Skip to main content
Skip table of contents

Pulsteller

Beschrijving

Met de pulsteller kun je het gas-, water- of elektriciteitsverbruik of de elektriciteitsproductie opvolgen.

Overzicht

A. Schroefklemmen 1-3Hier sluit je drie pulsingangen aan die je elk moet verbinden met een meter met pulsuitgang.
B. Schroefklem COMHier sluit je de massa van de pulsuitgang aan.
C. Schuifbrug

Hiermee verbind je een volgende module waardoor de bus en de voedingsspanning doorgegeven zijn.

D. ADDRESS-knop

Hiermee geef je bij het programmeren van de installatie het unieke adres van de module door tijdens de adresseringsfase.

E. KANAAL-leds

Eén per kanaal. Licht op in TEST-mode als de pulsteller een puls detecteert, afkomstig van de meter.

F. STATUS-led

Licht op in TEST-mode als de module correct aangesloten is en goed functioneert. Als er een fout optreedt, knippert de led om een foutcode weer te geven.

Zie Foutcodes hieronder.

Werking

De module heeft drie pulsingangen. Je kunt ze dus met drie meters verbinden. De pulsteller telt de pulsen samen en converteert ze naar m³ of kWh. De schaalfactor van de pulsen (bijv. 1 puls = 10 liter) en het type meter (gas, water of elektriciteit) stel je in via de programmeersoftware.

Het totale elektriciteitsverbruik en eventueel ook de elektriciteitsproductie verschijnt op het ecodisplay. Via het touchscreen*, een smartphone* of de Niko Home Control energiesoftware kan de bewoner een gedetailleerd overzicht krijgen van de geschiedenis van het energieverbruik.

De pulsteller mag niet gebruikt worden voor facturatiedoeleinden. De enige geldige meterstand is deze van de nutsmaatschappij. Het verbruik dat de pulsteller registreert, mag louter voor informatieve doeleinden gebruikt worden.

De juiste meetmodule kiezen

Voor het meten van elektriciteit heb je de keuze. Op basis van het aantal en het type kanalen dat je wilt meten, kies je een meetmodule elektriciteit met één kanaal, een meetmodule elektriciteit met drie kanalen of een pulsteller voor drie kanalen in combinatie met een meter met pulsuitgang. Zie Meetmodules elektriciteit.

 Per installatie kun je maximaal 20 kanalen meten.

De meetgegevens worden opgeslagen in het geheugen van de connected controller. Je kunt deze gegevens exporteren, back-uppen en herstellen met behulp van de Niko Home Control gebruikersinstellingensoftware (raadpleeg de Niko Home Control gebruikershandleiding). Hoe lang de connected controller deze gegevens bewaart, hangt af van het aantal kanalen in de installatie. Een overzicht vind je in volgende tabel. Als de bewoner de gegevens langer wil bewaren, moet hij ze exporteren met de Niko Home Control gebruikersinstellingensoftware voordat ze overschreven worden.


Aantal kanalen

Opslagcapaciteit van de connected controller (light)

3

9 jaar

9

3 jaar

15

1,5 jaar

20

1 jaar

Installatie

Aansluitschema

Een meter voorzien van een pulsuitgang

Er zijn drie mogelijkheden om een meter te voorzien van een pulsuitgang:

 • Voor de meeste gasmeters die de nutsmaatschappij voorziet, kun je een opklikstuk aankopen bij de groothandel. Dit opklikstuk past op de behuizing van de meter en genereert een puls telkens als een bepaalde hoeveelheid verbruikt is. Vaak kun je dit opklikstuk monteren op een bestaande meter. Raadpleeg de fabrikant voor meer gegevens.
 • In een nieuwbouw kun je de opdrachtgever (bouwheer of architect) vragen om bij de nutsmaatschappij een gas- of watermeter met pulsuitgang aan te vragen.
 • Je kunt de installateur van de verwarming of het sanitair vragen om een aparte gas- of watermeter te installeren met pulsuitgang.

Aansluiting en bevestiging

Om de pulsteller aan te sluiten en te bevestigen:

 • De installatie mag niet onder netspanning staan.
 • De kabelafstand tussen de module en de pulsuitgang van de meter mag maximaal 50 m bedragen.
 • Je kunt maximaal drie meters per module aansluiten.
 • Als je een verbinding maakt met de gasmeter, houd dan de pulsuitgang galvanisch gescheiden van de behuizing van de meter. Meestal heeft de meter een opklikbare meterinterface die met een intern schakelend magnetisch contact (reed-contact) de pulsen genereert.


1    Klik de module op een DIN-rail. De pulsteller plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de schakelkast om de ZLVS-kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.

2    Sluit de pulsuitgangen aan op schroefklemmen 1-3.

3    Sluit de massa van de pulsuitgangen aan op de gemeenschappelijke schroefklem COM.

4    Verbind de module met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de pulsteller. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

Een pulsteller programmeren

In de programmeersoftware kun je de munteenheid instellen: EUR, GBP of SEK. Het gas- en waterverbruik wordt weergegeven in m³, elektriciteit in kWh. Per kanaal kun je volgende instellingen ingeven:

  • naam van een kanaal.
  • type kanaal: gas, water, elektriciteit.
  • omzettingsfactor voor pulsen:
   • 1 - 1000 pulsen/m³ voor gas en water.
   • 1 - 10 000 pulsen/kWh voor elektriciteit.
   • in geval van elektriciteit: globaal, verbruiker, opbrengst.
  • Als de spanning aan de voeding van de Niko Home Control installatie onderbroken wordt, worden geen        gegevens meer gelogd, zelfs niet als er nog verbruik of productie is op de gemeten schakelkringen.
  • Je verliest alle gegevens voor een kanaal als je in de programmeersoftware:
  • het kanaal verwijdert.
  • het energietype (elektriciteit/gas/water) wijzigt.
  • het type meting wijzigt.

  Foutcodes

  Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


  LED

  ACTIE

  FOUT

  MOGELIJKE OORZAKEN

  STATUS-led

  Knippert met één puls per twee seconden.

  Communicatiefout

  De module is defect of er is niets aangesloten op de aansluitklemmen.

  Technische gegevens

  • maximale pulsfrequentie per ingang: 10 Hz
  • minimale pulsduur: 30 ms
  • alleen voor meters met een pulsuitgang met ZLVS-scheiding (zeer lage veiligheidsspanning) van het net
  • 4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
  • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
  • afmetingen: DIN 2E
  • CE-gemarkeerd
  • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C


  JavaScript errors detected

  Please note, these errors can depend on your browser setup.

  If this problem persists, please contact our support.