Skip to main content
Skip table of contents

Správanie LED kontroliek na vysielacom module DALI-2

LED

Stav LED

Význam

Navrhované kroky

stavové LED

LED VYP

Modul bol nainštalovaný a funguje správne.
Modul nebol pripojený.

Pripojte modul.Vyskytol sa problém so zbernicou DALI.

Skontrolujte zbernicu DALI a jej zapojenie.


LED nepretržite ZAP

  • Systém alebo modul je v režime TEST.

  • Tlačidlo TEST na module connected controller bolo stlačené


LED bliká

Na module je nainštalovaná nesprávna verzia softvéru.

  • Aktualizujte  softvér pomocou  programovacieho softvéru Niko Home Control.

  • Počas nahrávania projektu na modul connected controller sa skontroluje verzia softvéru na moduloch a v prípade potreby sa aktualizuje.

  • Postup, ako nahrať projekt do programovacieho softvéru Niko Home Control, nájdete v návode k softvéru Niko Home Control IIv sekcii Uploading (nahrávanie).

LED 1/ LED 2

LED bliká pomaly (každé 2 sekundy)

Chyba zbernice DALI (skrat na zbernici alebo žiadne napätie)


LED bliká rýchlo

Modul je chybný.

  • Skontrolujte napájanie modulu.

  • Došlo k prehriatiu. Odpojte napájanie zo siete a nechajte modul vychladnúť.

  • Modul môže byť poškodený.

  • Kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Niko.

LED 1 alebo LED 2 + stavové LED

LED ZAP na dobu 30 sek.

Po stlačení  tlačidla  sa LED rozsvieti na dobu 30 sekúnd (všetky DALI zariadenia na tom kanáli budú nastavené na ZAP alebo VYP)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.