Skip to main content
Skip table of contents

Nastavenie siete Wi-Fi (24 V)

Wi-Fi signál

Zariadenie Digital black je IP zariadenie a komunikuje s elektroinštaláciou Niko Home Control prostredníctvom siete Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n (HT20), WPA2-PSK Personal. Uistite sa, že váš Wi-Fi router podporuje túto verziu.

Ďalšie informácie o štandarde Wi-Fi IEEE802.11 nájdete na https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

Na mieste, na ktorom je nainštalované zariadenie Digital black, musíte mať sieť Wi-Fi s dobrou intenzitou signálu. Inak nebudete môcť pomocou zariadenia Digital black správne ovládať akcie a režimy v elektroinštalácii Niko Home Control.

Spoločnosť Niko odporúča zaistiť kabeláž tak, aby bol Wi-Fi prístupový bod v jeho blízkosti. Ideálne je mať na každom poschodí jeden Wi-Fi prístupový bod.

Ak chcete skontrolovať intenzitu Wi-Fi signálu domácej bezdrôtovej siete, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Vynikajúci

> -50 dBm

Dobrý

-50 až -60 dBm

Slabý

-60 až -70 dBm

Veľmi slabý

< -70 dBm

Dosah Wi-Fi signálu

Zariadenie Digital black, 24 V, neruší prevádzku zariadení ovládaných cez diaľkové ovládanie (televízory, video alebo audio systémy). Dosah zariadenia Digital black závisí od stavebných materiálov použitých v budove.

Zmena hesla alebo názvu SSID

Ak zmeníte heslo alebo názov SSID siete Wi-Fi, budete musieť znovu uviesť zariadenie Digital black do prevádzky.

Ak ste omylom zmenili názov SSID, ale nezmenili ste heslo pre Wi-Fi, stačí zmeniť názov na pôvodný a zariadenie Digital black sa automaticky znovu pripojí.

Minimálne nastavovanie siete pre zbernicovú kabeláž

Minimálne nastavovanie siete pre tradičnú kabeláž

Nastavenie UTP

Nastavenie Wi-Fi

Kompatibilita s WiFi routerom a opakovačom

Pozn.: Niektoré internetové routre alebo Wi-Fi prístupové body možno nebudú kompatibilné po údržbe softvéru alebo aktualizácii.
Väčšinou je to kvôli dodatočným vlastnostiam, ktoré boli (de-)aktivované.
Overte nastavenia routera alebo prístupových bodov (pokročilé), aby ste deaktivovali tieto vlastnosti na lokálnej sieti pripojenej k zariadeniu Digital black. Podrobnejšie informácie o nastaveniach Wi-Fi nájdete na stránke: Odstraňovanie problémov a odporúčania pre Wi-Fi (24 V)

Nápravné opatrenia v prípade zlyhania pripojenia prístupového bodu Wi-Fi

V inštaláciách Niko Home Control s bezdrôtovými prístupovými bodmi, ktoré podporujú meshing (sieťovanie)/roaming, môže byť zariadenie Digital black presunuté z jedného prístupového bodu na druhý.
Výsledkom môže byť, že Digital black sa bude neustále pripájať na a odpájať z vašej siete Wi-Fi. Aby ste predišli tomuto problému, prejdite do nastavení prístupového bodu a nakonfigurujte Digital black ako zariadenie, ktoré by nemalo používať funkcie meshing a roaming.
Potom sa zariadenie Digital black bude pripájať iba na jeden prístupový bod, ideálne ten s najsilnejším Wi-Fi signálom.

Príklad konfigurácie

V prípade, že máte problémy s intenzitou signálu, môžete sieť rozšíriť o ďalšie routre, ktoré nakonfigurujete ako prístupové body (AP).

Všetky IP zariadenia pre Niko Home Control musia byť v rovnakej IP podsieti (napr. 192.168.0.xxx), aby bola zabezpečená komunikácia.


Pripojenie zariadenia Digital black k sieti Wi-Fi

Tu si môžete pozrieť návod:

https://www.youtube-nocookie.com/embed/kwwfNaFaA88


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.