Skip to main content
Skip table of contents

Počítadlo impulzov

Opis

Počítadlo impulzov umožňuje monitorovať spotrebu plynu, vody a elektrickej energie ako aj výrobu elektriny.

Prehľad

Prevádzka

Tento modul má tri vstupy. Je preto k nemu možné pripojiť až tri merače. Počítadlo impulzov počíta impulzy
a prevádza ich súčet na m³ alebo kWh. Mierku impulzov (napr. 1 impulz = 10 litrov) a typ merača (plyn, voda
alebo elektrina) je možné vybrať pomocou programovacieho softvéru.
Eko displej zobrazuje celkovú spotrebu plynu, vody a elektrickej energie a výrobu elektrickej energie, ak je k dispozícii. Používateľ
môže prostredníctvom dotykovej obrazovky zobraziť podrobný prehľad histórie spotreby energie.

Počítadlo impulzov by nemalo slúžiť na fakturačné účely. Pre účely fakturácie sú platné iba údaje
zaznamenané meračom od dodávateľa energie. Údaje zaznamenané počítadlom impulzov by mali slúžiť len na
informačné účely.


Výber správneho meracieho modulu

Na meranie elektrických údajov je k dispozícii niekoľko možností. Podľa počtu a typu kanálov, ktoré chcete
odmerať, si môžete vybrať buď elektrický merací modul s jedným kanálom, elektrický merací modul s tromi
kanálmi alebo počítadlo impulzov na tri kanály v kombinácii s meračom s impulzným výstupom. Pozrite si Moduly merania elektrickej energie.

V rámci jednej inštalácie je možné merať maximálne 20 kanálov

Namerané údaje sú potom uložené do pamäte connected controllera. Časové obdobie, na ktoré uloží connected controller tieto údaje závisí od počtu kanálov. Prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke

Počet kanálovÚložná kapacity modulu connected controller
39 rokov
93 roky
151,5 roka
201 rok


Inštalácia

Schéma zapojenia

Zapojenie merača s impulzným výstupom

Sú tri možnosti ako vybaviť merač impulzným výstupom.

 • Pre väčšinu plynomerov (ktoré poskytli dodávatelia energie) sú dostupné dodatočné zariadenia, ktoré je možné zakúpiť u predajcov. Toto zariadenie zacvaknete na kryt merača. Ono potom vygeneruje impulz, a to vždy keď sa spotrebuje určité množstvo plynu. V mnohých prípadoch je možné toto dodatočné zariadenie použiť aj na už existujúcich meračoch. Pre dodatočné informácie sa obráťte na výrobcu plynomeru.
 • Pri novostavbách môžete požiadať klienta (stavebného dozorcu alebo architekta) o nainštalovanie takého plynomeru alebo vodomeru (od dodávateľa energie), ktorý už má impulzný výstup.
 • Taktiež môžete požiadať inštalatéra vykurovacieho systému alebo sanitárneho systému, aby Vám nainštaloval samostatný plynomer alebo vodomer s impulzným výstupom.


Pripojenie a montáž

Na namontovanie počítadla impulzov postupujte podľa nasledujúcich pokynov:


 • Uistite sa, že je inštalácia odpojená od elektrickej siete.
 • Vzdialenosť kábla medzi modulom a impulzným výstupom by nemala byť väčšia ako 50m.
 • Na každý modul môžete pripojiť maximálne tri merače.
 • Ak vytvoríte spojenie s plynomerom, uistite sa, že výstup je galvanicky oddelený od krytu merača. Vo väčšine prípadov je na merač možné pridať dodatočné rozhranie merača, ktoré generuje impulzy prostredníctvom
 • interného magnetického kontaktného spínača (jazýčkového kontaktu), ktorý sa zacvakáva na merač.


 1. Zatlačte modul na DIN lištu, až kým nezacvakne na miesto. Pokiaľ je to možné, umiestnite počítadlo impulzov v rozvádzači do horného radu, aby boli káble SELV oddelené od 230V káblov.
 2. Impulzné výstupy pripojte na skrutkové svorky 1-3.
 3. Pripojte skupinu impulzných výstupov k spoločnej skrutkovej svorke COM.
 4. Pripojte modul k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do počítadla impulzov. Tým sa zabezpečí prepojenie napájacieho zdroja a zbernice.


Naprogramovanie počítadla impulzov

Pomocou programovacieho softvéru si zvoľte požadovanú menu: EUR, GBP alebo SEK. Spotreba vody a plynu
sa vyjadruje v m³ a spotreba elektriny v kWh. Pre každý kanál je možné zvoliť nasledujúce nastavenia:

 • názov kanála.
 • typ kanála: plyn, voda, elektrina
 • premenný faktor pre impulzy:
  • 1 - 1000 impulzov/m³ pre vodu a plyn.
  • 1 - 10 000 impulzov/kWh pre elektrinu.
 • pre elektrinu: celková spotreba, spotrebiteľ, vyprodukované množstvo.
 • v prípade vody alebo plynu: celková spotreba alebo čiastková spotreba


 • Ak je prerušené napätie na zdroji napájania inštalácie Niko Home Control, nebudú uložené žiadne údaje, a to aj vtedy, ak naďalej prebieha spotreba alebo produkcia elektriny prostredníctvom meraných spínacích obvodov.
 • Prídete o všetky údaje príslušného kanála, ak pomocou programovacieho softvéru:
  • odstránite kanál.
  • zmeníte typ energie (elektrická energia/plyn/voda).
  • zmeníte typ merania.


Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých chybových hlásení.


LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ PRÍČINY
STAVOVÁ LED

Bliká – jeden impulz za dve

sekundy

Komunikácia

chyba

Buď je modul chybný, alebo nič nebolo

pripojené na pripojovacie svorky.


Technické údaje

 • maximálna frekvencia impulzov na vstupe: 10 Hz
 • minimálne trvanie impulzu: 30 ms
 • iba pre merače s impulzným výstupom oddelených od sieťového napájania v súlade s požiadavkami SELV (bezpečné nízke napätie)
 • 4 skrutkové svorky pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • rozmery: DIN 2E
 • CE označenie
 • prevádzková teplota: 0 až 45 °CJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.