Skip to main content
Skip table of contents

Manuálne použitie jednoduchého smart spínača, Zigbee®

Konfigurácia

Smart spínač, Zigbee® pracuje samostatne s funkciou prepínania a nevyžaduje si žiadnu konfiguráciu. Ak stlačíte tlačidlo, bude spínať svoj vlastný kontakt a aktivuje príslušný svetelný okruh. Znovu stlačte tlačidlo, ak chcete vypnúť zabudovaný kontakt. Stav zabudovaného kontaktu je znázornený prostredníctvom LED spätnej väzby, ktoré môže byť manuálne deaktivované stlačením tlačidla PROG na 10 sekúnd.

Smart spínač, Zigbee®, ktorý sa používa v samostatnom režime, nepoužije funkciu sieťovania mesh a nebude sa automaticky aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete v Princíp siete Zigbee®.

LED spätnej väzby

Deaktivujte biele LED spätnej väzby

  • Biele LED spätnej väzby je predvolene aktivované

  • Stlačte a asi 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo PROG

  • Modré LED sa zapne po 2 sekundách a následne sa vypne po 10 sekundách

  • Biele LED je deaktivované

Aktivujte biele LED spätnej väzby (ak bolo deaktivované)

  • Stlačte a asi 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo PROG

  • Modré LED sa zapne po 2 sekundách a následne sa vypne

  • Biele LED sa rozsvieti znovu, keď použijete smart spínač, Zigbee®

Samostatné použitie

Pozri Connected single switch, Zigbee®, 10 A


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.