Skip to main content
Skip table of contents

Manuálne použitie smart ovládača motora, Zigbee®

Konfigurácia

Smart ovládač motora, Zigbee® je pripravený na prevádzku hneď po rozbalení, pokiaľ sa používa v samostatnom režime a nie je potrebné ho konfigurovať. Doba chodu na otvorenie/zatvorenie roliet alebo žalúzií je nastavená na jeden a pol minúty. Krátko stlačte jedno z tlačidiel na aktivovanie príslušného zabudovaného reléového kontaktu. To spôsobí, že pripojený 230 V motor sa začne otáčať v istom smere. Motor sa prestane otáčať po uplynutí doby chodu, alebo po krátkom stlačení jedného z dvoch tlačidiel. Aktívne LED spätnej väzby indikujú, ktoré tlačidlo musíte stlačiť ako ďalšie v poradí.

Smart ovládač motora, Zigbee®, ktorý sa používa v samostatnom režime, nepoužije funkciu sieťovania mesh a nebude sa automaticky aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete v Princíp siete Zigbee®.

LED spätnej väzby

 Ak používate stredový kryt bez šošovky (xxx-31006), môžete deaktivovať LED spätnej väzby stlačením a podržaním tlačidla PROG na 10 sekúnd.

Deaktivujte biele LED spätnej väzby

  • Biele LED spätnej väzby je predvolene aktivované.

  • Stlačte a asi 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo PROG.

  • Modré LED sa zapne po 2 sekundách a následne sa vypne po 10 sekundách.

  • Biele LED je deaktivované

Aktivujte biele LED spätnej väzby (ak bolo deaktivované)

  • Stlačte a asi 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo PROG.

  • Modré LED sa zapne po 2 sekundách a následne sa vypne.

  • Biele LED sa rozsvieti znovu, keď použijete smart spínač, Zigbee®

Samostatné použitie

Pozri Connected motor control, Zigbee®, 3 A


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.