Skip to main content
Skip table of contents

Vnútorný detektor pohybu

Opis

Vnútorný detektor pohybu sníma pohyblivé zdroje tepla a aktivuje alebo deaktivuje funkcie inštalácie Niko Home Control.

Prehľad

Prevádzka

Vnútorný detektor pohybu sníma pohyblivé zdroje tepla pomocou pasívnej infračervenej technológie (PIR). Pri snímaní pohybu, detektor
aktivuje alebo deaktivuje určité funkcie inštalácie Niko Home Control. Tieto funkcie sú priradené počas programovania
inštalácie a to prepojením funkcií s unikátnou adresou každého vnútorného detektora pohybu.
Keď osoba vstúpi do detekčnej oblasti, detektor pohybu spustí počiatočné správanie. Keď osoba opustí detekčnú
oblasť alebo zostane nehybná v detekčnej oblasti, začne sa ukončovacie správanie okamžite po
uplynutí doby oneskorenia vypnutia.
Vnútorný detektor pohybu obsahuje možnosť manuálneho režimu. V manuálnom režime sa bude vnútorný detektor pohybu správať tak, ako keby neustále
zaznamenával pohyb. Tlačidlo manuálneho režimu stlačte, ak chcete tento režim aktivovať alebo deaktivovať. Ak manuálny režim
nedeaktivujete, funkcia, ktorá je priradená k detektoru pohybu, zostane aktívna po dobu 4 hodín.

Inštalácia

Vnútorný detektor pohybu sa skladá z dvoch častí: snímača a prístrojového spodku. Kovový rám sa montuje do štandardnej
zapustenej montážnej krabice pomocou skrutiek. • Tento detektor pohybu je vhodný len na vnútorné použitie.
 • Vnútorný detektor pohybu namontujte do výšky 90 - 110 cm nad podlahou.
 • Maximálny rozsah snímanej oblasti je 8 m.


Inštalovanie vnútorného detektora pohybu:

 1. Pripojte prístrojový spodok na dvojžilový zbernicový kábel. Na zadnej časti prístrojového spodku sú dva „B1“ kontakty a dva „B2“ kontakty. Jednu zo žíl kábla pripojte na jeden „B1“ kontakt a druhý na jeden „B2“ kontakt.

   • Vodiče zbernice odizolujte na 9 - 10 mm.
   • Na každý kontakt môže byť pripojený maximálne jeden vodič s priemerom 0,5 - 1 mm.
   • V tomto prípade nezáleží na polarite.


  Prístrojový spodok je teraz pripojený. V prípade potreby použite ďalší „B1“ a „B2“ kontakt, ak potrebujete vytvoriť pripojenia k ďalšiemu ovládaciemu prvku.

 2. Prístrojový spodok namontujte na jednoduchú zapustenú montážnu krabicu s použitím skrutiek. Ak nie sú v zapustenej montážnej krabici žiadne otvory na skrutky, použite prístrojový spodok so sadou rozperiek. K dispozícii sú dva typy kovových rámov:

  • prístrojový spodok 60 x 71 mm s rozperkovým spojením (Belgicko)
  • prístrojový spodok 71 x 71 mm so skrutkovým spojením (Holandsko)
 3. Zatlačte snímač na prístrojový spodok až kým nezacvakne na miesto.

Zvolenie nastavení vnútorného detektora pohybu

Nastavenie svetelnej citlivosti

Pomocou potenciometra, ktorý sa nachádza pod krytom snímača, je možné nastaviť svetelnú citlivosť na akúkoľvek
hodnotu od 5 do 1200 luxov.
Ako zmeniť tieto nastavenia:

 1. Otvorte kryt.
 2. Pomocou skrutkovača otočte potenciometer do požadovanej polohy. Otočte potenciometer v smere hodinových ručičiek, ak chcete znížiť svetelnú citlivosť (max. do hodnoty 1200 luxov alebo hodnoty aktuálneho denného svetla). Otočte potenciometer v protismere hodinových ručičiek, ak chcete zvýšiť svetelnú citlivosť (min. do hodnoty 5 luxov alebo do hodnoty množstva svetla v noci).

Nastavenie oneskorenia vypnutia.

 1. Oneskorenie vypnutia je možné nastaviť v programovacom softvéri Niko Home Control. Po inštalácii môže používateľ upraviť toto nastavenie sám v softvéri.


Technické údaje

 • prevádzkové napätie 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
 • CE zhoda
 • detekčný uhol: 180° horizontálne, 60° vertikálne
 • oblasť snímania: 8 m (horizontálne)
 • svetelná citlivosť: 5 - 1 200 luxov
 • možnosť manuálneho režimu
 • prevádzková teplota: 5 – 40 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.