

Názov alebo názov obrazovky pre meranie v programovacom softvéri.

Aktuálna hodnota

Aktuálne energetické meranie je statická hodnota.
Kliknite na Obnoviť dáta, ak chcete znova načítať túto hodnotu.

V prípade globálneho merania môže táto hodnota byť kladná (spotrebovanie energie zo siete) alebo záporná (odosielanie energie naspäť do siete).

V prípade čiastkového merania by táto hodnota mala vždy byť kladná. Ak je táto hodnota záporná, musíte prestaviť parameter smeru merania svorky (na kanál) pre ovládanie energetického merania ako invertované a nahrať tento konfiguačný súbor do inštalácie, alebo fyzicky otočiť meraciu svorku v rozvádzači do opačného smeru.

Hodnota inteligentnej zástrčky alebo smart spínanej zásuvky je vždy kladná.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.