Skip to main content
Skip table of contents

Univerzálny stmievací modul

Opis


Univerzálny stmievací modul obsahuje dva kanály na stmievanie svetelných okruhov. Tento stmievač je vybavený odrušením PLC signálo.

Prehľad

Prevádzka

Signál vyslaný z riadiaceho modulu aktivuje jeden alebo niekoľko výstupov na stmievacom module. Tieto výstupy môžu byť taktiež
aktivované alebo deaktivované manuálne pomocou tlačidiel na stmievacom module. Prosím, majte na pamäti, že aktivácia alebo
deaktivácia je len dočasná, pretože pri ďalšej komunikácii so zbernicou sa zruší.

Po výpadku napájania stmievací modul obnoví nastavenia pred výpadkom.


Nastavením DIP prepínačov na prednej strane modulu si môžete zvoliť typ osvetlenia, ktorý chcete stmievať. Použite potenciometer
na manuálne nastavenie minimálnej intenzity osvetlenia na každom kanáli na prednej strane modulu.


Povolené záťaže

Pozrite sa na nižšie uvedenú tabuľku, pre zistenie maximálnej povolenej záťaže jednotlivého typu osvetlenia pri prevádzkovej teplote 45 °C.


Nepoužívajte stmievací modul na ovládanie motorov použitých v inštalácii.


Stmievač je vybavený tepelnou ochranou. Ak v dôsledku preťaženia sa príliš zvýši, stmievač
sa sám automaticky vypne. V takom prípade:

 • skontrolujte, či záťaž neprekračuje maximálne povolené zaťaženie. Nezabudnite vziať do úvahy jalový výkon feromagnetických transformátorov.
 • skontrolujte teplotu vo vnútri rozvádzača (maximálne 45 ℃).
 • skontrolujte, či sa nepoužívajú zmiešané záťaže.
 • skontrolujte, či nie je minimálna intenzita svetla nastavená príliš nízko.
 • skontrolujte, či bol zvolený správny typ osvetlenia.


odrušenie PLC

Tento stmievač je vybavený odrušením PLC signálov. Toto zabudované odrušenie sa pokúša odstrániť čo najväčšie
množstvo rušivých signálov zo sieťového napájania, aby mohla väčšina žiaroviek optimálne fungovať bez blikania
a bzučania.
Prosím, majte na pamäti: V dôsledku technických obmedzení nie je možné splniť úroveň kvality priemyselných
PLC filtrov

Inštalácia

Schéma zapojenia


 • Uistite sa, že inštalácia je pri montáži do rozvádzača odpojená od siete.
 • Pri pripojovaní záťaže dodržujte všetky platné predpisy.
 • Pokiaľ je to možné, umiestnite stmievacie moduly do dolnej časti rozvádzača, ale nie pod, nad alebo do blízkosti prvkov citlivých na teplo, akými je napr. modul connected controller alebo dodatočný napájací zdroj.
 • Skontrolujte teplotu vo vnútri rozvádzača. Ak teplota prekročí 35°C, zabezpečte dodatočné vetranie. V prípade potreby nainštalujte ventilátor. Zabezpečte, aby bol všetok vzduch v hornej časti rozvádzača primerane odvetrávaný.Pri inštalácii modulu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Zatlačte stmievací modul na DIN lištu, až kým nezacvakne na miesto.
 2. Pripojte fázový vodič L a nulový vodič N na príslušné skrutkové svorky L a N.
 3. K výstupom pripojte okruhy, ktoré chcete stmievať.
 4. Pripojte stmievací modul k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt modulu smerom doprava, kým nezacvakne do stmievacieho modulu. Tým sa zabezpečí prepojenie medzi zdrojom napájania a zbernicou


Výber typu osvetlenia

Ak chcete manuálne vybrať typ osvetlenia, ktorý chcete stmievať, upravte polohu DIP prepínača. Postupujte podľa pokynov
v nižšie uvedenej schéme.

(*) Tieto profily svietidiel sú vybavené funkciou turbo. To znamená, že po zapnutí bude svietidlo krátku dobu jasne svietiť, a potom
sa jeho intenzita zníži na požadovanú úroveň stmievania.


Výber profilu pre LED žiarovky

Ak chcete pre nainštalované LED žiarovky nastaviť správny profil, postupujte nasledovne:

 • Postupne vyskúšajte profily LED 1 a LED 2. Ak jeden z týchto profilov funguje správne, pokračujte nižšie na Nastavenie minimálnej úrovne.
 • Ak nie, potom vyskúšajte profily Žiarovky alebo Halogénové žiarovky s elektrickým transformátorom. Ak niektorý z týchto profilov funguje správne, nemusíte robiť už nič ďalšieho.
 • Ak nie, namontované LED žiarovky potrebujú na rozsvietenie väčšie množstvo elektrickej energie. Preto by ste mali vybrať jeden z profilov LED 3 alebo LED 4. Tieto profily majú funkciu turbo, ktorá zabezpečí, že pri naštartovaní budú mať žiarovky dostatočné množstvo elektrickej energie, aby prešli do požadovanej úrovne stmievania.


Nižšie uvádzame príklad výhod a nevýhod posledných dvoch profilov:


Profil

Žiarovka alebo halogénová žiarovka s
elektrickým transformátorom

LED 3 alebo LED 4
Výhody

Žiarovka po zapnutí nebude v krátkosti
svietiť s väčšou intenzitou

Žiarovka môže byť stlmená na minimálnu úroveň
Nevýhody
 • Žiarovka nemôže byť stlmená na minimálnu úroveň
 • V niektorých prípadoch je rozdiel v možných nastaveniach svetelného výkonu obmedzený

Žiarovka po zapnutí krátko svieti s väčšou
intenzitou, ak bola nastavená nízka úroveň stmievania


Po nastavení minimálnej úrovne vypnite a zapnite stmievač. Ak nie je žiarovka zapnutá, vyberte taký profil osvetlenia, ktorý má aj
funkciu turbo (CFLi1, CFLi2, LED 3 alebo 4 LED).


Nastavenie minimálnej úrovne

Za účelom dosiahnutia (optimálneho) maximálneho rozsahu pre každú žiarovku, je možné nastaviť minimálnu úroveň. Na manuálne nastavenie
minimálnej úrovne osvetlenia použite skrutkovač. Otočte potenciometer doprava ak chcete úroveň zvýšiť. Otočte potenciometer doľava ak chcete úroveň znížiť.
Postupujte podľa pokynovv nižšie uvedenej schéme.

Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám,
LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých
chybových hlásení.

LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ PRÍČINY
STAVOVÁ LED

Bliká – jeden impulz za dve
sekundy.

Softvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru.
Na aktualizáciu modulu stiahnite
najnovšiu verziu softvéru z internetovej stránky spoločnosti Niko.

CHANNEL LED

Bliká – jeden impulz za dve

sekundy.

Prepätie

Sieťové napätie je odpojené.
Záťaž je odpojená.
Výkon je príliš vysoký.
Použité svietidlo alebo kábel je chybný.
Bola aktivovaná tepelná ochrana.
Nie je prítomný žiadny prenosový signál.
Minimálna úroveň je nastavená príliš nízko.
Bol použitý nesprávny profil stmievania.
Kombinácia vyššie uvedených faktorov.

Bliká - dva impulzy za dve
sekundy.

Skrat

Bliká - tri impulzy za dve
sekundy.

Preťaženie

Bliká - štyri impulzy za dve
sekundy.

Prehriatie
Rýchlo bliká.Chyba moduluTechnické údaje

 • vstupné napätie: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
 • prevádzková teplota: 0 až 45 °C
 • pre použitie na miestach s nekondenzujúcou vlhkosťou (30% - 70%)
 • kapacita stmievania na kanál: 5 - 400 VA (pri 45  C) alebo 5 - 500 VA (pri 35  C)
 • minimálnu intenzitu osvetlenia a fázové riadenie alebo reverzné riadenie môžete nastaviť manuálne
 • 2 x 4 skrutkových svoriek pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • v súlade s EN 60669-2-1
 • skratová ochrana a ochrana proti prehriatiu
 • CE zhoda
 • rozmery: DIN 4U
 • Vybavený odrušením PLC signálov


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.