Skip to main content
Skip table of contents

Funkcia ako termostat

  • Zariadenie Digital black je možné použiť iba v normálnych domácich podmienkach.
  • Ak chcete použiť zariadenie Digital black ako termostat, vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí byť vybavená potrebným modulom na chladenie alebo kúrenie a modulom connected controller.

Opis

Táto verzia zariadenie Digital black, 24 V je vybavená snímačom teploty a príslušným algoritmom. Je možné ho naprogramovať ako zónový termostat po pripojení na Niko Home Control modul pre kúrenie/chladenie (kat. č. 550-00150) alebo spínací modul (kat. č. 550-00103 alebo 550-00106) naprogramované pre elektrické kúrenie. Ak zariadenie Digital black používate ako termostat, nastavené hodnoty a týždenné programy zadefinujete pomocou aplikácie Niko Home.

Podporuje poskytnuté Niko Home Control nastavovacie body (Deň, Noc, Eko, Vyp, Chlad) ako aj týždenné programy (2 vykurovacie programy + 1 program chladenia). Tieto nastavovacie body a programy môžete nastaviť alebo upraviť pomocou aplikácie Niko Home.

Takisto môžete pomocou aplikácie Niko Home zobraziť ovládače teploty na svojom zariadení Digital black, a to aj z iných zón kúrenia/chladenie v Niko Home Control alebo vykurovacích systémov tretích strán.

Aktuálne obmedzenia

  • Môžete naprogramovať max. 20 zariadení Digital black, 24 V ako termostaty (= zóny kúrenia/chladenia) v rámci svojej elektroinštalácie Niko Home Control.
  • V rámci svojej elektroinštalácie Niko Home Control môžete pre každú teplotnú zónu nakonfigurovať 1 zariadenie Digital black ako termostat (s aktivovaným snímačom teploty a algoritmom). Môžete však nainštalovať viaceré zariadenia Digital black do rovnakej teplotnej zóny na ovládanie iných akcií alebo na zobrazovanie teploty (nastavuje sa cez aplikáciu Niko Home).
  • Pokročilá akcia HVAC pre termostat nie je v súčasnosti podporovaná pre zariadenie Digital black, ktoré sa používa ako termostat v programovacom softvéri Niko Home Control.

Aktivácia displeja

Nenechajte displej Digital black aktivovaný príliš dlho a ani ho neaktivujte príliš často. Mohlo by to totiž ovplyvniť teplotu nameranú vo vnútri zariadenia Digital black na istú dobu.

Ak bol displej aktivovaný príliš dlho alebo príliš často, regulátor teploty bude pozastavený pokiaľ sa zariadenie Digital black nevráti naspäť do normálneho vnútorného prevádzkového rozsahu teploty.

Senzor priblíženia

Zariadenie Digital black má zabudovaný senzor priblíženia. Tento senzor má pevný dosah od 0 do 30 cm s kužeľovitou snímacou oblasťou. Keď sa priblížite k displeju cez túto snímaciu oblasť, Digital black sa prepne a aktivuje z pohotovostného režimu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.