Skip to main content
Skip table of contents

Používanie zariadenia Digital black, 230 V

Digital black má rozhranie s dotykovým displejom. Digital black ovládate rovnakým spôsobom ako ovládate svoje  mobilné zariadenie.

Zariadenie Digital black, 230 V môžete používať v dvoch režimoch:

  • Samostatné použitie
  • Smart použitie (smart použitie po pripojení na elektroinštaláciu Niko Home Control)

Samostatné použitie

Ak je už napájané, ale ešte nebolo uvedené do prevádzky, môžete ovládať lokálny spínač svojho zariadenia Digital black. Potiahnite z obrazovky s QR kódom na spínaciu obrazovku

AkciaIlustráciaÚčel
krátke stlačenie

na ovládanie lokálneho spínača ZAP alebo VYP

vodorovné potiahnutie

ak chcete uviesť zariadenie Digital black do prevádzky, potiahnite zo spínacej obrazovky na obrazovku s QR kódom. Pozrite si stránku Pripojenie zariadenia Digital black, 230 V na elektroinštaláciu Niko Home Control.

Smart použitie

AkciaIlustráciaÚčel
krátke stlačenie

na ovládanie akcií alebo upravenie hodnôt
dlhé stlačenie

na otvorenie druhého stupňa ovládania (napr. nastavenie úrovne)
vodorovné potiahnutie

na prechádzanie na iné ovládacie prvky alebo stránky
rýchle potiahnutie

na nastavenie min. alebo max. hodnoty alebo predvolenej hodnoty (napr. nízke, stredné, vysoké, turbo)
zvislé potiahnutie

na nastavenie úrovne

Senzor priblíženia

Zariadenie Digital black má zabudovaný senzor priblíženia. Tento senzor má pevný dosah od 0 do 30 cm s kužeľovitou snímacou oblasťou.

Keď sa priblížite k displeju cez túto snímaciu oblasť, Digital black sa zobudí z pohotovostného režimu.

Svetelný snímač

Zariadenie Digital black má zabudovaný svetelný snímač. Tento snímač sa používa iba na automatické nastavenie jasu displeja podľa okolitého svetla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.