Skip to main content
Skip table of contents

Správanie LED kontrolky na Smart Hube

Zapnite napájanie zo siete.

Bliká zelená LED kontrolka

Smart Hub je pripojený k domácej sieti, ale nemá pripojenie na internet

Pozrite si Údržba a odstraňovanie problémov

Zelená LED kontrolka nepretržite svieti

Smart Hub je spustený a je pripojený na internet

Smart Hub funguje správne a elektroinštaláciu môžete ovládať ja na diaľku cez aplikáciu

LED kontrolka bliká načerveno

Smart Hub nie je pripojený na domácu sieť a pokúša sa opätovne pripojiť (ak už bola nakonfigurovaná sieť)

Pozrite si Údržba a odstraňovanie problémov

LED kontrolka svieti nepretržite načerveno

Smart Hub nefunguje správneKontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Niko
LED kontrolka bliká namodro

Smart Hub sa pripravuje na reset

Pozrite si Údržba a odstraňovanie problémov > Reset

Modrá LED kontrolka "dýcha"

Smart Hub sa spúšťa alebo sa aktualizuje

Počkajte, kým LED kontrolka neprestane blikať.
Nevypínajte zdroj napájania

Modrá LED kontrolka nepretržite svieti

Smart Hub sa resetujePozrite si Údržba a odstraňovanie problémov > Reset
LED kontrolka nesvieti

Žiadne sieťové napätieSkontrolujte sieťové napätie

Smart Hub alebo jeho napájací zdroj
je poškodený.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti
Niko

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.