Skip to main content
Skip table of contents

Spínacie moduly

Opis

K dispozícii sú trojnásobné a šesťnásobné spínacie moduly. To vám umožňuje jednotlivo prepínať medzi tromi alebo šiestimi okruhmi.


Prehľad

Prevádzka

Signál zbernice vyslaný z riadiaceho modulu aktivuje jeden alebo niekoľko výstupov na spínacom module. Prípadne, tieto výstupy môžu byť taktiež aktivované
alebo deaktivované manuálne pomocou tlačidiel na spínacom module. Prosím, majte na pamäti, že aktivácia alebo
deaktivácia je len dočasná, pretože pri ďalšej komunikácii so zbernicou sa zruší.
Výstupy sú aktivované alebo deaktivované v module pomocou bistabilných relé s nízkou spotrebou energie. Stav relé sa zmení iba vtedy, keď ovládač
alebo spínač vygenerujú dátový impulz.


Povolené záťaže

Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku, kde zistíte maximálne zaťaženie pre každý typ osvetlenia. 


Typ osvetleniaMaximálny efektívny prúd

energeticky úsporné žiarivky (CFLi), LED diódy a žiarivky s elektronickým predradníkom –
ECG

3A

žiarivky (paralelne kompenzované)

6A

žiarivky (nekompenzované alebo sériovo kompenzované)

10A
nízkonapäťové halogénové žiarovky s feromagnetickými alebo elektronickými transformátormi10A

žiarovky, halogénové žiarovky na 230 V (odporová záťaž)

16AInštalácia

Schémy zapojenia • Uistite sa, že inštalácia je pri montáži do rozvádzača odpojená od siete.
 • Pri pripojovaní záťaže dodržujte všetky platné predpisy.
 • Na každý spínací modul je možné pripojiť iba jednu fázu.
 • Na spínací modul používajte max. 16A automatické poistky. Poistky namontujte pred modul Niko Home Control.
 • Overte, či je každá záťaž v súlade so špecifikáciami spínacieho modulu. Nezaťažujte modul tým, že pripojíte záťaže prekračujúce jeho povolený rozsah. Celková záťaž by nemala prekročiť 32 A- 230V v prípade šesťnásobného spínacieho modulu a 40 A - 230V v prípade trojnásobného spínacieho modulu.


Pri inštalácii modulu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Zatlačte spínací modul na DIN lištu, až kým nezacvakne na miesto.
 2. Vytvorte jednofázové prepojenie zo sieťového napájania na L skrutkové svorky. Trojnásobný spínací modul má tri samostatné L skrutkové svorky, čo znamená, že je možné pripojiť až tri napájacie obvody. V šesťnásobnom spínacom module je všetkých šesť skrutkových svoriek zapojených do obvodov (2 skupiny po troch skrutkách), čiže je možné pripojiť dva napájacie obvody.
 3. Spínacie obvody, ktoré si želáte pripojiť, môžete teraz pripojiť skrutkové svorky 1"-3" alebo 1"-6".
 4. Zoskupte všetky nulové vodiče a pripojte ich na jednu N skrutkovú svorku.
 5. Pripojte spínací modul k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do spínacieho modulu. Tým sa zabezpečí prepojenie napájacieho zdroja a zbernice.


Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých chybových hlásení.


LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ RIEŠENIA
STAVOVÁ LED

Bliká – jeden impulz za dve
sekundy.

Softvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru.*
**Pre aktualizáciu modulu si stiahnite
najnovšiu verziu softvéru
z internetovej stránky spoločnosti Niko.


Technické údaje

Trojnásobný spínací modul

 • maximálna záťaž: 230 V – 16 A na spínací kontakt
 • Celková maximálna záťaž tohto modulu: 230 V – 40 A na jednej fáze je možné mať 3 samostatné spínacie obvody
 • rozmery: DIN 2E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • 2 x 4 skrutkové svorky pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • CE označenie
 • prevádzková teplota: 0 až 45°C

Šesťnásobný spínací modul

 • maximálna záťaž: 230 V – 16 A na spínací kontakt
 • celková maximálna záťaž tohto modulu: 230 V – 32 A
 • 2 skupiny, každá s tromi kontaktmi
 • rozmery: DIN 4E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • 2 x 8 skrutkové svorky pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • CE označenie
 • prevádzková teplota: 0 až 45°C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.