Skip to main content
Skip table of contents

Moduly merania elektrickej energie

Opis

Modul merania elektrickej energie je dostupný s jedným alebo tromi kanálmi a používa sa na meranie
spotreby alebo výroby elektrickej energie na jednom alebo viacerých spínacích obvodoch alebo fázach.
Bežné aplikácie týchto modulov:

 • meranie celkovej spotreby elektrickej energie v byte/dome, ktorý je pripojený k jednofázovej napájacej sieti.
 • meranie celkovej spotreby domu pripojeného k trojfázovej sieti 3P+N (400 Vac) alebo 3P (3 x 230 Vac)

 • meranie množstva elektrickej energie vygenerovanej fotovoltaickými solárnymi panelmi.
 • meranie spotreby jednotlivých obvodov, napr. na hornom poschodí v dome.
 • posúdenie, ktoré zariadenia spotrebujú najviac elektrickej energie.

Prehľad

Prevádzka

Merací modul meria elektrický prúd v jednom alebo viacerých vodičoch cez dodávané prúdové svorky. Merací modul meria napätie fázy, ktoré má byť odmerané cez pripojovacie svorky. Odmeraním elektrického prúdu a napätia môže inštalácia presne posúdiť, koľko energie sa v dome spotrebuje alebo vyprodukuje.
Všetky namerané hodnoty sa odošlú do inštalácie Niko Home Control a uložia sa na jednotke connected controller, vďaka čomu získate prehľad o svojej celkovej spotrebe a produkcii elektriny. Eko-displej zobrazuje celkovú spotrebu a výrobu elektrickej energie, ak je k dispozícii. Podrobný prehľad týchto údajov si môžete vyžiadať cez dotykový displej, smartfón alebo softvéru na monitorovanie energie Niko Home Control.


 • Merací modul by nemal slúžiť na fakturačné účely. Pre účely fakturácie sú platné iba údaje zaznamenané meračom dodávateľa energie. Údaje zaznamenané meracím modulom by mali slúžiť len na informačné účely.
 • Merací modul nepoužívajte na meranie dielov s priamym prúdom.
 • Aby ste zabezpečili presnosť meraní, nepredlžujte ani neskracujte pripojovací vodič prúdových svoriek,


Výber správneho meracieho modulu

Vyberte si modul merania elektrickej energie s jedným alebo tromi kanálmi, podľa
počtu a typu kanálov, ktoré chcete merať. Spotrebu elektrickej energie je možné odmerať pomocou
počítadla impulzov, ak elektromer je vybavený pulzným výstupom. Pozrite si Počítadlo impulzov.

V rámci jednej inštalácie je možné merať maximálne 20 kanálov.

Modul merania elektrickej energie s tromi kanálmi môže byť použitý:

 • na odmeranie trojfázového pripojenia (3N 400 Vac).
 • na odmeranie troch samostatných spínacích obvodov (1 x 230 Vac).

Prevádzkový režim modulu merania elektrickej energie s tromi kanálmi vyberiete pomocou programovacieho softvéru.
Vyberte si podľa nižšie uvedenej tabuľky:

Požiadavky na celkové meranie

spotreby a produkcie

Modul merania elektrickej energie

s jedným kanálom

Modul merania elektrickej energie

s tromi kanálmi

Jednofázové pripojenie1-

Jednofázové pripojenie so solárnymi
panelmi*

Minimum 21
Trojfázové pripojenie

-

1

Trojfázové pripojenie
s jednofázovými solárnymi panelmi

11

Jednofázové pripojenie s trojfázovými
solárnymi panelmi

-2


*
Namerané údaje sú potom uložené do pamäte modulu connected controller. 

Inštalácia

Schémy zapojenia pre meracie moduly s jedným kanálom

Schémy zapojenia pre meracie moduly s tromi kanálmi

Pri inštalácii modulu merania elektrickej energie postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Uistite sa, že inštalácia je odpojená od elektrickej siete.
 • Vždy merajte prúd a napätie na jednej a tej istej fáze.
 • Kábel prúdovej svorky, ktorá je obsiahnutá v balení s modulom, je už nakalibrovaný. Kábel neskracujte, ani nepredlžujte.
 1. Zatlačte merací modul na DIN lištu, až kým nezacvakne na miesto.
 2. Prúdové svorky zacvaknite na vodiče spínacieho obvodu, na ktorom chcete odmerať spotrebovanú alebo vyprodukovanú elektrickú energiu.

  L strana prúdovej svorky musí ukazovať smerom od hlavného merača. K strana prúdovej svorky musí ukazovať smerom ku hlavnému meračovi.

  Šípka na spodnej strane prúdovej svorky musí ukazovať smerom od hlavného merača.

  Viaceré spínacie obvody na jednej a tej istej fáze odmeriate pomocou jednej prúdovej svorky. Jednu prúdovú svorku môžete zacvaknúť na viaceré odlišné vodiče.

  Nezabudnite vziať do úvahy smer prúdenia elektrického prúdu.
 3. Pripojte vodiče prúdovej svorky k +/- skrutkovým svorkám meracieho modulu. Dávajte pozor na polaritu: červený vodič pripojte na + skrutkovú svorku a čierny vodič pripojte na - skrutkovú svorku.
 4. K L/N skrutkovým svorkám meracieho modulu pripojte spínacie obvody. Ak chcete merať spotrebu a produkciu elektrickej energie na viacerých spínacích obvodoch jednej a tej istej fázy, postačí, ak na modul pripojíte jeden zo spínacích obvodov.
 5. Pripojte merací modul k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do meracieho modulu. Tým sa zabezpečí prepojenie napájacieho zdroja a zbernice.


Zamenenie:

 • L/N skrutkových svoriek meracieho modulu alebo
 • +/- skrutkových svoriek prúdovej svorky, alebo
 • L strany a K strany prúdovej svorky

nepoškodí merací modul a ani inštaláciu. Ale, ak dôjde k takémuto zameneniu, tak sa zmení hodnota nameranej hodnoty, čiže, v zobrazených grafoch sa môžu vyskytnúť chyby.
Za predpokladu, že všetko je správne nainštalované, sa bude spotreba elektrickej energie vždy zobrazovať ako kladné číslo, zatiaľ čo množstvo vyprodukovanej elektrickej energie (napr. cez solárne panely) sa bude vždy zobrazovať ako záporné číslo. Môžete si to overiť pomocou eko-displeja alebo dotykovej obrazovky.


Programovanie modulov merania elektrickej energie

Pomocou programovacieho softvéru si zvoľte požadovanú menu: EUR, GBP alebo SEK. Na každý kanál je možné zvoliť
nasledujúce nastavenia:

 • názov kanála.
 • jednofázové alebo trojfázové použitie.
 • typ kanálu: globálny (meter od dodávateľa energie), čiastková spotreba, čiastkové meranie množstva vyrobenej elektrickej energie


 • Ak je prerušené napätie na zdroji napájania inštalácie Niko Home Control, nebudú uložené žiadne údaje, a to aj vtedy, ak naďalej prebieha spotreba alebo produkcia elektriny prostredníctvom meraných spínacích obvodov.
 • Prídete o všetky údaje príslušného kanála, ak pomocou programovacieho softvéru:
  • odstránite kanál.
  • zmeníte typ energie (elektrická energia/plyn/voda).
  • zmeníte typ merania.
  • zmeníte typ záťaže.


Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých chybových hlásení.


LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ PRÍČINY
STAVOVÁ LED

Bliká – jeden impulz za dve
sekundy.

Softvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru.*
**Pre aktualizáciu modulu si stiahnite
najnovšiu verziu softvéru
z internetovej stránky spoločnosti Niko.

CHANNEL LEDRýchlo bliká.Chyba modulu

Režim je chybný.
Žiadne napätie na
L/N skrutkových svorkách.


Technické údaje

Modul merania elektrickej energie s jedným kanálom

 • rozsah merania s pribalenou prúdovou svorkou: 5 - 11 490 W, 22 mA - 63 A
 • rozsah merania s prúdovou svorkou 550-00809: 90 - 27 600 W, 400 mA – 120 A
 • vstupné napätie: 230 Vac
 • 1 prúdová svorka (pribalená)
 • presnosť: IEC62053-21 trieda 1 (R), trieda 2 (L)
 • jednofázové pripojenie: 230 Vac, 50 Hz
 • maximálna hrúbka kábla pre pribalenú prúdovú svorku: 1 x 10 mm² alebo 6 x 2,5 mm² alebo 9 x 1,5 mm²
 • maximálna hrúbka kábla pre prúdovú svorku 550-00809: 4 x 10 mm² alebo 12 x 2,5 mm² alebo 20 x 1,5 mm²
 • dĺžka pripojovacieho kábla na prúdovej svorke: 100 cm
 • nevhodné na meranie dielov s priamym prúdom.
 • namerané údaje slúžia len na informatívne účely, nie sú dostatočné na vystavovanie faktúr
 • 4 skrutkové svorky na meranie napätia na pripojenom spínacom obvode
 • 2 skrutkové svorky na pripojenie pribalených prúdových svoriek
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • rozmery: DIN 2E
 • CE označenie
 • prevádzková teplota: 0 až 45 °C

Modul merania elektrickej energie s tromi kanálmi

 • rozsah merania s dodávanými prúdovými svorkami: 5 - 14 490 W, 22 mA - 63 A
 • rozsah merania s prúdovou svorkou 550-00809: 90 - 27 600 W, 400 mA – 120 A
 • maximálny rozsah merania celého meracieho modulu: 32768 W
 • vstupné napätie: 230 Vac
 • 3 prúdové svorky (pribalené)
 • presnosť: IEC 62053-21 trieda 1 (R), trieda 2 (L)
  Vzťahuje sa na 3P+N (400 Vac), 50 Hz a jednofázovú sieť (230 Vac), 50 Hz. 
  Pre trojfázovú sieť: 3P (3 x 230 Vac), 50 Hz, presnosť merania sa môže znížiť v porovnaní s použitím 2 meracích svoriek 
 • pripojenie:
  - trojfázové: 3P+N (400 Vac), 50 Hz 
  - trojfázové: 3P (3x230Vac), 50 Hz  
  - jednofázové: tri spínacie obvody 230 Vac, 50 Hz
 • maximálna hrúbka kábla pre pribalenú prúdovú svorku: 1 x 10 mm² alebo 6 x 2,5 mm² alebo 9 x 1,5 mm²
 • maximálna hrúbka kábla pre prúdovú svorku 550-00809: 4 x 10 mm² alebo 12 x 12,5 mm² alebo 20 x 1,5 mm²
 • dĺžka pripojovacieho kábla na každej prúdovej svorke: 100 cm
 • nevhodné na meranie dielov s priamym prúdom.
 • namerané údaje slúžia len na informatívne účely, nie sú dostatočné na vystavovanie faktúr
 • 3 x 2 skrutkové svorky na meranie napätia na pripojených spínacích obvodoch
 • 3 x 2 skrutkové svorky na pripojenie pribalených prúdových svoriek
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • rozmery: DIN 4E
 • CE označenie
 • prevádzková teplota: 0 až 45 °C


Prúdová svorka 120 A


 • rozširuje rozsah merania meracích modulov do 90 - 27600 W, 400 mA – 120 A na kanál
 • špecifikujte typ prúdových svoriek počas programovania
 • môže sa uzamknúť/odomknúť až ± 100-krát
 • dĺžka pripojovacieho kábla na prúdovej svorke: 100 cm (nesmie sa skracovať alebo predlžovať)
 • maximálna hrúbka kábla pre prúdovú svorku: 4 x 10 mm² alebo 12 x 12,5 mm² alebo 20 x 1,5 mm²
 • presnosť: IEC 62053-21 trieda 1 (R), trieda 2 (L)
 • min. izolačný odpor: 100 MΩ (medzi jadrom a výstupnými svorkami)
 • hmotnosť: 75 g
 • prevádzková teplota: -20 až 50 °C
 • rozmery: 55 x 29,5 x 31 mm (V x Š x H)
 • CE zhoda
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.