Skip to main content
Skip table of contents

Časový harmonogram

Vytvorte časové harmonogramy a opakovane ich používajte v podmienkach.

V časovom harmonograme môžete špecifikovať rôzne časy, kedy majú byť ovládané špecifické zariadenia a/alebo, kedy je potrebné spustiť niektoré režimy.

Je možné nastaviť nasledujúce časové harmonogramy:

  • denný harmonogram
  • týždenný harmonogram
  • mesačný harmonogram
  • ročný harmonogram.

Prosím, prečítajte si aj „Vytvoriť ponuku - Časový harmonogram“.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.